Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt

Avlägsnande av belastningen orsakad av jordbruk i Skärgårdshavets avrinningsområde från hot spot-listan av Östersjöns skyddskomission (HELCOM)

Uppdaterad information om Skärgårdsprojektet och Skärgårdsprogrammet finns på Skärgårdshavet-hemsida

Skärgårdshavets hot spot-färdplansprojekt

Skärgårdshavets hot spot-färdplansprojekt administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland och går ut på att reda ut möjligheterna och upprätta en plan för att få den diffusa belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde struket från HELCOM:s hot spot-lista. Andra aktörer som deltar i projektet är Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, MTK Varsinais-Suomi och SLC Åboland. Projektet startade i april 2021 pågår till 2025.

Projektet under åren 2021–2022

I Skärgårdshavets hot spot-färdplansprojekt utreder man om kriterierna för att avlägsna en hot spot uppfylls när åtgärderna för vatten- och havsvård och åtgärderna i det i mars 2021 offentliggjorda CAP-programmets strategiutkast vidtas. Man bedömer särskilt om de nuvarande åtgärderna i en tillräckligt stor grad skapar sådana hanterings- och uppföljningsprogram för jordbrukets diffusa belastning som avlägsnande av en hot spot kräver. Dessutom bedömer man om åtgärderna är tillräckliga med tanke på att permanent sänka den diffusa belastningen. Utöver detta kartlägger och identifierar man i projektet flaskhalsar som genomförandet av de nuvarande åtgärderna kan orsaka. Utgående från resultaten, särskilt flaskhalsanalysen, upprättas ett förslag på ytterligare åtgärder som eventuellt behövs och på deras tidtabeller. Dessutom sammanställs en färdplan över stegen mot att stryka belastningen från hot spot-listan och lämna en ansökan om detta hos HELCOM. Kommunikation och deltagande i såväl avlägsnande av flaskhalsar som implementering är en central del av projektet, och deras värde ökar när projektet fortskrider. Även deras värde är en central del av projektet och arbetet kring dess färdplan.

 

Projektet under åren 2023–2025

Färdplanen för vattenskydd inom jordbruket färdigställdes i juni 2022.  Efter att färdplanen färdigställts fick projektet fortsatt finansiering för åren 2023–2025. Efter färdigställandet av färdplanen fokuserar projektet på att implementera åtgärderna som beskrivs i färdplanen. Vid Färdplanens Kickoff-evenemang som hölls i slutet av 2022 presenterades innehållet i färdplanen för intressentgrupper inom jordbruk och vattenskydd i Skärgårdshavets avrinningsområde samt för beslutsfattare. Samtidigt samlades projektaktörer från regionen för att höra om finansieringsmöjligheterna för projekten. Kickoff-evenemanget följdes upp med ett seminarium våren 2023 om Skärgårdshavets framtida tillstånd, där den senaste forskningen om Skärgårdshavets tillstånd presenterades. Samtidigt fick regionala intressentgrupper för vattenskydd inom jordbruket, beslutsfattare samt medierepresentanter möjlighet att delta i workshopar och diskutera framtida behov när det gäller havets tillstånd.


Under implementeringsfasen är målet att aktivera och stödja regionala aktörer inom vattenskydd och jordbruk i genomförandet av vattenskyddsåtgärderna. Projektaktörerna erbjuds stöd i att generera idéer kring projekten, ansöka om finansiering för dem och att genomföra dem. Dessutom tillhandahålls information till jordbrukare om olika möjligheter att effektivisera vattenskyddet med hänsyn till skördenivåerna. Som en del av genomförandet av färdplanen undersöks även möjligheterna att införa nya möjligheter till finansiering och påverkan samt sätt att stödja jordbrukare i att effektivisera och rikta vattenskyddsåtgärder.

Projektarbetspaket:

Arbetspaket 1 (2021):

Fas 1: Bedömning av uppfyllelse av kriterierna med nuvarande åtgärder
Man bedömer huruvida kriterierna som ställts för att avlägsna en hot spot uppfylls med jordbrukets nuvarande vattenskyddsåtgärder

Fas 2: Flaskhalsanalys
Man reder ut flaskhalsar och utvecklingsobjekt i de nuvarande vattenskyddsåtgärderna

Arbetspaket 2 (2022):

Färdplan:
Man beskriver och schemalägger åtgärder som ska vidtas för att avlägsna flaskhalsarna i genomförandet av åtgärder och uppföljning, för att uppfylla kriterierna och för att avlägsna HELCOM:s hot spot.

Arbetspaket 3 (2023-2025):

Implementering av färdplanen:

Man främja genomförandet av färdplan åtgärder.

I samarbete:

Uppdaterad: 16.04.2024