Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt

Avlägsnande av belastningen orsakad av jordbruk i Skärgårdshavets avrinningsområde från hot spot-listan av Östersjöns skyddskomission (HELCOM)

Färdplan för vattenskydd inom jordbruket

Jordbrukets färdplan för Skärgårdshavets avrinningsområde anger åtgärder som är betydande för vattenskyddet och vars finansiering eller verksam ket och schemalägga de åtgärder som bedömts vara de mest betydande inom Skärgårdshavets avrinningsområde. Som en del av färdplanen bedömer man kostnaderna för genomförandet av åtgärderna och åtgärdernas effekt på näringsbelastningen på Skär gårdshavet som har en betydande inverkan på övergödningen. Färdplanen kompletterar de vattenskyddsåtgärder inom jordbruket som fastställts i åtgärdsprogrammet för vatten- och havsvården.

Översvämmat fält

Kuva: Airi Kulmala

Uppdaterad: 11.11.2022