Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

Selkämeri-ryhmä 2010-2015

Satavesi-työssä toimi aiemmin erillinen Selkämeri-ryhmä, jonka toiminta on yhdistetty 2016 alkaen muihin vesistöalueryhmiin. Selkämeri-ryhmän suunnittelualueeseen kuului Pohjanlahden rannikkoalue Rauman eteläosista Merikarvian pohjoisrajalle. Selkämeri-ryhmän puheenjohtajana toimi Juha Hyvärinen (Rauman kaupunki).

Satakunnan rannikkovedet

Selkämeren rannikkoa luonnehtii Satakunnassa elinympäristön morfologinen ja biologinen monimuotoisuus, sillä rannikkoalue muodostuu mutkittelevista pitkulaisista luoteeseen suuntautuneista niemistä ja niiden välisistä matalista lahdista sekä pienistä saaristoalueista. Rannikkoalueen keskisyvyys vaihtelee 5–15 metriin. Rannikko jokisuistoineen on jatkuvasti muuttuva ympäristö maankohoamisesta ja jokien tuomasta kiintoaineesta ym. johtuen. Veden väistyessä rannikolle muodostuu uusia saaria, kareja, luotoja, niemiä, maankohoamisrantoja, merenrantaniittyjä, kuroutumislahtia ja sisälahtia. Muutokset ovat usein niin voimakkaita, että ne on mahdollista havaita ihmisiän aikana.

Itämeren erityispiirteenä on vähäsuolainen murtovesi, mikä johtuu jokivesien hallitsevasta osuudesta vesitaseeseen.  Uutta suolaista ja hapekasta merivettä tunkeutuu Itämereen sopivien sääolojen vallitessa Tanskan salmien kautta, josta suolapulssit kulkeutuvat pohjaa pitkin Itämeren eri osiin. Selkämerellä suolapitoisuus on n. 5 promillea, eikä selvää suolaisuuseroa ilmene merellä pinta- ja pohjaveden välillä, sillä vesi sekoittuu tehokkaasti kevät- ja syysmyrskyjen aikana. Vesimassan tehokas sekoittuminen takaa suhteellisen hyvät happiolot myös Selkämeren syvännealueilla ja estää pohjasedimentistä liikkeelle lähtevää sisäistä ravinnekuormitusta.

Itämeren vähäsuolaisuus näkyy eliöstössä. Itämeren lajisto koostuu makeiden vesien lajistosta ja vähäsuolaisuutta sietävistä merellisistä lajeista. Kuitenkin lajisto on keskimääräistä pienempi verratessa merien ja makeiden vesien lajirunsauteen. Eliölajit, kuten esim. silakka, ovat myös kooltaan pienempiä merellisiin sukulaisiinsa verrattuna.

Selkämeren uloimpien rannikkovesien ekologinen tila on pääasiassa hyvä. Sen sijaan sisemmissä rannikkovesissä on myös tyydyttävässä tilassa olevia alueita etenkin jokisuistoissa ja niiden vaikutusalueilla. Kokemäenjoen suisto on joen kuljettamien ravinteiden takia välttävässä tilassa rannikkovesien luokittelun kriteereillä.

Menneinä vuosikymmeninä Selkämeren eliöstöä rasittivat ympäristömyrkyt, joiden seurauksena eläimillä esiintyi fysiologisia epämuodostumia ja lisääntymisbiologisia häiriöitä. Vielä nykyäänkin esim. silakalla tavataan korkeita dioksiinipitoisuuksia.

Ilmastomuutoksesta johtuva jokivesien virtaamien kasvu lisää makean veden määrää Itämeressä, joka uhkaa suolaisesta vedestä riippuvaisten lajien menestymistä. Lisäksi uusien ns. vieraslajien tulo (mustakitatokko, petovesikirppu, vaeltajasimpukka ym.) saattaa häiritä ravintoverkkoa ja aiheuttaa alkuperäisten lajien taantumisen. Myös vaarallisten aineiden ja öljyn kuljetukset merialueella sekä satamaruoppausten esiin tuomat haitalliset aineet lisäävät ympäristöriskejä.

VELHO-hankkeen pilotti: Selkämeren taustakuormituksen mallintaminen

Vesitalous-lehden Itämeri-teemanumerossa 6.9.2013 on julkaistu raportti kuormituksen kulkeutumisesta Selkämerelle Itämeren muilta altailta. Mallintaminen toteutettiin VELHO-hankkeen pilottina. Mallintamisen tulosten perusteella Itämeren pääaltaalta tuleva taustakuormitus leviää Ahvenanmeren kautta Selkämeren ulapalle. Pääaltaalta tuleva vesimäärä osoittautui yleisesti ajateltua paljon suuremmaksi suhteessa Saaristomereltä Selkämerelle tulevaan kuormitukseen. Selkämeren ulapan elokuiset sinilevälautat voisivat ilmentää juuri pääaltaan suunnasta tullutta ravinnekuormitusta. Saaristomereltä tuleva kuormitus vaikuttaa eteläisen Selkämeren rannikkoalueella. Rannanläheisten vesien tilan ratkaisee kuitenkin ensisijaisesti valuma-alueelta tuleva kuormitus.

