Företagarens ekonomihjälp 0295 024 881

Yrittäjän talousapu logo

Information om företagarens ekonomi

På den här sidan hittar du information och resurser för att förstå och studera företagsekonomi. Även bland annat suomi.fi-tjänsten och Företagarna i Finland erbjuder mycket information om ekonomi och många tjänster till företagare.

 

Kuvituskuva ja teksti: Yrityksen talousvaikeudet ja niiden ehkäisy -opas. Sinulle, joka tarvitset tietoa ja apua yrityksen talouden parantamiseksi tai neuvoja yritystoiminnan lopettamiseen. Suomi.fi.

 

Ekonomiska svårigheter i företag och förebyggande av dem

Vet du hur du ska bli på det klara med företagets ekonomiska situation och välja den bästa lösningen? Läs handledningen:

 

Databank

 • Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen on asiakassuhteen perusta. Alla olevan työkalun avulla muun muassa ymmärrät laadun merkityksen osana arvonluontia, voit analysoida asiakassegmenttejä ja kilpailijatietoja sekä tehdä myyntisuunnitelman.

 • En budget hjälper dig att få en helhetsbild över vart ditt företags pengar går och hur väl de räcker till under en budgetperiod. Samtidigt fungerar budgeten som en ekonomisk verksamhetsplan för ditt företag. Det finns olika sätt att göra upp en budget och av de vanligaste är en fast och en rullande budget. Välj det budgetalternativ som passar ditt företag bäst.

 • Business Model Canvas on liiketoiminnan suunnittelun työkalu. Se on visuaalinen ja yksinkertainen työväline liiketoimintasuunnitelman tiivistämiseen.

 • Kritiska perioder hör till arbetet, men inte konstant stress. Företagarens välbefinnande påverkar direkt företagets framgång, kunder och även eventuella anställda. Det finns hjälp att få för att stärka krafterna. Förutom regelbunden vila, motion och kamratstöd kan du ordna företagshälsovård för dig, dra nytta av semesterstöd och andra tjänster.

 • Lönsamhet är ett livsvillkor för ditt företag. Bygg upp ett lönsamt företag redan från start genom noggrann ekonomisk planering och rätt prissättning. Följ regelbundet med hur lönsamheten utvecklas och förbättra den vid behov.

 • Kassavirtalaskelma kertoo yrityksesi maksuvalmiuden. Laskelman avulla osaat varautua rahoitusvajeisiin, joita voi syntyä esimerkiksi yritystoimintasi alussa, kun kuluja aiheutuu jo ennen tuottoja. Kassavirtalaskelma toimii myös myynnin apuna. Se kertoo, kuinka paljon yrityksesi on myytävä tuotteitaan, jotta se saa katettua kulunsa.

  Apua talouslukujen tulkitsemiseen saat esimerkiksi omalta kirjanpitäjältäsi. Yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa ja niiden ehkäisyssä auttaa myös Yrittäjän talousapu: soita arkisin klo 9–16.15 numeroon 0295 024 880.

 • Bokföring är obligatoriskt för alla som bedriver företagsverksamhet. Det betyder att man bokför intäkter och utgifter som gäller företaget. Bokföringen visar ditt företags vinst samt tillgångar och skulder. Företagets ledning är ansvarig för att ordna bokföring, och det lönar sig att anlita en professionell bokföringsbyrå.

 • Företagsverksamhet som fortgående går på förlust lönar det sig inte att förlänga. En kontrollerad konkurs är bättre än en okontrollerad. Ditt insolventa och olönsamma företag läggs ned efter domstolsbehandling. Om inledande av ett konkursförfarande beslutar domstolen med stöd av en konkursansökan. Ansökan kan lämnas in antingen av ditt företag eller av någon av dess fordringsägare. Vid en konkurs får ditt företag inte längre förvalta sin egendom. I stället utser domstolen en boförvaltare för konkursboet. Boförvaltaren omvandlar ditt företags hela egendom till pengar och betalar fordringsägarna.

  En konkurs är början på något nytt och något man kan lära sig av. Livet går vidare och eventuellt startar man ett nytt företag!

