Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

Kansainväliset osaajat alueella 

Kansainvälisiä osaajia* on alueellamme erilaisista lähtökohdista. Perhe- ja työperusteisten muuttosyiden lisäksi alueelle muutetaan usein opiskelemaan alueemme oppilaitoksiin tai korkeakouluihin. Esimerkiksi Vaasan alueen korkeakouluista sekä Centria Ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain paljon korkeasti koulutettuja kansainvälisiä osaajia sosiaali- ja terveysalalle, teollisuuden ja tekniikan tehtäviin, sekä kaupallisille aloille.    

MDI:n raportin (2020) mukaan kansainvälisen muuttoliikkeen merkitys työikäisen väestömäärän kasvussa on ollut huomattava Pohjanmaan ELY-keskusalueen maakunnissa. Etenkin Pohjanmaa sai erittäin suuria muuttovoittoja ulkomailta 2010-luvulla. Keski-Pohjanmaan muuttovoitot ulkomailta olivat maltillisempia. 

Kansainväliseen muuttoliikkeeseen liittyy kuitenkin haasteita. Pohjanmaan ELY-alueelle muuttavista maahanmuuttajista merkittävä osa jää ainakin väliaikaisesti joko työttömäksi tai työvoiman ulkopuoliseksi. Toinen merkittävä haaste liittyy maahanmuuttajien muuttoihin maan sisällä, joka voi myös linkittyä maahanmuuttajien haasteisiin integroitua osaksi Pohjanmaan työmarkkinoita. Erityisesti Pohjanmaa kärsii erittäin suuria muuttotappiota maan sisällä maahanmuuttajien ryhmässä, joskin myös Keski-Pohjanmaalla maahanmuuttajien alttius muuttaa maan sisällä on korostunut. Maakuntien tulisikin panostaa aktiivisesti maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumiseen alueelle, jotta maan sisällä tapahtuva vieraskielisten lähtömuutto alueelta vähenisi (MDI, 2020). 


 
* Talent Boost -ohjelma mieltää kansainväliseksi osaajiksi maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat, keillä on osaamista, kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta sekä verkostoja, jotka tuovat lisäarvoa yhteiskunnalle sekä elinkeinoelämälle ja vastaavat työvoimatarpeisiin. Kansainvälinen osaaja voi olla esimerkiksi ulkomaalainen opiskelija, tutkija, lähetetty työntekijä, puolisona muuttanut tai paluumuuttaja. Maahantulon syyllä ei ole merkitystä, vaan osaaminen ratkaisee. Myös humanitaarisista syistä Suomeen muuttanut voi olla kansainvälinen osaaja.  
 

Päivitetty: 31.10.2023