Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

Vesien tila keskimääräistä huonompi

Pintavesien ekologinen tila on Satakunnassa keskimääräistä huonompi muuhun maahan verrattuna. Suurin ongelma on rehevöityminen. Arvio perustuu vuonna 2019 tehtyyn pintavesien ekologiseen luokitteluun ja vuosien 2012-2017 seurantatietoihin. Luokittelussa ovat mukana yli 50 hehtaarin suuruiset järvet, joet, joiden valuma-alue on yli 100 km2 ja kaikki rannikkovedet. Ekologisen tilan luokka kertoo, miten paljon ihmisen toiminta on muuttanut vesistön tilaa luonnontilasta. Luokkia on viisi: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.

Satakunnan luokitelluista joista enemmistö on tyydyttävässä tilassa, mutta osa on vain välttävässä tilaluokassa. Hyvässä ekologisessa tilassa ovat mm. Merikarvianjoki, Harjunpäänjoki ja Pohjajoki. Kokemäenjoki on voimakkaasti muutettu vesimuodostuma, jonka tila-arvio tehdään myöhemmin. Järvet ovat pääosin hyvässä tai tyydyttävässä tilassa. Joitakin järviä on luokiteltu välttävään tilaan.

Selkämeren eteläosan ulompien rannikkovesien tila on heikentynyt selvästi viime vuosien aikana. Selkämeren ulommista rannikkovesistä suurin osa on nyt tyydyttävässä tilassa, kun ne edellisessä luokituksessa oli kokonaisuudessaan luokiteltu hyvään tilaan. Luokan heikkeneminen johtuu a-klorofyllin ja ravinteiden pitoisuuksien kasvusta. Vain LuvianRauman avomerialue on nyt hyvässä tilassa, ja sielläkin hyvä tila on vaarantunut. Selkämeren sisemmät rannikkovedet ovat pääosin tyydyttävässä tai hyvässä luokassa. Kokemäenjoen suistossa sijaitseva Pihlavanlahti ja sen läheinen merialue on välttävässä tilassa.

Vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella sovelluksessa nimeltä Vesikartta. Karttaa on mahdollista tarkentaa haluamalleen alueelle.

Päivitetty: 28.01.2022