Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu

Tämä sivusto on menneen maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu. Tätä sivua ei enää päivitetä. Uuden sivun löydät täältä maaseutu.fi/etela-pohjanmaa

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

null Ympäristö ja ilmasto edellä

Ympäristö- ja ilmastoasiat ovat ajankohtaisia ja koskettavat meistä jokaista. Tulevalla rahoituskaudella asiaan kiinnitetään myös Leader-rahoituksessa entistä enemmän huomiota. Lue miten Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat huomioineet asian strategioissaan.

 

Leader Liiveri: Juuret ja siivet -strategialla kunnianhimoinen tavoite
Leader Liiveri Juuret ja siivet -strategialle on asetettu kunnianhimoinen ympäristö- ja ilmastotavoite. Kaikista strategian avulla toteutettavista toimista noin kolmasosan on tarkoitus olla ilmasto- ja ympäristötoimia. Lisäksi mikään rahoitettava toimi ei voi olla haitallista ilmaston tai ympäristön kannalta. Käytännössä ilmasto- ja ympäristötoimia tehdään Liiverin strategian kaikilla painopisteillä. Yhteisöjen tilojen energiatehokkuutta halutaan edistää sekä parannetaan asukkaiden luontosuhdetta. Lisäksi tärkeää on erikokoiset ympäristötoimet, jotka lisäävät alueen viihtyvyyttä ja ehkäisevät luontokatoa.

Yritysten toivotaan huomaavaan uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä resurssien säästömahdollisuudet ympäristöalalla ja kiertotaloudessa. Yrittäjille halutaan antaa matalankynnyksen neuvontaa kestävästä kehityksestä. Nuorille halutaan mm. tarjota ilmastotoivoa ja hyödyntää luontoa hyvinvoinninlähteenä. Ilmastoahdistuksen käsittely ja ilmastotoivon välittäminen lisäävät hyvinvointia. Uuden oppimisen ja tiedon avulla esim. hyödynnetään fossiilitaloudesta luopumisen ja kiertotalouden mahdollisuuksia maaseudun yhteisöille sekä tuetaan maatalouden vihreän siirtymän kokeiluaja. 

Leader Suupohja: Virtaa viisikkoon -strategia kannustaa kestävään elämään maaseudulla 
Leader Suupohjan Virtaa viisikkoon -strategiassa ympäristön huomioiminen ja kestävän kehityksen näkökulmat ovat vahvasti läsnä. Kestävän kehityksen arvojen ja toimintatapojen edistäminen näkyy läpileikkaava teemana jokaisessa valitussa strategian painopisteessä, joita ovat: elinvoimainen seutu, hyvinvoiva ja taitava seutu, ainutlaatuinen seutu ja aktiivinen seutu. 

Ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalouden edistäminen sekä luontoympäristön ja maiseman vaaliminen korostuvat uudella ohjelmakaudella tuettavien hankkeiden arvioinnissa. Ympäristö- ja ilmastoasioiden huomioonottamista elinkeinotoiminnassa korostetaan entistä vahvemmin taloudellisen kestävyyden nimissä. Eri-ikäisten asukkaiden, erityisesti nuorten, ympäristötietoutta lisätään ja heitä aktivoidaan osallistumaan myös ympäristön ja sitä kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseen. Kylien ja yhteisöjen tasolla huomioidaan se, miten pienelläkin joukolla paikallisesti voi vaikuttaa elinympäristön ja luonnon säilymiseen ja niiden kestävään hyödyntämiseen. Matkailussa edistetään kestävän matkailun periaatteita ja perinnemaisemista huolehtimista. 

Aisapari: Virtaa uusissa uomissa – puhtaammin ja omavaraisemmin 
Aisaparin tavoitteena alkavalla rahoituskaudella on lisää virtaa, uusissa uomissa. Virta syntyy pienistä puroista, eli niistä kymmenistä hankkeista ja yritystuista, joita tulevina vuosina rahoitamme. Ympäristö ja ilmastonmuutos ovat iso osa tätä virtaa: Haasteet vaativat meiltä muutosta, uusia uomia.  

Kestävien yhteisöjen puro – tavoitteessa panostetaan yhteisöjen muutosjoustavuuteen koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla. Resurssiviisaita ja ekologisia toimintatapoja viedään kyliin ja asukkaille. Samalla kannustetaan kehittämään omia ratkaisuja, tekemään suunnitelmia ja sitoumuksia. Tämä puro tuo yhteiseen virtaan myös ympäristön hoitoa: vieraslajien poistoa ja ympäristökohteiden kunnostusta. 
Ilmastosopeutumisen ja muutosjoustavuuden puro – tavoite kannustaa erityisesti yrityksiä osaksi ekologista jälleenrakennusta. Tavoitteena on lisätä yritysten ilmastotietoisuutta ja ymmärrystä ympäristö - ja ilmastoasioista. Vastuullisuus tuodaan osaksi liiketoimintaa. Tavoitteena on myös kokeilla jakamistaloutta ja kiertotaloutta. Tuetaan yrityksiä siirtymässä uusiutuviin energianlähteisiin ja energiatehokkuuden parantamisessa.  

