Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

​​​Eurajoki-Lapinjoki-ryhmä

Eurajoki-Lapinjoki-ryhmän suunnittelualueeseen kuuluvat Eurajoen ja Lapinjoen vesistöalueet, niiden välialueet Rauman ja Eurajoen rannikolla sekä rannikkovedet Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan edustalla. Ryhmän puheenjohtajana toimii Lauri Anttila (Pyhäjärvi-instituutti).
 

Vesistöalue

​​​​​​​​​​​Lapinjoen vesistöalueella on nelisenkymmentä pikku järveä, joista suurimmat ovat Koskeljärvi ja Narvijärvi. Maaperä on topografialtaan tasaista, vaikka harjualueet kohoavatkin noin 100 m merenpinnasta. Maaperä koostuu moreeni- ja turvemaista sekä kallioalueista. Peltojen osuus vesistöalueen kokonaispinta-alasta on noin viidesosa. Lapinjoen vesistöalueella luokiteltujen jokien ekologinen tila on pääosin tyydyttävää ja järvien hyvää tai tyydyttävää.
 

Eurajoen vesistöalue on vähälukuinen järviltään, mutta järvien osuus kokonaispinta-alasta on 13 %, koska Lounais-Suomen suurimman järven, Säkylän Pyhäjärven, osuus järvipinta-alasta on yli 80 %. Toiseksi suurin järvi on Köyliönjärvi. Maaperän laatu vaihtelee alueittain: Yläneen kallio- ja savikkomaat, Säkylän sora- ja hiekkamaat, Köyliön savikot, Eurajoen siltti- ja savikkomaat. Peltojen osuus vesistöalueen pinta-alasta on noin neljäsosa. Eurajoen ekologinen tila on tyydyttävä, kun taas Köyliönjoen ja Yläneenjoen tila on välttävää. Luokiteltujen järvien ekologinen tila on kuitenkin hyvä tai tyydyttävä välttävää Köyliönjärveä lukuun ottamatta.

Rauman ja Eurajoen rannikon vesistöjen välialueilla on pikkujärviä ja niistä mereen laskevia jokia ja puroja. Järvien ongelmana on rehevöityminen ja umpeenkasvu. Suunnittelualueen vesien käyttö on moninaista uimisesta ja kalastuksesta voimatalouden sekä teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin.

Vesistöalue Pinta-ala (km2) Järvisyys (%) Keskivirtaama *) (m3/s) Peltojen  osuus (%) Turvemaiden osuus (%)
Lapinjoki  462 4 3,3 (Ylinenkoski) 20 9
Eurajoki 1336 13 8,4 (Pappilankoski) 23 7
Välialueet 319 6 - 15 3
*) Keskivirtaamat ovat vuosilta 1991–2010.

 

Kokousmuistiot

Kokous 10.10.2023

Eurajoki-lapijokiryhmä muistio 10.10.2023

Liite 1. ELY_ajankohtaiset_10.10.23_E-L

Liite 2. Eurajoki-Lapinjoki_ajankohtaiset_Satavesi_10102023

Liite 3. Satavesi virtaa_Satavesikalvot_10102023

​​​​​​

Kokous 20.4.2023

E-L -ryhmä muistio 20.4.2023

Liite 1. Ajankohtaista PJI:n toiminnassa Satavesi 2023

Liite 2. Eurajoen vaelluskalat_Satavesi 20042023_LA

Liite 3. Satavesi-ryhmän toiminta 2023 VAR ELY

Hanketyöpaja 11.10.2022

EL_ryhma_muistio_11102022

Liite 1. PJI_hankekuulumiset_12102022_satavesi

Kokous 24.5.2022

EL_ryhma_muistio_24052022

Liite 1. Kokonaisvaltainen vesienhallinta Mikko Ortamala

Liite 2. Eurajoen-Lapijoen vesistön kokonaisvaltainen suunnittelu AS

Liite 3. Alustus Eurajoki-Lapijoki PJI

Kokous 20.10.2021

Muistio EL 20.10.2021

Liite 1. Rahoitushaut_Soirinsuo_10.2021.pdf

Liite 2. Satavesi_esitys_LA.pdf

Liite 3. Satavesi_lokakuu 2021_maa- ja metsätalouden vesienhallinta.pdf

Kokous 26.5.2021

Muistio EL 26.5.2021

Liite 1. Pyhäjärvi-instituutin ajankohtaiset.pdf 

Liite 2. Kalatalousmaksujen käyttö Eurajoki-Lapinjoen alueella.pdf

Liite 3. Kalaleader.pdf

Kokous 13.10.2020

Muistio EL 13.10.2020.pdf

Liite 1: Jokien kiintoainekuormitus ja eroosion hillintä.pdf
Liite 2: Pyhäjärven säännöstely ja Euran tulvasuojelu.pdf
Liite 3: Pyhäjärvi-instituutin ajankohtaiset.pdf

Kokous 3.12.2019

Muistio EL 3.12.2019.pdf

Liite 1: Satakunnan vesistöneuvonta.pdf
Liite 2: Pyhäjärvi-työ.pdf
Liite 3: Eurajoki-Köyliönjoki-työ.pdf
Liite 4: Köyliönjärvi-työ.pdf
Liite 5: Lapinjoki-työ.pdf

Työpaja 8.2.2018

Sataveden ja SAMKin BlueSata-hankkeen järjestämässä työpajassa pohdittiin Eurajoen–Lapinjoen vesistöalueen ja sen edustan merialueen vesien kestävää käyttöä yritystoiminnassa ja etsittiin ideoita uusille yritysryhmille tai muille kehittämiskokonaisuuksille.