 • Yrityksen yhtiömuoto vaikuttaa siihen, millainen prosessi yrityksen lopettaminen on. Lopettamisen tavasta riippumatta:

   

  • Tee lopettamisilmoitus yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ)
  • Huolehdi verojen ja muiden maksujen ilmoittamisesta ja maksamisesta koko lopetusvuoden ajan
  • Hoida kirjanpito toiminnan päättymispäivämäärään saakka
  • Irtisano yrityksen vakuutukset ja muut sopimukset
  • Kuoleta tai siirrä yrityskiinnitykset
  • Säilytä kirjanpitoaineisto 6–10 vuotta
  • Keskustele kirjanpitäjäsi kanssa, kannattaako yrityksen varallisuudesta luopua.

  Ennen lopettamista tai konkurssihakemuksen jättämistä kannattaa selvittää, onko tilanne vielä korjattavissa. Yritystoiminnan voi myös keskeyttää, jos se on vain hetkellisesti kannattamatonta. Ota yhteyttä Yrittäjän talousapuun ja arvioidaan tilanne yhdessä. Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelu on auki arkisin klo 9–16.15 numerossa 0295 024 880.

 • Ve­lan tai las­kun mak­sa­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä voi saa­da luot­to­tie­toi­hin mak­su­häi­riö­mer­kin­nän. Jos sinulla on maksuvaikeuksia, ota mahdollisimman pian yhteyttä velkojiin ja sovi maksujärjestelyistä. Huolehdi että tulot riittävät menoihin, jotta velkaantuminen pysähtyy. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyheni 1.12.2022.
  Tieto maksusta ei mene rekisterinpitäjälle automaattisesti, vaan maksetusta velasta tulee itse pyytää REF-merkintää. REF-merkintä luottotiedoissa tarkoittaa, että velka on maksettu.

 • Affärsplanen berättar hur ditt företag tänker genomföra affärsidén i praktiken. Den beskriver bland annat ditt företags produkter och kunder och marknadssituationen inom branschen. Den innehåller ofta även en finansierings- och lönsamhetskalkyl. Uppdatera din affärsidé regelbundet och nyttiggör dig av den fortgående i samband med utvecklandet av din affärsverksamhet. När du ansöker om finansiering kräver finansiärerna ofta en aktuell affärsplan inklusive beräkningsunderlag.

 • Sök hjälp i tid: om ditt företags betalningssvårigheter pågår länge kan det resultera i insolvens. Om du tar dig an ditt företags betalningssvårigheter i ett så tidigt skede som möjligt, kan du börja förbättra ditt företags hälsa i tid. I bästa fall undviker du insolvens helt. Insolvens betyder att gäldenären fortgående är oförmögen att betala sina skulder senast vid förfallodatum. I detta fall är betalningssvårigheterna inte bara tillfälliga.
  Kontakta Företagarens ekonomihjälp på nummer 0295 024 880 (lsa/msa) må–fr 9–16.15 (på svenska 0295 024 881 to kl 9–16.15 ​​​), eller lämna en kontaktbegäran så går vi tillsamman igenom din situation, gör en lägeskartläggning och funderar över alternativen.

 • Betalningssvårigheter är ofta svåra att förutse. De kan förekomma även om ditt företags affärsverksamhet är lönsam. Orsaker till betalningssvårigheter kan till exempel varar att en betydande kund inte kan betala sina räkningar till ditt företag i tid, en minskad beställningsvolym, en snabb expansion av din företagsverksamhet eller sjukdom om ditt företag är väldigt beroende av dig.

 • Det enklaste sättet att ordna ditt företags skulder är att vara i direkt kontakt med fordringsägarna och med var och en göra upp en plan för hur skulderna ska betalas. Detta förfarande passar när ditt företags betalningssvårigheter är tillfälliga och utsikterna framöver ser ljusa ut.

 • Yrityksen pääomarakenne koostuu omasta ja vieraasta pääomasta. Kassabudjetin avulla voit suunnitella, miten yrityksen kassassa olevat rahat riittävät. Ulkopuolista rahoitusta ovat muun muassa pankkilainat sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden ja Finnveran lainat. Lainojen lisäksi rahoitusta voit hakea joukkorahoittajilta ja pääomasijoittajilta. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen edellyttää, että olet sijoittanut omaa pääomaa yritykseesi. Voit rahoittaa yrityksesi toimintaa myös hakemalla avustuksia ja tukia. Ensin pitää kuitenkin tehdä suunnitelma rahoituksen hakemiseksi.

  Voit kysyä neuvoa rahoitusasioihin esimerkiksi Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta.