Raportti Selkämeren taustakuormituksen mallintamisesta.pdf (663 kt)

Kokousmuistiot

Kokous 31.5.2016

Kutsu SE-ryhmä 31052016
Muistio SE-ryhmä 31052016

Kokous 5.2.2016

Kutsu SE-ryhmä 05022016
Muistio SE-ryhmä 5.2.2016
Liite 1: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset

Kokous 26.3.2014

Muistio SE-ryhmä 26032014
Liite 1: Porin Tahkoluodon edustan merituulipuisto
Liite 2: Merilintujen lentokonelaskennat Selkämeren rannikkoalueella 2012-2013
Liite 3: Ajankohtaista
Liite 4: Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella
Liite 5: Selkämeren kehittämisohjelma

Kokous 16.9.2013

Kutsu SE-ryhmä 16092013
Muistio SE-ryhmä 16092013
Liite 1: Vesiviljelyn kestävyys ja sijainninohjaus
Liite 2: Riittääkö Selkämerellä kalaa ja miten kalasto muuttuu
Liite 3: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset
Liite 4: VELHO-hankkeen ja Satavesi-ohjelman ajankohtaiset
Liite 5: Selkämeren taustakuormituksen mallinnus

Kokous 21.3.2013

Kutsu SE-ryhmä 21032013
Muistio SE-ryhmä 21032013
Liite 1: Selkämeren kansallispuiston ajankohtaiset
Liite 2: Selkämeren mallinnus
Liite 3: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset
Liite 4: Tulvariskien hallinnan suunnittelu
Liite 5: Ajankohtaista VELHOssa ja Satavedessä

Kokous 25.9.2012

Kutsu SE-ryhmä 25092012.pdf
Muistio SE-ryhmä 25092012.pdf
Liite 1: Selkämeren silakka ja silakkakanta.pdf
Liite 2: Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu ja ruovikoiden hyötykäyttö.pdf
Liite 3: Merenhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf
Liite 4: Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa.pdf

Kokous 27.3.2012

Kutsu SE 27032012.pdf
Muistio SE 27032012.pdf
Liite 1: Merenhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf
Liite 2: Ajankohtaista VELHO-hankkeessa, Satavesi-ohjelmassa ja vesienhoidossa.pdf
Liite 3: Plan Bothnia -hanke.pdf
Liite 4: Selkämeren helmet Satakunnassa -hanke.pdf
Liite 5: Merimetson ravinto ja kannankehitys Selkamerellä.pdf

Kokous 20.10.2011

Kutsu SE 20102011.pdf
Muistio SE 20102011.pdf
Liite 1: Velho-hankkeen esittely.pdf
Liite 2: Vesienhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf
Liite 3: Satavesi ja SE-ryhmän toiminta alustus.pdf
Liite 4: Velmu-hanke.pdf

Tehdyt retket

Muuta aiheesta

 • Vesistöalueryhmän ja kehittämisohjelman tavoitteet

  Selkämeri-ryhmän päätehtävänä on kokonaisvaltainen vesien hoidon ja käytön kehittäminen Selkämeren merialueella. Ryhmä pohtii vesienhoidon tilannetta ja keinoja sekä pyrkii sovittamaan yhteen merialueen käyttöön liittyviä intressejä. Ryhmä valitsee merialueen keskeiset kehittämistarpeet, painopisteet ja toimenpiteet sekä pyrkii niiden pohjalta laatimaan mahdollisia hankkeita merialueen tilan ja käytön kehittämiseksi. Välineenä toimii Selkämeren kehittämisohjelma, jonka ryhmä on laatinut 2006–2008.

  Ryhmä on avoin kaikille. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu 41 merialueen kehittämisestä kiinnostunutta toimijaa eri organisaatioista ja intressitahoista. Selkämeri-ryhmän puheenjohtajana toimii Rauman ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen ja varapuheenjohtajana Sari Repka Turun Yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta.

  Työn eteneminen

  Aloituskokouksessa syksyllä 2006 Selkämeri-ryhmä järjestäytyi ja  sopi puitteet kehittämisohjelman laatimisen toiminatavoiksi. Vuonna 2007 ryhmä kokoontui kolme kertaa. Vuoden 2008 ensimmäisessä kokouksessa täydennettiin vesistöalueen kehittämisohjelma "lopulliseen" muotoonsa. Tämän jälkeen ryhmä keskittyy kehittämisohjelman toimeenpanoon ja tekee ohjelmaan täydennyksiä tarpeen mukaan uusien kehittämistarpeiden noustessa esiin ja toimenpide-ehdotusten toteutumisen edetessä. 

  Kehittämisohjelma

  Selkämeren kehittämisohjelma.pdf
  Selkämeri toimenpidetaulukko.pdf

  Toimenpidetaulukon päivitykset:

  Selkämeri toimenpidetaulukko 20190802.pdf
  Selkämeri toimenpidetaulukko 20090317.pdf
  Selkämeri toimenpidetaulukko 20081121.pdf

  Yhteydenotot

  pj. Juha Hyvärinen, [email protected]

Päivitetty: 14.03.2022