Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt

Avlägsnande av belastningen orsakad av jordbruk i Skärgårdshavets avrinningsområde från hot spot-listan av Östersjöns skyddskomission (HELCOM)

År 1992 listade Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) de största belastningskällorna, dvs. hot spots, i Östersjön. Då listades 162 objekt, av vilka 17 var förknippade med jordbrukets belastning. Avsikten var att objekten skulle vara rena senast 2018, men det finns fortfarande 42 objekt på listan. Finlands enda återstående hot spot är den diffusa belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde.

Typiskt för jordbrukets hot spots är intensivt jordbruk och växande husdjursskötsel. Från jordbrukets hot spot-områden frigörs det övergödande näringsämnen i Östersjön och kustvattnen, och detta hotar kustens ekosystem. Objekten på hot spot-listan har ett stort antal kreatur i förhållande till åkerarealen eller brister i jordbrukets vattenskyddsåtgärder. Ett objekt kan också läggas till på listan på grund av områdets sårbarhet.

HELCOM har fastställt kriterier för avlägsnande av jordbrukets hot spots. Området kan ansöka om avlägsnande av en hot spot hos HELCOM med en ansökan. I ansökan ska man motivera hur kriterierna uppfyllts, och sedan beslutar HELCOM om hot spot-objektet kan strykas från listan. Följande kriterier har fastställts för avlägsnande av en av jordbrukets hot spots:

  1. Det finns en plan för hanteringen av den diffusa belastningen, och planen innehåller ett tillsynsprogram och nödvändig finansiering. Planen ska presentera nödvändiga åtgärder, såsom skyddszoner och metoder för behandling av gödsel, för att minska näringsurlakningen
  2. Kraven som definieras i HELCOM:s bilaga 3 uppfylls
  3. Man har fastställt metoder för lagring av gödsel och det område som behövs för att sprida ut gödsel för husdjursgårdar med över 250 djurenheter
  4. Hanteringsplanen beaktar sårbara områdens särskilda behov

HELCOM hot spots (helcom.fi)

HELCOM annex III: Criteria and measures concerning the prevention of pollution from land-based sources

Republikens presidents förordning om kraven i bilaga 3 pä finska (finlex.fi)

Lagstiftning:

Fosforörordningen, pä finska (Finlex.fi)

Nitratförordningen (Finlex.fi)

Miljöskyddslagen (Finlex.fi)

Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (Finlex.fi)

Avfallslagen (Finlex.fi)

 

 

 

Vy över en liten hamn från södra Skärgårdshavet

Uppdaterad: 14.06.2023