 • Sök hjälp i tid: om ditt företags betalningssvårigheter pågår länge kan det resultera i en finansiell kris. I det skedet kan ditt företag inte betala räkningar, skatter och andra avgifter i tid. Det tydligaste tecknet på en finansiell kris är att ditt företags intäkter inte räcker till att täcka utgifterna, och pengarna tar slut. Ditt företag kanske aldrig behöver råka ut för en finansiell kris. Du kan undvika en kris om du konstant håller koll på den ekonomiska balansen, är alert och reagerar snabbt på förändringar.

 • Yksilötasolla resilienssi viittaa henkilön kapasiteettiin selviytyä vaikeuksista ja palautua haastavista tilanteista. Yrityksen resilienssillä on suora yhteys
  henkilöstön toimintaan. Yritystasolla resilienssi tarkoittaa kykyä pysyä toimintakykyisenä ja palautua nopeasti (markkina)häiriöistä. Alla olevan työkalun avulla avulla voit arvioida käytössä olevia tekijöitä, jotka vahvistavat resilienssiäsi ja tehdä pitkän aikavälin suunnitelman.

 • Till ekonomins grundläggande kalkyler hör resultatkalkylen, balansräkningen och kassaflödesanalys. Resultatkalkylen visar företagets resultat, balansräkningen visar egendomssituationen och kassaflödeskalkylen avslöjar om det finns tillräckligt med pengar för betalningarna. Du kan följa upp företagets betalningsberedskap, lönsamhet och solvens genom att använda olika mätare och nyckeltal.

 • Yrityksesi voi välttää talousvaikeudet pitämällä huolta kannattavuudestaan, tunnistamalla vaaran merkit ajoissa ja varautumalla eri tilanteisiin.

  • Oikean tilitoimiston valinta ja tilitoimiston palveluiden ja asiantuntemuksen hyödyntäminen säännöllisesti on erittäin tärkeää
  • Huolehdi yrityksesi kannattavuudesta ja tunnista vaaran merkit ajoissa
  • Pidä erityistä huolta veroista ja lakisääteisistä maksuista ja varaudu etukäteen yritystoiminnan poikkeaviin tilanteisiin.

  Muista, että vastuu yrityksesi taloudesta on sinulla ja mahdollisilla yrityskumppaneillasi eikä esimerkiksi tilitoimistolla.

 • Tase kuvaa yrityksesi varat ja velat tiettynä, yksittäisenä päivänä. Päivä voi olla esimerkiksi tilikauden tai kuukauden viimeinen päivä. Taseessa on kaksi puolta, jotka ovat aina yhtä suuret. Vastaavaa-puoli ilmoittaa yrityksesi varallisuuden. Vastaavaa ovat esimerkiksi yrityksesi rahat, varasto ja kalusto. Vastattavaa-puoli taas paljastaa, millä yrityksesi varallisuus on rahoitettu. Vastattavaa ovat muun muassa yritykseesi sijoittamasi omat rahat, pankkilainat ja verovelat. Taseen loppusumma ilmoittaa yritykseesi sitoutuneen pääoman määrän eli yrityksesi varallisuustilanteen.

  Apua talouslukujen tulkitsemiseen saat esimerkiksi omalta kirjanpitäjältäsi.

 • Bokslutet är en kalkyl som görs upp i slutet av varje räkenskapsperiod och som beskriver ditt företags resultat och ekonomiska ställning. Bokslutet baserar sig på företagets bokföring under räkenskapsperioden. Företag i olika storlekar har olika bokslutsbestämmelser. Ditt företags storlek, bolagsform och bransch påverkar om bokslutet är obligatoriskt eller ej. Bokslut är offentliga handlingar.

 • Yrityksen johdon tulee luoda suotuisa toimintaympäristö henkilöstölle sekä mahdollistaa työssä tarvittavat resurssit. Alla olevan työkalun avulla ymmärrät resurssien merkityksen, osaat arvioida ja tarvittavat resurssit, tunnistat kumppanuuksien hyödyt ja voit tehdä toimintasuunnitelman.

 • Tuloslaskelmasta näet, kuinka paljon yrityksesi liikevaihto on ollut, mihin rahoja on kulunut ja paljonko voittoa tai tappiota yrityksesi on tuottanut. Tuloslaskelma kertoo jakson tapahtumista yrityksesi toiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Kannattavuutta voit tutkia esimerkiksi tilikauden tulosta ilmaisevasta kohdasta.
  Seuraa yrityksesi kannattavuutta säännöllisesti talouden peruslaskelmilla. Pidät huolta, että vähennyskelpoiset menot ovat aina ajan tasalla kirjanpidossa. Tällöin tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma antavat hyvän kokonaiskuvan yrityksesi varallisuudesta ja maksuvalmiudesta.

