Tulvat Pohjanmaa

Pohjalaismaakuntien tulvatietoa

Kesän 2015 kyselyn tulokset

Raportin kansikuva: Tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueilla: kyselyn tulokset.

Tiivistelmä tuloksista

Kesällä 2015 toteutetulla kyselyllä kartoitettiin Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueiden asukkaiden ja maanomistajien tiedontarvetta tulviin ja niihin varautumiseen liittyen. Samalla selvitettiin mahdollisen tulvavaroituspalvelun tarvetta ja toteutustapaa. Kysely lähetettiin yhteensä 760:lle alueen kiinteistönomistajalle. Vastauksia saatiin 36 %, yhteensä 274 kappaletta.

Vastausten pohjalta kehitetään tulviin liittyvää viestintää, kuten reaaliaikaista tulvavaroituspalvelua.

Haitat, varautuminen ja pengerrysalueet

Vastaajista 40 % oli kokenut tulviin liittyviä haittoja, joista yleisimpiä olivat peltojen joutuminen veden alle, kulkuyhteyksien häiriintyminen ja satovahingot. Vastaajista suurin osa ei ollut suojannut kiinteistöään tulvan varalta,  reilu viidesosa oli tehnyt niin tai voisi harkita asiaa. Tehtyjen suojaustoimenpiteiden kustannukset vaihtelivat sadoista tuhansiin euroihin.

Kuvituskuva: Vastauskaavio: Miten kiinteistöjä on suojattu

Kuva: Millä tavoin kiinteistöjä on suojattu?

Pengerrysten hoitoon oltiin keskimäärin melko tyytyväisiä, mutta myös parannusehdotuksia toivottiin.

Tieto tulvista

Selvä enemmistö vastaajista kertoi saavansa ajankohtaista tietoa tulvista ja niiden etenemisestä. Tulviin liittyvän tiedon lähteistä tärkeimpiä olivat sanomalehdet, televisio ja ihmisten omat havainnot. Internet ja sosiaalinen media eivät olleet monille tuttuja tiedonlähteitä. Tulvaviestintään liittyen havaittiin myös ympäristö.fi-sivuston tulvakarttapalvelun vähäinen tunnettuus.

Yleisesti tietoa oli koettu saavan melko hyvin itse tulvatilanteessa. Jälkitoimenpiteistä ja korvauksista kertomista kaivattiin hieman lisää. Myös vesien päästämisestä pengerrysalueille haluttiin paremmin tietoa.

Kuvituskuva: Vastauskaavio: Tiedonsaannin kanavat

Kuvituskuva: Vastauskaavio: Saadun tiedon riittävyys

Kuvat: Mitä kautta tietoa tulvista saadaan ja tiedon riittävyys

Tulvavaroituspalvelu

Kehitteillä oleva tulvavaroituspalvelu koettiin tarpeelliseksi. Suosituin toteutustapa kyselyn perusteella oli kohdistettu tekstiviesti. Tulvavaroituspalvelun kautta toivottiin ainakin ennakkovaroitusta ja ajankohtaista tietoa pengerrysalueiden tulvaluukkujen avaamisesta.

Kuvituskuva: Vastauskaavio: Paras tapa toteuttaa tulvavaroituspalvelu

Kuvituskuva: Vastauskaavio: Asiat, joista tulvavaroituspalvelussa tulisi ilmoittaa.

Kuva: Tulvavaroituspalvelun muoto ja mistä asioista sen kautta pitäisi ilmoittaa?

YHTEISTYÖSSÄ

Yhteistyössä

Kyrönjokirahaston logo.

Lapuanjokirahaston logo.

Etelä-Pohjanmaan liiton logo.

Keski-Pohjanmaan liiton logo.

Pohjanmaan liiton logo.

 

Päivitetty: 30.12.2021