Kokous 25.1.2018

Kutsu EL 25.1.2018.pdf
Muistio EL 25.1.2018.pdf
Liite 1: Pyhäjärvi-työ.pdf
Liite 2: Eurajoki-Köyliönjoki.pdf
Liite 3: Lapinjoki-työ.pdf
Liite 4: HOLA-esittely.pdf
Liite 5: Jänes.pdf

Kokous 17.8.2016

Kutsu EL 17082016.pdf
Muistio EL 17082016.pdf

Kokous 4.12.2015

Kutsu EL 04122015.pdf
Muistio EL 04122015.pdf
Liite 2: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset.pdf

Kokous 10.4.2014

Kutsu EL 10042014.pdf
Muistio EL 10042014.pdf
Liite 1: Ajankohtaista 7 helmikuu 2014.pdf
Liite 2: Vesienhoidon toimenpiteet Eurajoki-Lapinjoki valuma-alueella.pdf

Kokous 30.10.2013

Kutsu EL 30102013.pdf
Muistio EL 30102013.pdf
Liite 1: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset.pdf
Liite 2: JVP-Euran ajankohtaisia asioita.pdf
Liite 3: Eurajoen veden laatu intensiivimittausten perusteella.pdf
Liite 4: Yhteinen Eurajoki -hanke.pdf

Kokous 7.3.2013

Kutsu EL 07032013.pdf
Muistio EL 07032013.pdf
Liite 1: JVP-Eura.pdf
Liite 2: Pyhäjärven suojelurahasto.pdf
Liite 3: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset.pdf
Liite 4: EL-kehittämisohjelmataulukko.pdf
Liite 5: Ajankohtaista VELHOssa ja Satavedessä.pdf

Ideointipäivä 13.12.2012

Kokoonnuttiin Pyhäjärvi-instituutissa ja jatkettiin ryhmätöiden työstämistä. Ideoitiin Eurajoki-hanketta, jolle haetaan rahoitusta tammikuun 2013 EAKR-hausta.

Kokous 4.10.2012

Kutsu EL 04102012.pdf
Muistio EL 04102012.pdf
Liite 1: Vesienhoidon ja merenhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf
Liite 2: Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa.pdf
Liite 3: Ajankohtaista Pyhäjärvi-instituutissa.pdf
Ryhmätyökysymykset.pdf

Kokous 13.4.2012

Kutsu EL 13042012.pdf
Muistio EL13042012.pdf
Liite 1: Vesienhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf
Liite 2: Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa sekä pilottihanke-ehdotukset.pdf
Liite 3: Valumavesi-hanke.pdf
Liite 4: Yhteinen Selkämeri -hanke ja Pyhäjärvi-instituutin kansainvälinen yhteistyö.pdf
Liite 5: Kunnallisaloite Eurajoen vesiensuojelun ja maankäytön kehittämiseksi.pdf

Kokous 10.11.2011

Kutsu EL 10112011.pdf
Muistio EL 10112011.pdf
Liite 1: Velho-hankkeen esittely.pdf
Liite 2: Vesienhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf
Liite 3: Satavesi ja EL-ryhmän toiminta alustus.pdf
Liite 4: Haja-asutuksen jätevesihanke.pdf

Tehdyt retket

Muuta aiheesta

 • Vesistöalueryhmän ja kehittämisohjelman tavoitteet

  Vesistöalueryhmän tehtävänä on vesien hoidon ja käytön kokonaisvaltainen kehittäminen Eurajoen ja Lapinjoen vesistöalueilla Lounais-Suomessa. Ryhmä pohtii vesienhoidon tilannetta ja keinoja sekä pyrkii sovittamaan yhteen vesistön käyttöön liittyviä intressejä. Ryhmä valitsee keskeiset vesistöaluekohtaiset kehittämistarpeet, painopisteet ja toimenpiteet sekä pyrkii niiden pohjalta edistämään hankkeita vesistöalueen tilan ja käytön kehittämiseksi. Työvälineenä toimii vesistöalueen kehittämisohjelma, jonka ryhmä on laatinut vuosina 2006–2008.

  Ryhmä koostuu kuudestakymmenestä Eurajoen ja Lapinjoen vesistöalueen kehittämisestä kiinnostuneesta henkilöstä. Ryhmän puheenjohtaja on Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutista.

  Työn eteneminen

  Ryhmä järjestäytyi aloituskokouksessa Säkylässä 21.11.2006. Vuonna 2007 ryhmä kokoontui kolmesti ja teki lisäksi tutustumisretken Koskeljärvelle, Narvijärvelle ja Turajärvelle. Vuoden 2008 ensimmäisessä kokouksessa täydennettiin vesistöalueen kehittämisohjelma "lopulliseen" muotoonsa. Tämän jälkeen ryhmä keskittyy kehittämisohjelman toimeenpanoon ja tekee ohjelmaan täydennyksiä tarpeen mukaan uusien kehittämistarpeiden noustessa esiin ja toimenpide-ehdotusten toteutuksen edetessä.

  Kehittämisohjelma

  Eurajoen-Lapinjoen kehittämisohjelma.pdf
  Eurajoki-Lapinjoki_toimenpidetaulukko.pdf

  Toimenpidetaulukon päivitykset:

  EL_toimenpidetaulukko_141009.pdf
  Eurajoki-Lapinjoki_toimenpidetaulukko_201108.pdf
  Eurajoki-Lapinjoki_toimenpidetaulukko_210409.pdf

  Yhteydenotot

  pj. Anne-Mari Ventelä, [email protected]

Päivitetty: 05.12.2023