  Apua talouslukujen tulkitsemiseen saat esimerkiksi omalta kirjanpitäjältäsi. Yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa ja niiden ehkäisyssä auttaa myös Yrittäjän talousapu: soita arkisin klo 9–16.15 numeroon 0295 024 880.

 • Konkurssi itsessään ei estä perustamasta uutta yritystä, jos olet hoitanut yrityksesi lakisääteiset velvoitteet. Niitä ovat muun muassa verojen maksaminen ja kirjanpidon asianmukainen järjestäminen. Jos olet joutunut liiketoimintakieltoon, et voi heti perustaa uutta yritystä. Jotta uusi yrityksesi lähtee alusta alkaen oikeaan suuntaan, suunnittele liiketoimintasi huolella ja ammattilaisten tukemana. Ota yhteyttä esimerkiksi paikallisiin yrityspalveluihin tai Yrityskummeihin.

 • Soliditet anger förhållandet mellan företagets eget och lånat kapital. Ju större andel eget kapital (pengar och egendom) i förhållande till lån som ska betalas, desto högre och bättre soliditet har företaget. Med hjälp av soliditet bedöms företagets förmåga att klara av sina skyldigheter på lång sikt vilket till exempel kan påverka möjligheterna att få extra finansiering.

 • Skuldsanering är ett sätt att få ditt företags ekonomi i skick. Ett bra arrangemang utgår från bolagsformen och svårigheternas omfattning. Ett bra sätt för alla bolagsformer är att göra upp en betalningsplan, företagssanering och ett påskyndat saneringsförfarande. Enskild näringsidkare.

  Ditt företag kan beviljas skuldsanering för privatperson om du är en enskild näringsidkare. I samband med skuldarrangemanget görs en betalningsplan upp för lån som gäller ditt företag och din privata ekonomi. Till arrangemanget söker du via rättshjälpsbyråns (länk) ekonomi- och skuldrådgivning. Företagarens ekonomihjälp kan bedöma möjligheterna för företagaren att beviljas skuldsanering.

 • Ditt företag ska göra vissa anmälningar och inbetalningar på eget initiativ till Skatteförvaltningen för varje skatteperiod, vanligtvis varje månad. Inkomstskatt betalas på företagets vinst och mervärdesskatt på mervärdesskattepliktig verksamhet. I samband med att ett företag grundas registrerar man det i allmänhet åtminstone i handelsregistret och förskottsregistret. Om din omsättning överstiger 15 000 euro ska företaget även registreras i mervärdesskatteregistret. På löner verkställs förskottsinnehållning och sjukförsäkringsavgifter. För produktion och import av vissa produkter betalas produktionsskatt.

  Deklarera och betala skatterna inom utsatt tid. De utsatta tiderna är ofta månadsvisa. Du kan deklarera och betala företagets skatter via MinSkatt.

 • YEL-vakuutuksella vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke. Et voi korvata YEL-vakuutusta muilla, vapaaehtoisilla, vakuutuksilla. YEL-vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen.

 • Yrityssaneerauksessa yritykselle laaditaan velkojien kanssa saneerausohjelma, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa ja parantaa kannattavuutta. Saneerauksen tulee olla myös velkojille konkurssia parempi vaihtoehto. Saneeraukseen kannattaa hakeutua hyvissä ajoin, koska konkurssihakemuksen ollessa vireillä on useimmiten jo liian myöhäistä. Soita Yrittäjän talousapuun, kun haluat selvittää yrityksesi mahdollisuuden hakeutua yrityssaneeraukseen.

 

Utarbetande av företagssaneringsprogram

Hur ska ett saneringsprogram utarbetas?

Saneringsprogrammet är en helhetslösning för att sanera gäldenärens företagsverksamhet. Syftet med checklistan nedan är att underlätta uppgörandet av ett förslag till saneringsprogram. Checklis-tan överensstämmer med rekonstruktions- och insolvensdirektivet. Checklistan gäller både tidiga och normala saneringsförfaranden. Ett tilläggskrav gäller saneringsprogrammet som ska utarbetas vid ett tidigt saneringsförfarande, närmare uppgifter om kravet anges nedan.

Vem ska utarbeta ett saneringsprogram?

