NTM-centralerna som klimataktörer

Expertis och klimatsamarbete i regionerna

NTM-centralerna har en riksomfattande roll i klimatarbetet: Ämbetsverkens verksamhetsområde omfattar hela Finland. Ett kolneutralt samhälle med cirkulär ekonomi är en av prioriteringarna i regionförvaltningsverkets och NTM-centralernas strategi och i och med detta förankras klimatarbetet sektorövergripande i NTM-centralernas uppgifter inom alla ansvarsområden.

I NTM-arbetet betonas det ekologiska handavtrycket: Alla de olika metoder med vilka ämbetsverken kan främja och möjliggöra klimatarbetet inom sitt eget område. NTM-centralerna har expertis och olika roller i klimatarbetet både i sin egen verksamhet och i att möjliggöra andra aktörers klimatlösningar och förmedla information.

Samarbete i regionen

Klimatarbetet utförs i praktiken i samarbete med olika aktörer i regionen. De viktigaste klimataktörerna är kommuner och samkommuner, företag, landskapsförbund, Skogscentralen, organisationer, forskningsinstitut och läroinrättningar - samt naturligtvis invånarna i regionerna.

Klimatarbetet i NTM-centralens egen verksamhet

NTM-centralernas verksamhet grundar sig på cirka 200 lagar och förordningar. I och med dessa lyfts klimatarbetet fram till exempel inom EU-finansieringen, trafiksystemarbetet, miljöskyddet och regionutvecklingen. Vid anpassningen till klimatförändringen är i synnerhet uppgifter med anknytning till vattenskydd och hantering av översvämningsrisker en viktig arbetsuppgift för NTM-centralerna. Anpassningen har också att göra med bl.a. utvecklingen av näringslivet och tryggandet av den biologiska mångfalden.

NTM-centralerna beviljar finansieringsstöd för klimatarbetet bl.a. via landsbygdsprogrammet och det regional- och strukturpolitiska programmet. Dessutom kan klimatåtgärder ingå bland annat i finansieringen av vattenskyddet samt i understödet för miljöfostran. NTM-centralerna beviljar också privata hushåll understöd för att avstå från oljeuppvärmning  .  

I NTM-centralernas färdplansprojekt har man gått igenom vilka klimatkopplingar olika uppgifter har 

NTM-centralernas eget klimatarbete har utvecklats genom ett s.k. färdplansprojekt, där man systematiskt har gått igenom klimatkopplingarna för olika lagstadgade uppgifter.

Utgående från arbetet har de viktigaste klimatprioriteringarna i NTM-centralernas arbete blivit:

  • Främjande och samordning av cirkulär ekonomi med miljöskyddet, inkl. materialeffektivitet och näringsämnen.
  • Främjande av omställningen av energisystemet och förvaltningens beredskap för detta.
  • Finansiering (strukturfonden, landsbygdsfonden, övrig EU-delfinansierad finansiering samt finansiering från NTM-centralen) samt utvecklingstjänster för företag
  • Bedömning av klimatkonsekvenser samt MKB- och SMB-processer
  • Tryggande av markens och skogarnas kolförråd, t.ex. dikning och naturskydd
  • Utveckling av klimathållbarheten på landsbygden 
  • En klimathållbar samhällsstruktur och områdesanvändning
  • Trafiksystem och hållbar fördelning av olika färdsätt
  • Beredskap och beredskapsuppgifter
  • Funktionssäkerhet (t.ex. trafik, vattenförsörjning, jordbruk, övriga näringar)
  • Finansiering (strukturfonden, landsbygdsfonden, övrig EU-delfinansierad finansiering samt finansiering från NTM-centralen) samt utvecklingstjänster för företag
  • En klimathållbar samhällsstruktur
  • Klimatpåverkan på lång sikt
  • Vattenhantering och påverkningskedjor i anslutning till vattenhantering t.ex. i fråga om grundvattenrisker
  • Gemenskap (t.ex. på landsbygden)