Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

Kertakäyttömuovien (SUP) tuottajien siivouskustannusvastuu alkanut - kunnilla mahdollisuus saada korvausta tuottajilta

Vuonna 2024 kunnat voivat saada ensimmäistä kertaa korvausta tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden siivouskustannuksista niiden tuottajilta. Korvausten saamiseksi kunnan tulee ilmoittaa kustannustiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Kuvassa on kaksi roskista.


Mitä tuottajien siivouskustannusvastuu tarkoittaa? 

Kertakäyttömuovidirektiivin (SUP-direktiivi) myötä tuottajavastuu laajenee niin, että tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat eli valmistajat, maahantuojat tai pakkaajat maksavat kunnille tuotteidensa aiheuttamia roskaamisen siivoamiskustannuksia sekä roskaantumisen ennaltaehkäisemisen eli jätehuollon järjestämisen kustannuksia. Siivouskustannusvastuu koskee kuntien yleisiä alueita. 

Siivouskustannusvastuu koskee muovia sisältäviä kertakäyttöisiä: 

 • elintarvikepakkauksia
 • tyhjänä myytäviä juomamukeja
 • kosteuspyyhkeitä
 • ilmapalloja
 • suodattimellisia tupakkatuotteita ja tupakansuodattimia 

Lisäksi suodattimellisten tupakkatuotteiden ja tupakansuodattimien tuottajat vastaavat erikseen kustannuksista, joita kunnille aiheutuu tupakkaroskisten hankinnasta sekä tupakkatuotteista aiheutuvan roskaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavasta tiedottamisesta. 

Tuottajien siivouskustannusvastuu on osin jo alkanut 

Siivouskustannusvastuu tulee voimaan eri tuoteryhmien osalta portaittain. Tupakkatuotteiden ja elintarvikepakkausten osalta siivouskustannusvastuu on alkanut 1.1.2023 ja kunnille maksetaan kyseistä vuotta koskevat korvaukset vuonna 2024. Vuodesta 2025 lähtien siivouskustannusvastuu laajenee kattamaan myös muut SUP-tuotteet. Siivouskustannusvastuun laajuus vaihtelee tuoteryhmäkohtaisesti. Tiettyjen tuoteryhmien tuottajat vastaavat ainoastaan roskaantumisen siivoamisen kustannuksista, kun taas jotkut tuottajat vastaavat sekä roskaantumisen ennaltaehkäisemisen kustannuksista sekä roskaantumisen siivoamisen kustannuksista.   

Lue lisää tuoteryhmäkohtaisista siirtymäajoista ja vastuista Tuottajavastuun nettisivuilta

Kuntien tulee raportoida kustannustiedot vuosittain

Saadakseen korvauksia tuottajilta siivous- ja jätehuoltokustannuksista sekä tupakkaroskisten hankkimis- ja käyttö- sekä neuvonta- ja tiedotuskustannuksista, kunnan tulee kunnan ilmoittaa jätelaissa säädetyt tiedot vuosittain toukokuun loppuun mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle. Raportoinnissa kuntien tulee erotella yleisten alueidensa puhtaanapitokustannukset seuraavasti:  

 1. roskaantumisen ehkäisemiseksi järjestetyn jätteen keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset;  
 2. roskaantumisen siivoamisesta aiheutuneet siivous-, kuljetus- ja käsittelykustannukset; 
 3. erillisistä tupakkaroskisten hankinnasta ja käytöstä aiheutuneet kustannukset sekä 
 4. tupakkatuotteiden aiheuttaman roskaantumisen ehkäisemiseen liittyvästä tiedotuksesta ja neuvonnasta aiheutuneet kustannukset. 

Keräyskustannukset sisältävät keräystyöstä julkisiin järjestelmiin sekä sen keräysinfrasta aiheutuneet kustannukset.  

