Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt

Avlägsnande av belastningen orsakad av jordbruk i Skärgårdshavets avrinningsområde från hot spot-listan av Östersjöns skyddskomission (HELCOM)

Flaskhalsanalys

Som en del av Skärgårdshavets hot spot-färdplansprojekt utreds flaskhalsar i vattenskyddet inom jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde. Med flaskhalsar avses faktorer som försvårar och utgör hinder för vattenskyddet inom jordbruket. För att identifiera flaskhalsar involveras odlare och myndigheter i området genom en enkät, diskussioner och intervjuer. Resultaten av flaskhalsanalysen kommer att användas för att skapa en färdplan för vattenskyddet.

Flaskhalsar:

  • Vattenskyddsåtgärderna bör inriktas bättre på de områden där de är till störst nytta i fråga om vattenskydd

  • Riktade åtgärder förbättrar åtgärdernas kostnadseffektivitet

  • I Skärgårdshavets avrinningsområde är det särskilt viktigt att öka vintervegetationstäcket och rikta in sig på de viktigaste områdena när det gäller att förebygga avrinning av näringsämnen

  • Husdjursgårdarna i området är starkt koncentrerade till vissa områden, varför även gödselproduktionen i dessa områden är hög
  • Effektiv användning av näringsämnen i gödslet måste säkerställas, till exempel genom vidarebehandling eller transport av gödslet
  • Det är viktigt att öka samarbetet mellan gårdarna för att effektivera gödselanvändningen 
  • Marken är rik på fosfor, vilket ökar risken för fosforbelastning av vattendrag
  • Urlakning av lagrad fosfor kan förhindras bland annat genom gödselmedel som baseras på markens näringshalt samt jordförbättringsmedel
  • Information och rådgivning om vattenskydd bör riktas till de gårdar som behöver mest information om vattenskydd

  • Råd och information kan också öka motivationen och intresset för vattenskydd

  • Vissa jordbrukare litar inte på resultaten av studier om näringsbelastningen inom jordbruket

  • Stödsystemet upplevs som komplicerat, vilket gör det svårt att hitta lämpliga åtgärder för gården och tolka stödvillkoren
  • Utmaningen är att förtydliga stödsystemet utan att minska dess effektivitet
  • Dålig ekonomisk lönsamhet inom jordbruket minskar intresset för vattenskyddsåtgärder
  • Negativ kommunikation om vattenskydd inom jordbruket motiverar inte till att genomföra vattenskyddsåtgärder
  • I kommunikationen läggs alltför stor vikt vid de problem som de gamla jordbruksmetoderna orsakat, och de aktuella åtgärderna för att skydda vattendragen förbies
  • Vattenskyddet inom jordbruket bygger till stor del på projekt. Utmaningen för projekten är framför allt att garantera kontinuitet i finansieringen och att engagera jordbrukarna

  • Projekten bör öka det praktiska genomförandet av åtgärderna

  • Effekterna av vattenskyddsåtgärderna märks långsamt, vilket minskar jordbrukarnas motivation och minskar intresset för ämnet i media
  • Klimatförändringen bromsar vattenskyddets positiva effekter
  • Belastningsökningen har dock i många avseenden stoppats

Uppdaterad: 20.06.2022