Näille tavoitteelle ja koko Leader-toiminnalle on eduksi, että jatkossa ilmaston ja ympäristö kannalta haitallista toimintaa ei rahoiteta. Esimerkiksi investoinnit fossiilisen energian käyttöön eivät enää ole rahoituskelpoisia. Panostamalla ympäristöön ja ilmastotoimiin parannetaan samalla maaseudun kykyä selvitä yllättävistäkin muutoksista. Paikallisesti tuotettu ruoka, energia ja palvelut virkistävät taloutta ja parantavat asukkaiden palveluja ja elämänlaatua. Ilmasto – ja ympäristötoimissa voittavat kaikki. 

Kuudestaan: Elinvoimainen, hyvinvoiva ja kehittyvä Kuudestaan seutu 2027
Kestävän kehityksen edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat tärkeässä roolissa Kuudestaan ry:n strategiassa. Tulevalla ohjelmakaudella tuetaan monipuolisesti toimenpiteitä, jotka edistävät ympäristötavoitteita ja ilmastonmuutoksen hillintää sekä tukevat luonnon monimuotoisuutta. Muun muassa luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen hyödyntäminen ja uusiutuvan energian käyttö ovat tärkeitä teemoja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä. Lisäksi tietoisuutta siitä, mitä jokainen voi arjessaan tehdä ympäristön hyvinvoinnin eteen, pyritään kasvattamaan.  On väistämätöntä, että ilmasto tulee lämpenemään, joten myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kiinnitetään huomiota.
Keskeistä Kuudestaan ry:n tavoittelemassa oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä on se, että muutoksessa olevia toimialoja tuetaan. Tärkeää on kuitenkin korostaa myös vihreän siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia; esimerkiksi vähähiilisiä toimintamalleja hyödyntämällä voidaan lisätä elinkeinojen kilpailukykyä. Eettisten, vastuullisten ja ekologisten tuotteiden sekä lähiruoan kasvanut kysyntä tarjoaa uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan.  Myös digitalisaatiota ja etätyömahdollisuuksien kehittämistä tuetaan. 

Luonnonympäristön osalta Kuudestaan ry:n alueen asukkailla on erityisesti kiinnostusta vesistöjen hoitoon. Vesiensuojelun tavoitteena on aktivoida toimenpiteitä, joilla vesistöjen laatua saadaan nostettua.


 

Hanke-esimerkit

Hoitokalastusta talkoovoimin

Osakaskunta valmisti itse katiskat hoitokalastusta varten. Niillä nostettiin kalaa 16000kg Alajärvestä, Ojajärvestä ja Kaartusjärvestä.

Päättyvä ohjelmakausi kertoo eteläpohjalaisten kehittämisinnosta

Tämän vuoden loppuun päättyvällä ohjelmakaudella (2014-2022) eteläpohjalaiset Leader-ryhmät ovat päässeet rahoittamaan suuren määrän hankkeita. Kiitos alueen aktiivisen kehittämistyön, myönteisen päätöksen saaneita hankkeita on Leader-ryhmien hallituksissa käsitelty syyskuun 2022 loppuun mennessä yhteensä 1410 kappaletta ja hankkeiden kokonaisrahoitus on ollut yhteensä 80 miljoonaa euroa. Into kehittämistyöhön on säilynyt korkeana myös ohjelmakauden loppua kohden haastavissa, muuttuvissa toimintaolosuhteissa.  

Leader Kuudestaan kehitti kotiseutua monipuolisesti

Viime vuodet ovat radikaalisti muuttaneet toimintaympäristöä ja tuoneet uusia tarpeita, joihin kehittämistyöllä on mahdollista vastata. Rahoituksen kysyntä on Kuudestaan alueella säilynyt suurena ja tarpeet monipuolisina läpi ohjelmakauden. 

Leader Suupohjassa muutosten rahoituskausi

Uuden rahoituskauden kynnyksellä on hyvä hetki katsahtaa hiukan taaksepäin ja nähdä, mitä kaikkea sitä tehtiinkään ja saatiin aikaan vuosina 2014-2022. Ohjelmakauden alku lähti hitaasti käyntiin, mutta ’työvälineiden’ lähtiessä toimimaan hankkeita rahoitettiin ennätysmäärä. Hankkeilla saatiin upeita tuloksia muun muassa alueemme yritysten toimintaan ja kannattavuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja elämänlaatuun liittyen.

Aisarissa lopetellaan vanhaa ja odotetaan uutta

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä katseet ovat tulevassa, mutta käytännön työtä tehdään innolla vielä kesken olevien hankkeiden parissa. Aisapari on käyttänyt myöntövaltuutensa sataprosenttisesti, mikä on hyvä osoitus alueen toimijoiden aktiivisuudesta. Keskeneräisiä hankkeita on meneillään vielä sata.

Päivitetty: 07.08.2023