Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

 

 

Autonosien uudelleenkäytön edistämistä selvitettiin laajassa yhteistyössä

Romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön mahdollistavasta tietoalustasta tehtiin esiselvitys, jossa kartoitettiin muun muassa tietoalustan vaikuttavuutta, kustannuksia ja säädöstarpeita. Esiselvitys osoitti, että tarvitaan niin romualan prosessin kuin tiedonkulun kehittämistä, jotta osien uudelleenkäyttöä voidaan lisätä.

Käytettyjä auton osia hyllyssä

Syyskuussa 2022 valmistuneessa selvityksessä arvioitiin, onko osien uudelleenkäyttöä edistävän tietopalvelun toteuttaminen mahdollista, ja jos on, niin millä keinoin. Esiselvityksen tulokset palvelevat romuajoneuvodirektiivin asettamien tavoitteiden (uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen 95 %, uudelleenkäyttö tai kierrätys 85 %) saavuttamista Suomessa. Esiselvityksen laadinnan rahoitti ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Toteutuksesta vastasi Kierivä Oy ja hanketta koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.

”Esiselvityksestä nousi esille, että keskeistä on luoda kiertotaloutta tukeva toimintaympäristö, jossa uudelleenkäyttö on varteenotettava vaihtoehto. Data ja sen saavutettavuus ovat keskiössä ja resurssit tulisi kohdentaa laajasti eri toimijoita ja kiertotalouden tavoitteita tukevien järjestelmien rakentamiseen”, kertoo ylitarkastaja Mervi Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Esiselvityksessä pyrittiin tunnistamaan mahdollisen tietopalvelun vaikuttavuus, kustannukset ja sen edellyttämät säädöstarpeet. Selvityksen tueksi tehtiin haastatteluita, kyselyitä sekä sparrausklinikoita, joissa kuultiin runsaasti sidosryhmiä, muun muassa alan liittoja, kierrätysoperaattoreita, viranomaisia ja vakuutusyhtiöitä. Hankkeessa tarkasteltiin tietoalustan toteuttamiseksi kolmea vaihtoehtoa; markkinaehtoista, viranomaisen ylläpitämää ja nykyistä mallia.

”Esiselvityksen pohjalta voidaan todeta, että kolmesta selvitetystä tietoalustan toteutusvaihtoehdosta toteuttamiskelpoisin on näiden hybridi, jossa eri osakokonaisuudet löytävät paikkansa nykyisten ratkaisuiden kehittämisen myötä”, kertoo Sivula.

Tavoitteeksi kehitettävälle tietoalustalle on asetettu mahdollisimman suuri uudelleenkäyttöaste ja kustannustehokkuus. Samaan aikaan tietoalustan tulisi tukea romuajoneuvojen pysymistä virallisesti hyväksytyssä käsittelyjärjestelmässä. Haastattelujen ja työpajojen perusteella tietoalustalle tunnistettiin kolme keskeisintä tarvetta:

  1. Tiedon lisääminen raportoinnin ja todentamisen vuoksi
  2. Ennakoitava materiaalisaatavuus autopurkamoille
  3. Tieto markkinoille saatavilla olevista osista, kunnosta ja sijainnista

Jatkoselvitystarpeet tarkentuvat romuajoneuvodirektiivin uudelleentarkastelun myötä todennäköisesti vuonna 2023. Selvää on, että datan hyödyntäminen romutusprosessin kehittämisessä on keskeisessä roolissa. Lisäksi esiselvityksen pohjalta voidaan todeta, että romuajoneuvojen uudelleenkäytön edistämiseksi yhä suurempi määrä ajoneuvoja pitäisi saada ohjattua autojen kierrätyksestä vastaavien tuottajien viralliseen järjestelmään ja uudelleenkäytön toimijoille ennen romutusta.

Tietoalustaan kehitettävä ennakkoilmoitustoiminnallisuus ja vastineeksi asetettava velvoite uudelleenkäytön raportoinnista tuottaisivat lisätietoa uudelleenkäytön edistämiseksi. Esiselvityksessä käsiteltyjen tietojen valossa näiden toimintojen toteuttaminen vaatii merkittävästi resursseja, ja toiminnot itsessään ratkaisevat vain osia isosta kiertotalouden kokonaisuudesta.

”Selvitys vahvisti näkemystä, että romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön edistämiseksi tarvitaan edelleen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koko toimijaverkostossa. Uusia haasteita uudelleenkäytölle tulee myös toimintaympäristön muutoksista, kuten autokannan sähköistymisestä ja uudenlaisten käsittelytaitojen tarpeista”, kertoo ylitarkastaja Mervi Sivula.

Tutustu raporttiin

Lisätietoja

Mervi Sivula
Pirkanmaan ELY-keskus
puh. 0295 036 011
[email protected]

Riikka Kinnunen
Kierivä Oy
puh. 043 850 0930
[email protected]

Uppdaterad: 25.03.2024