NTM-centralerna som klimataktörer

Expertis och klimatsamarbete i regionerna

Klimatarbete vid NTM-centralen i Nyland

Vi arbetar för klimatet på många olika sätt. Vi tillägnar oss och utvecklar klimathållbara lösningar bland annat inom områdesanvändningen, tillsynsuppgifterna, miljökonsekvensbedömningen och utvecklingen av vattentjänsterna. Dessutom strävar vi efter att minska bland annat arbetsresorna och koldioxidavtrycket från våra lokaler. Vi minskar också hela organisationens koldioxidavtryck.

I strategin för NTM-centralen i Nyland 2020–2023 identifieras klimatförändringen som ett av de tre stora fenomen som påverkar NTM-centralens verksamhetsområde, invånarnas liv och samfundens verksamhetsmöjligheter. NTM-centralen i Nyland har ställt upp strategiska mål och metoder för att hejda klimatförändringen och anpassa sig till den.


Vi främjar en tät samhällsstruktur där service och kollektivtrafik är lättillgängliga för alla. Vi utvecklar kollektivtrafiken, särskilt spårtrafiken, samt främjar gång och cykling. Vi arbetar för att förbättra kvaliteten på bedömningen av klimatkonsekvenserna. Inom jord- och skogsbruket utvecklar vi hanteringen av översvämningsrisker samt en hållbar vattenhushållning på åkrar och i skogar för att minska konsekvenserna för vattendragen och förbättra kolbindningen i marken. Vi främjar också ett hållbart jordbruk genom åtaganden inom ekologisk produktion och miljöavtal. Dessutom pågår flera projekt som främjar klimatarbetet.

På grund av det stora och fortfarande växande antalet invånare betonas särskilt samordningen av olika behov inom markanvändningen samt samarbetet mellan olika aktörer i Nyland. Utsläppen per invånare är dock relativt små i Nyland.  Lokala aktörer, främst kommuner och städer, har redan kommit långt i sitt klimatarbete.

Projekt och åtgärder som främjar klimathållbarhet vid NTM-centralen i Nyland

 • Utveckling av bedömningen av klimatkonsekvenser i MKB- och SMB-förfaranden och planläggning
 • Landsbygdsprogrammet: finansiering av åtgärder som främjar stävjandet av klimatförändringen och minskar utsläppen
 • Avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal, Miljöministeriet)
 • Infrastruktur för hållbar mobilitet
  • Utredningar om hållbara resekedjor
  • Planer för hållbar och trygg mobilitet
  • Projekthelheten Kvalitetskorridor för hållbar mobilitet
  • Program för främjande av gång och cykling
  • Kollektivtrafiktjänster och -anskaffningar
 • Skyddsprogram: METSO-programmet och livsmiljöprogrammet Helmi
 • Bedömning och hantering av översvämningsrisker till följd av förhöjda vattenstånd i vattendrag och i havet
 • Regionalt samarbete för att stävja klimatförändringen i Nylands samarbetsnätverk inom projektet Canemure – Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap
 • Nationellt samarbete mellan NTM-centralerna i klimatnätverket
 • Vi följer och utvecklar klimathållbarheten i vår egen verksamhet bland annat genom att följa utsläppen från pendeltrafiken och förbättra energieffektiviteten i våra lokaler 
  • Mål för att minska koldioxidavtrycket från den egna verksamheten i miljöprogrammet Etevästi ELYssä.
  • Beräkning och minskning av koldioxidavtrycket från reparationerna av våra lokaler i ett arbetsmiljöprojekt 2021–2022

Regionala klimatmål i Nyland

Landskapet Nyland strävar efter kolneutralitet före 2030. I måluppställningen har lokala styrkor utnyttjats och bästa praxis delas. De största utsläppskällorna är trafiken och uppvärmningen, och där finns också den största möjligheten till utsläppsminskningar.

För att målen ska nås måste utsläppen minska med 80 procent jämfört med 2005 års nivå. Tillsvidare (2019) har utsläppen minskat med 17 procent. För att målet ska nås måste utsläppsminskningarna påskyndas avsevärt.

Utsläpp och sänkor från markanvändningen ingår inte i beräkningsmetoden för de totala utsläppen, men även markanvändningssektorn har stora möjligheter att minska utsläppen.

NTM-centralen i Nyland har en central roll i landskapets klimatarbete. NTM-centralen har berett en färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035 (Nylands förbund), i vilken det dras upp riktlinjer för klimatarbetet, tillsammans med Nylands förbund, Helsingforsregionens trafik (HRT) och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Arbetet fortsätter i nära samarbete med regionala aktörer.

Mer information

I frågor som gäller klimatarbetet vid NTM-centralen i Nyland kan du kontakta Liisa Nyrölä (fornamn. efternamn@ntm-centralen.fi)

Uppdaterad: 27.04.2023