› Takaisin graafiseen esitykseen

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyöllä tarkoitetaan pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken tavoitteena liikennejärjestelmän kehittäminen. Liikennejärjestelmätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kaupunkiseudulla, maakunnan alueella tai ylimaakunnallisesti. ELY-keskukset osallistuvat aktiivisesti alueensa liikennejärjestelmän kehittämiseen yhdessä mm. maakuntien liittojen, kuntien, Väyläviraston kanssa. Liikennejärjestelmä muodostuu eri kulkutapojen liikenneväylistä ja niihin liittyvistä rakenteista sekä henkilö- ja tavaraliikenteestä ja näihin liittyvistä palveluista. Jatkuva liikennejärjestelmätyö on kanava totuttaa liikennestrategioita ja liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Liikennejärjestelmätyö kytkeytyy myös tiiviisti maankäytön suunnitteluun.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa priorisoidaan keskeiset liikenteelliset kehittämistarpeet

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen on tärkeä osa liikennejärjestelmätyötä. Maakuntien liitoilla on vastuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisesta ja niiden seurannasta, lukuun ottamatta Helsingin seutua, jossa se on määritelty HSL:n tehtäväksi. ELY-keskukset suunnittelevat ja sopivat yhdessä muiden tahojen kanssa, mihin suuntaan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja miten liikennejärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ongelmat ratkaistaan. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikennejärjestelmä ja sen kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta.

Kasvavilla kaupunkiseuduilla liikenteellisiä haasteita

Kasvavien kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät asettavat haasteita liikennesuunnittelulle. Suuremmilla kaupunkiseuduilla laaditaankin omat kaupunkiseudun kehittämistä tukevat liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa merkittävässä roolissa on kestävät kulkutavat. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta halutaan kasvattaa kaupunkiseudun liikenteellisten ongelmien ratkaisuna. Myös erilaiset liikkumisen palveluratkaisut ovat keskiössä lähitulevaisuuden liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan kansalaisten liikkumistottumuksiin kestäviä kulkumuotoja suosivaksi. Edellytyksinä liikkumistottumusten muuttamiselle ovat kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen. Keskeisin palvelutasotekijä kaupunkiseudun liikenteessä on myös saavutettavuus, mutta kaupunkiseuduilla sillä tarkoitetaan matka-ajan sijasta saavutettavuutta mahdollisimman usealla eri kulkumuodolla.

Liikennejärjestelmään vaikutetaan monelta suunnalta

ELY-keskusten tekemään liikennejärjestelmätyöhön kuuluu varsinaisen liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi mm:

  • osallistuminen maankäytön suunnitteluun
  • liikenneturvallisuusyhteistyö
  • joukkoliikenteen suunnittelu
  • osallistuminen liikenteeseen liittyviin ympäristövaikutusten arviointiprosesseihin
  • kuntien ja muiden tahojen kanssa laadittavat yhteiset selvitykset
  • liikennejärjestelmän suunnittelua palvelevien tietojen kokoaminen

TIETOA ALUEELTA

Liikennejärjestelmätyö Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) yhdessä Länsi-Suomen liikennestrategian kanssa määrittelevät tavoitteet ja suuntaviivat maakunnallisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelulle.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat - Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on yhdessä Liikenneviraston, Pohjanmaan liiton ja alueen kuntien kanssa laatinut liikennejärjestelmäsuunnitelman Pohjanmaalle. Suunnitelma on valmistunut vuonna 2013. Liikennejärjestelmätyön kehittymistä ja toimenpiteiden vaikutuksia seurataan.  Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 asettaa liikennejärjestelmätyölle kolme päätavoitetta. Tavoitteet ovat:

1. Luodaan edellytykset maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseksi Pohjanmaalla,
2. Kehitetään Pohjanmaan saavutettavuutta ja liikkumisen mahdollisuuksia, 
3. Parannetaan kuljettamisen toimintaedellytyksiä Pohjanmaalla.

Pohjanmaan liitto käynnistää vuonna 2020 yhdessä ELY-keskuksen kanssa liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut vuonna 2014 ELY-keskuksen, Liikenneviraston, Etelä-Pohjanmaan liiton ja alueiden kuntien yhteistyönä ja sitä on päivitetty vuonna 2017. Palvelutasoajattelu on otettu entistä voimakkaammin mukaan liikennejärjestelmän suunnitteluun. Etelä-Pohjanmaan alue on jaettu erilaisiin aluetyyppeihin ja kehitysvyöhykkeisiin, kuten Seinäjoen keskusta, Kauhajoki-Kauhava kehityskäytävä ja haja-asutusalue. Näille on määritelty palvelutasotavoitteet ja kehittämislinjaukset lähtien alueiden omista lähtökohdista ja tavoitteista. Etelä-Pohjanmaalla liikennejärjestelmätyön jatkuvuus koetaan tärkeäksi ja seurantaa varten on perustettu säännöllisesti kokoontuva maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman kolmas päivitys on käynnistynyt toukokuussa 2020.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat - Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan liitto on yhdessä Pohjois-Suomen maakuntien ja ELY-keskusten kanssa laatinut Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian vuonna 2017. Strategiassa on keskitytty maakuntarajat ylittäviin asioihin. Tavoitteena on kytkeä Pohjois-Suomi osaksi kansainvälisiä liikennekäytäviä. Keski-Pohjanmaalla tärkeimmät hankkeet ovat valtatien 8 kehittäminen ja Kokkolan meriväylän syventäminen sekä muut merkittävät elinkeinoelämän investointihankkeiden edellyttämät toimenpiteet. Vuonna 2019 aloitettiin Keski-Pohjanmaan maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen.

 

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).