Saaristomeri

Alueellista yhteistyötä Saaristomeren hyväksi

Yhteistyössä

Muualla verkossa

Saaristomeri -sivusto kokoaa ajankohtaista tietoa Saaristomeren suojelusta

Saaristomeri-teemasivu esittelee ajankohtaisia Saaristomeren suojeluun liittyviä aiheita, uutisia ja tapahtumia. Teemasivu keskittyy erityisesti Saaristomeren suojeluun ja mereen kohdistuvan ravinnekuormituksen pienentämiseen. Sivuille on myös koottu tietoa Saaristomeren ja sen valuma-alueen ominaispiirteistä.

Saaristomeri-sivusto toimii myös Saaristomeri-ohjelman kotisivuna. Saaristomeri-ohjelma -alasivulta löytyy tietoa muun muassa Saaristomeri ohjelman toimenpiteistä, toteutuksesta ja pilottialueista. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa Saaristomeren hot spot -tiekarttahankkeesta. Sivuston vasemman laidan valikkoon on koottu listausta muista valuma-alueella tapahtuvista vesiensuojeluhankkeista ja keskeisistä vesiensuojelutoimijoista.

Saaristomeren ja Saaristomeren valuma-alueen ominaispiirteet

Saaristomeri on maailman runsassaarisimpia saaristoja. Saaristomeri sijaitsee Lounais-Suomessa ulottuen Varsinais-Suomen rannikolta aina Ahvenanmaalle saakka. Saaristomeri rajautuu pohjoisessa Selkämereen ja etelässä pohjoiseen Itämereen. Saaristolle ominaista on luonnonolosuhteiden muuttuminen rannikolta ulospäin siirryttäessä. Sisä-, väli- ja ulkosaariston välillä on eroja niin meren ominaisuuksissa, kasvillisuudessa kuin eläimistössä. Sisäsaaristosta ulkosaaristoon päin siirryttäessä saaret pienenevät, meri syvenee, asutus harvenee ja puusto vähenee.

Saaristomeri on matala ja sokkeloinen ja sen vesi vaihtuu hitaasti. Tämä altistaa meren liiallisen ravinnekuormituksen aiheuttamalle rehevöitymiselle. Ravinnepäästöjä mereen kulkeutuu ulkoisena kuormituksena valuma-alueelta sekä sisäisenä kuormituksena meren pohjasta. Vesien tila luokitellaan vesienhoidossa viiteen luokkaan (huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, ja erinomainen). Saaristomeri on luokiteltu pääosin tyydyttävään ekologiseen luokkaan lukuunottamatta muutamia rannikon läheisiä vesialueita, jotka on luokiteltu välttävään tai huonoon tilaan. Veden tilaa seurataan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Saaristomereen kohdistuvaa rehevöitymistä pyritään vähentämään vuonna 2021 käynnistetyllä Saaristomeri-ohjelmalla.

Saaristomeren valuma-alue sijaitsee pääsin Varsinais-Suomen maakunnassa. Valuma-alueelta laskee Saaristomereen useita suuria jokia, kuten Paimionjoki, Kiskonjoki, Aurajoki ja Uskelanjoki, sekä lisäksi lukuisia pienempiä jokia. Valuma-alue on maatalousvaltaista aluetta ja jopa kolmasosa pinta-alasta on peltoa. Maatalous keskittyy pääosin viljanviljelyyn ja erikoiskasvintuotantoon sekä sika- ja siipikarjatuotantoon. Maatalous aiheuttaa merkittävän osan Saaristomereen kohdistuvasta ravinnekuormasta. Intensiivisen maatalouden ohella maan savipitoisuus ja järvien puuttuminen lisäävät vesistöihin kohdistuvia kuormitusvaikutuksia.

Lue lisää Saaristomerestä ja vesien tilan seurannasta: Lounais-Suomen vedet -teemasivulta.

Kartta Saaristomeren valuma-alueesta. Saaristomeren valuma-alue sijaitsee Lounais-Suomessa, pääosin Varsinais-Suomen maakunnassa.

Päivitetty: 13.05.2024