Programmet utarbetas vanligtvis av en utredare, men programmet kan också utarbetas av bland annat gäldenärsföretaget självt och på vissa villkor av gäldenärsföretagets ägare eller borgenärer.

Vad innehåller ett saneringsprogram?

Ett saneringsprogram innehåller:

 • uppgift om den gäldenär som är föremål för saneringen och utredaren, om en utredare ut-setts vid förfarandet
 • en utredningsdel
 • en åtgärdsdel
 • uppgifter om indelning av borgenärer i grupper och rösträtt

Det rekommenderas också att man i början av programmet kortfattat redogör för

 • föreslagna saneringsåtgärder
 • förväntad inverkan på resultat av åtgärderna
 • programmets längd

Checklista för utarbetande av saneringsprogram

 • Saneringsprogrammet ska innehålla en utredning om

  • gäldenärens tillgångar, skulder och andra förbindelser samt säkerheter för skulder
  • verksamheten efter att förfarandet har inletts samt resultatet
  • sådana förändringar i gäldenärens organisation eller i övriga verksamhetsförutsättningar som skett efter att förfarandet har inletts
  • krediter som tagits efter att förfarandet har inletts, deras säkerheter och ingångna förbindel-ser
  • nära förhållanden mellan borgenärerna och gäldenären
  • resultaten av granskningar av gäldenärens verksamhet samt om åtgärder eller misstankar angående gäldenärsbrott, bokföringsbrott eller andra straffbara handlingar med anknytning till företagsverksamheten som gäldenären har gjort sig skyldig till samt om åtgärder, iakt-tagelser eller misstankar som gäller återvinningsgrunderna
  • hurdan gäldenärens ekonomiska ställning och verksamhetsförutsättningar samt borgenärer-nas ställning kan väntas bli utan program och med hjälp av ett program
  • huruvida gäldenären har fullgjort sin skyldighet att lämna uppgifter och samarbeta
  • förfaranden för genomförande av arrangemang som gäller personalen
  • andra omständigheter som gäller gäldenären eller hans verksamhet och som är av betydelse för bedömningen av saneringsprogrammet och av förutsättningarna för att genomföra det, så som gäldenärens beredskap att fortsätta verksamheten på det sätt som förutsätts i sane-ringsprogrammet och med de ändringar som ingår i det samt att vidta andra åtgärder enligt programmet.
 • I saneringsprogrammet ska individualiseras de åtgärder och arrangemang som syftar till sanering av gäldenärens verksamhet, de åtgärder och arrangemang som gäller gäldenärens och borgenärernas ställning samt motiveringen för dem.

  I programmet ska bestämmas om:

  Gäldenärens verksamhet och bolagsform

  I programmet nämns:

  • huruvida avsikten är att fortsätta gäldenärens verksamhet och i vilken omfattning
  • därmed eventuellt sammanhängande förändringar i företagsformen, bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet eller i företagets organisation.

  Gäldenärens tillgångar

  I programmet bestäms :

  • åtgärder och arrangemang som gäller gäldenärens tillgångar, så som att tillgångarna förblir hos gäldenären, realisering eller överlåtelse av dem, realiserings- eller överlåtelsesättet
  • intäkter som influtit eller beräknas inflyta.

  Arrangemang som gäller personalen

  I programmet bestäms om arrangemang som gäller personalen. Arrangemangen genomförs i enlighet med arbetslagstiftningen

  Regleringar som gäller saneringsskulder

  I fråga om skulderna ska saneringsprogrammet innehålla ett betalningsprogram, av vilket framgår:

  • skuldregleringens innehåll och betalningstidtabell särskilt för varje skuld
  • för varje vanlig skuld (skuld utan säkerhet) en uppskattning av hurdan utdelningen skulle ha blivit i en konkurs
  • uppgifter om de kvittningar som verkställts under saneringsförfarandet.

  Ett betalningsprogram som ingår i ett fastställt saneringsprogram är i sig en verkställighetsgrund. Betalningsprogrammet måste därför vara så entydigt att det är giltigt som grund för verkställigheten.

  Tilläggsprestationsskyldighet

  I saneringsprogrammet bestäms om tilläggsprestationsskyldighet. Om det förutsätts att tilläggsprestationer betalas, ska grunden för betalningen av tilläggsprestationerna anges i programmet. Bestämmelserna ska vara så detaljerade att grunderna för betalningsskyldigheten tydligt framgår och gäldenären kan iaktta dem. Alternativt kan det i programmet konstateras att det inte föreligger någon skyldighet att betala tilläggsprestationer.