Ensimmäisen kerran kuntien tulee ilmoittaa maksatustiedot ja kustannuksensa vuoden 2024 toukokuun loppuun mennessä. Siirtymäkautena 2023–2025 käytetään kuitenkin kuntien kokonaiskustannuksen perusteena erikseen asetuksella säädettyä kiinteää kustannusperustetta. Siirtymäaikana kunnan on mahdollista saada korvauksia vuosien 2023 ja 2024 kustannuksista noin 1,6 euroa asukasta kohden sekä vuoden 2025 kustannuksista noin 2 euroa asukasta kohden. Tämän lisäksi kunta voi saada korvauksia tekemistään erillisistä tupakkaroskisinvestoinneista ja tupakkatuotteiden roskaantumisen ehkäisyyn laatimastaan tiedotuksesta.  

Vaikka siirtymäkauden ajan korvaukset maksetaan asukasluvun perusteella, tulee kunnan pyrkiä ilmoittamaan todelliset kustannukset parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan. Tiedot ovat tärkeä ilmoittaa, koska niiden perusteella saadaan tietoa todellisista siivouskustannuksista ja voidaan tehdä arvioita toimitettujen tietojen vertailtavuudesta eri kuntien välillä. Tupakkaroskisten hankinta- ja käyttökustannukset sekä tupakantumppien aiheuttaman roskaantumisen ehkäisemistä koskevan neuvonnan kustannukset ilmoitetaan todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaisesti ilman siirtymäaikaa. Näihin ei sovelleta siirtymäajan erillistä kiinteää kustannusperustetta, vaan nämä kustannukset tuottajien tulee korvata todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaan heti vuoden 2023 aikana tehdyistä investoinneista lukien.  

Vuodesta 2026 lukien kustannusperusteessa siirrytään todellisiin kustannuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien tulee valmistautua yleisten alueiden puhtaanapitokustannusten kustannusseurantaan hyvissä ajoin. Oikeat ja todelliset kustannusseurantatiedot ovat edellytys tuottajien maksamien korvausten saamiselle vuoden 2026 alusta lukien.  

Kuntien tulee myös huomioida, että valtioneuvoston asetuksessa eräistä muovituotteista, 1318/2022 ("SUP-asetus") edellytetään, että kunnassa tulee olla asetuksen vaatima vähimmäismäärä tupakantumpeille tarkoitettuja jäteastioita. SUP-asetuksen mukaan kunnan on järjestettävä tumppien keräysastioita yleisille alueille siten, että: 

 • 1.1.2024 keräysastioita on yksi 900:aa asukasta kohden; 
 • 1.1.2025 keräysastioita on yksi 600:aa asukasta kohden; 
 • 1.1.2026 keräysastioita on yksi 300:aa asukasta kohden. 

Muista raportoinnin määräajat! 

Kuntien tulee huolehtia siitä, että se ilmoittaa tiedot viimeistään 31.5. Pirkanmaan ELY-keskukselle, sillä tietojen ilmoittaminen on lainsäädännön asettama edellytys korvausten saamiselle. Mikäli kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräaikaan mennessä, se ei voi saada kyseisen vuoden korvauksia. Pirkanmaan ELY-keskus ei tule erikseen muistuttamaan vuosittain kustannustietojen lähettämisestä.  

Jätelaissa vaadittavat tiedot ilmoitetaan erillisen sähköisen lomakkeen kautta, joka on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen tietojärjestelmiä. Pirkanmaan ELY-keskus viestii erikseen lomakkeiden käyttöönotosta työn edetessä. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus julkaisee vuoden 2023 loppuun mennessä kunnille suunnatun tarkentavan ohjeistuksen kustannusten ilmoittamisesta. 

Lisätietoja  

Pirkanmaan ELY-keskus

Henriikka Harinen, ylitarkastaja (SUP-tuotteet) 

[email protected], p. 0295 036 307 

 

Suomen Kuntaliitto ry 

Tuulia Innala, erityisasiantuntija 

[email protected], p. 040 572 2120

Päivitetty: 02.07.2024