Yritysten kehittämispalvelut

Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille

"Samarbetet med NTM-centralen och konsulten har gått snabbt och smidigt."

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun kotimaassa ja/tai kansainvälisesti.

Tavoite

Yritykselle syntyy kasvutavoitteidensa tueksi selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Lopputuloksena kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma. Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen ja tähän liittyvään riskienhallintaan
 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan
 • tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ELY-keskukseen »

Valitse asiantuntija » - See more at: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/yritysten-kehitt%C3%A4mispalvelut/konsultointi/kasvu#sthash.VJriVnCk.dpuf

Tillväxt och förnyelse

Utvecklingstjänst för SMF-företag som siktar på tillväxt och internationalisering

För vilka företag?

Tjänsten är avsedd för SMF-företag som har vilja att växa planmässigt och har förutsättningar för det. Tjänsten är dessutom avsedd för SMF-företag som befinner sig i eller förutspås komma till ett omställnings- eller omvälvningsskede på grund av antingen externa eller interna faktorer. Företagen i målgruppen söker nya möjligheter till tillväxt i Finland eller internationellt.

Mål

Tjänsten har som mål att stödja företaget så att det får en tydlig förståelse för tillväxtstrategin, kunderna och marknaden.  Dessutom syftar tjänsten till att utveckla företagets strategista kunnande och affärsverksamhetskompetens samt utnyttjandet av digitaliseringen.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

 • fastställa och bedöma företagets viktigaste konkurrensfördelar som möjliggör tillväxt och internationalisering
 • utveckla och stärka hanteringen av företagets affärsverksamhet vid tillväxt, internationalisering och/eller omställningar
 • utifrån tillväxtmålen precisera hur produkter och tjänster ska marknadsföras till rätt kunder på rätt sätt
 • planera hur tillväxten ska åstadkommas så kostnadseffektivt, lönsamt och snabbt som möjligt
 • vägleda företagets ledning (styrelse, nyckelpersoner) i att bedriva en planenlig och långsiktig verksamhet som stöder tillväxten samt i prognostisering och utnyttjande av prognoser
 • stödja och vägleda företagsledningen i hanteringen, planeringen, ledningen och genomförandet av en organisationsförändring som tillväxt, internationalisering och/eller en omställning medför
 • ge stöd vid omställningar i samband med ägarbyten och trygga affärsverksamhetens kontinuitet efter ägarbytet

Pris

Kundens betalningsandel är 325 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).