  Betalning av prestationer till närstående

  I saneringsprogrammet bestäms om vederlag eller någon annan ersättning som för en arbetsprestat-ion betalas till gäldenären, en bolagsman eller aktieägare i gäldenärsbolaget eller till någon närstå-ende till dem eller grunderna för dessa.

  Finansieringen av programmet

  I programmet ska nämnas om saneringsprogrammet förutsätter ny finansiering och vilka finansieringsarrangemang som har planerats. Dessutom ska i saneringsprogrammet vid ett tidigt saneringsförfarande ingå en utredning om orsakerna till att den finansiering som ingår i programmet är nödvändig.

  Uppföljning av programmet

  En eller flera övervakare kan utses för uppföljningen av saneringsprogrammet. Behovet av en övervakare ska prövas från fall till fall. Det kan vara nödvändigt att utse en övervakare om saneringsprogrammet till exempel innehåller flera saneringsåtgärder som genomförs över en lång tidsperiod eller som är särskilt betydande.

  En övervakare behöver inte nödvändigtvis utses, om programmets saneringsåtgärder främst är inriktade på skuldreglering. I sådana fall kan en utomstående part anlitas för uppföljning och rapportering av programmet. Man kan till exempel komma överens om att gäldenärens revisor åtar sig uppgifter rörande uppföljning av saneringsprogrammet.

  Övervakarens mandatperiod, uppgifter och informationsplikt ska anges i programförslaget.

  Om en övervakare inte förordnas, är gäldenären skyldig att redogöra för hur programmet har genomförts. Gäldenärens eventuella redogörelseuppgifter ska nämnas i programmet.

  Betalningsskyldighet för tredje man

  Är någon på grund av en borgensförbindelse eller såsom medgäldenär ansvarig för en viss skuld, ska i programmet bestämmas även om hans betalningsskyldighet gentemot borgenären. Om säkerheten för skulden är en realsäkerhetsrätt i tredje mans egendom, ska av programmet framgå hur skuldregleringen påverkar dennes ansvar.

  Realiseringssanering

  Om gäldenärsföretaget, dess rörelse eller tillgångar eller en del av den överlåts som en funktionell helhet (så kallad realiseringssanering) enligt programmet, ska av programmet framgå överlåtelsesättet, överlåtelsevillkoren och mottagaren, om han är känd.

 • Av saneringsprogrammet ska framgå borgenärernas indelning i grupper, om programmet inte fastställs med samtliga borgenärers samtycke, samt röstetalet för varje borgenär och borgenärsgrupp.

  Borgenärerna ska indelas i grupper på följande sätt:

  1. säkerhetsborgenärer
  2. borgenärer som har en företagsinteckning som säkerhet
  3. andra än säkerhetsborgenärer
   • av dessa bildas en egen grupp av borgenärer vilkas fordringar kan drivas in utan dom eller utslag i utsökningsväg (offentliga borgenärer)
  4. borgenärer vilkas fordringar är efterställda indelas i egna grupper enligt fordringarnas in-bördes ordning.

  Av saneringsprogrammet ska dessutom framgå vilka borgenärer som saknar rösträtt. Borgenärer som saknar rösträtt kan till exempel vara borgenärer som enligt programförslaget får full betalning för sin fordran senast en månad efter det programmet fastställs, borgenärer vars rättsställning inte förändras på grund av programmet och borgenärer som har en efterställd fordran.

 • För andra saneringsåtgärder än skuldsaneringsåtgärder är det typiskt att de förutsätter åtgärder av gäldenärsföretagets organ eller ägare eller medverkan av alla dessa. Ofta bestäms villkoren för dessa saneringsåtgärder av annan lagstiftning (till exempel enligt bestämmelser om bolags-, arbets- eller avtalsrätt).

  För att saneringsprogrammet ska utgöra en funktionell och ekonomisk helhet ska även dessa saneringsåtgärder framgå av saneringsprogrammet. I saneringsprogrammet kan man bestämma olika villkor, vilkas uppfyllande är en förutsättning för att programmet ska kunna fastställas. I programmet kan man även bestämma om grunder för förfallandet av skuldsaneringen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Työ ja elinkeinoministeriö - Yrittäjät - Early Warning Europe

Uppdaterad: 27.10.2023