› Takaisin graafiseen esitykseen

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyöllä tarkoitetaan pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken tavoitteena liikennejärjestelmän kehittäminen. Liikennejärjestelmätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kaupunkiseudulla, maakunnan alueella tai ylimaakunnallisesti. ELY-keskukset osallistuvat aktiivisesti alueensa liikennejärjestelmän kehittämiseen yhdessä mm. maakuntien liittojen, kuntien, Väyläviraston kanssa. Liikennejärjestelmä muodostuu eri kulkutapojen liikenneväylistä ja niihin liittyvistä rakenteista sekä henkilö- ja tavaraliikenteestä ja näihin liittyvistä palveluista. Jatkuva liikennejärjestelmätyö on kanava totuttaa liikennestrategioita ja liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Liikennejärjestelmätyö kytkeytyy myös tiiviisti maankäytön suunnitteluun.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa priorisoidaan keskeiset liikenteelliset kehittämistarpeet

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen on tärkeä osa liikennejärjestelmätyötä. Maakuntien liitoilla on vastuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisesta ja niiden seurannasta, lukuun ottamatta Helsingin seutua, jossa se on määritelty HSL:n tehtäväksi. ELY-keskukset suunnittelevat ja sopivat yhdessä muiden tahojen kanssa, mihin suuntaan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja miten liikennejärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ongelmat ratkaistaan. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikennejärjestelmä ja sen kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta.

Kasvavilla kaupunkiseuduilla liikenteellisiä haasteita

Kasvavien kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät asettavat haasteita liikennesuunnittelulle. Suuremmilla kaupunkiseuduilla laaditaankin omat kaupunkiseudun kehittämistä tukevat liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa merkittävässä roolissa on kestävät kulkutavat. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta halutaan kasvattaa kaupunkiseudun liikenteellisten ongelmien ratkaisuna. Myös erilaiset liikkumisen palveluratkaisut ovat keskiössä lähitulevaisuuden liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan kansalaisten liikkumistottumuksiin kestäviä kulkumuotoja suosivaksi. Edellytyksinä liikkumistottumusten muuttamiselle ovat kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen. Keskeisin palvelutasotekijä kaupunkiseudun liikenteessä on myös saavutettavuus, mutta kaupunkiseuduilla sillä tarkoitetaan matka-ajan sijasta saavutettavuutta mahdollisimman usealla eri kulkumuodolla.

Liikennejärjestelmään vaikutetaan monelta suunnalta

ELY-keskusten tekemään liikennejärjestelmätyöhön kuuluu varsinaisen liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi mm:

  • osallistuminen maankäytön suunnitteluun
  • liikenneturvallisuusyhteistyö
  • joukkoliikenteen suunnittelu
  • osallistuminen liikenteeseen liittyviin ympäristövaikutusten arviointiprosesseihin
  • kuntien ja muiden tahojen kanssa laadittavat yhteiset selvitykset
  • liikennejärjestelmän suunnittelua palvelevien tietojen kokoaminen

TIETOA ALUEELTA

Liikennejärjestelmätyö - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

(Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskus vastaa liikennejärjestelmäasioista myös Kainuun alueella)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella liikennejärjestelmäsuunnittelua ja liikennejärjestelmätyötä tehdään maakunta- että seututasolla erillisinä liikennejärjestelmäsuunnitelmina sekä yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvinä liikenneselvityksinä.  ELY-keskus on aktiivinen toimija liikennejärjestelmätyön edistämisessä ja tärkeää on ELY-keskuksen asiantuntijoiden ja alueen muiden toimijoiden aktiivinen ja tiivis yhteistyö liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on koottu maakunnan näkökulmasta tavoitteet ja painotukset valtakunnalliseen suunnitteluun.  Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 asettaa tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiselle ja sen tavoitteena on kestävä, turvallinen ja toimiva liikennejärjestelmä koko maakunnassa. Suunnitelman ovat toteuttaneet Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjausryhmässä ovat mukana maakunnan seutukunnat ja sidosryhmät, kuten Väylävirasto, satamat ja Finavia.

Lue lisää »

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategia (KAKEPOLI) valmistui 2011

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueelle on laadittu ensimmäistä kertaa kolmen maakunnan yhteinen liikennestrategia. Suunnitelman tilaajina ovat olleet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun maakunta -kuntayhtymä sekä Keski-Pohjanmaan liitto.

Kolmen maakunnan yhteisessä liikennestrategiassa kehittämislinjaukset on kuvattu tavoitealueittain. Liikennejärjestelmän perustavoitteet – eli sujuvat matkat ja toimivat kuljetukset sekä hyvät liikenneyhteydet ja toimiva logistiikka – ovat alueiden menestyksen perustekijöitä. Kestävän liikennejärjestelmän näkökulma korostaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi edellytetään tieliikenneturvallisuuden selkeää parantamista, taloudellisuutta ja maankäytön vastuullista kehittämistä. Alueiden vetovoima, kilpailukyky ja elinvoimaisuus ovat myös keskeisinä tavoitteina liikennejärjestelmää kehitettäessä.

Liikennestrategiassa pääpaino on kansainvälisten, valtakunnallisten ja merkittävimpien alueellisten liikenneverkkojen ja liikenteen hoidon kehittämisessä. Liikennejärjestelmän kehittämisen tiukka rahoitusraami korostaa käytettävissä olevien resurssien kohdentamista erityisesti kolmen maakunnan yhteisiin kärkitehtäviin sekä maakunnittain kohdennettaviin toimenpiteisiin.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä on laadittu aiesopimus, jossa sopijapuolet sitoutuvat toimivaltansa ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa edistämään alueen liikennejärjestelmälle asetettuja tavoitteita, strategisia linjauksia ja toimenpiteitä. Aiesopimuksen toteutumista seurataan vuosittain.


Päivitetty