Översvämningar Österbotten

Översvämningsinformation för de österbottniska landskapen

Enkät sommaren 2015

Enkät om beredskap inför översvämningar och översvämningsinformation till invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv

Illustration: Pärmbild av rapporten om enkätsvaren 2015 (på finska)

Inom ramen för projektet "Effektiverad beredskap och information inför översvämningar" genomfördes en enkät om beredskapen inför översvämningar och översvämningsinformation. Enkäten riktade sig till invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv och syftet var att ta reda på invånarnas och markägarnas informationsbehov i anslutning till översvämningar. Samtidigt kartlades behovet av en varningstjänst för översvämningar och eventuellt genomföringssätt.

Mottagarna var fastighetsägare på det område, som en översvämning av återkomstintervallet en gång på 50 år skulle drabba. Sammanlagt skickades 760 frågeformulär i juni 2015. Under sommaren anlände sammanlagt 274 svar, dvs. svarsprocenten var ca 36 %. Enkäten riktade sig områden kring Seinäjoki-Ilmajoki och Lappo.

Olägenheter och skydd

Av de svarande hade 45 % upplevt olägenheter p.g.a. översvämningar under de senaste 10 åren. De vanligaste var åkrar som lämnat under vatten, avbrott i vägförbindelserna och skördeskador. Av de som drabbats av skador hade en lite del sökt ersättning för skadorna. En stor del av de svarande kände inte till att ersättning för skadorna skulle ha kunnat sökas.

Största delen (78 %) hade inte skyddat sin fastighet mot översvämningar under de senaste 10 åren och hade inte för avsikt att göra det i framtiden heller. Ungefär var tionde svarande hade vidtagit åtgärder för att skydda sin fastighet och de vanligaste åtgärderna var att man hade flyttat undan saker, skaffat pumpar, täppt igen avlopp eller byggt översvämningsvallar.

Information om översvamningar

Enligt svaren finns det rikligt med förhandsinformation om översvämningar. Däremot önskades mer information om översvämningskartorna och åtgärder efter översvämningar samt försäkringsskyddet i anslutning till översvämningar. I svaren uppgavs dagstidningar, tv och egna erfarenheter vara de vanligaste sätten att få information om översvämningar.

Varningstjänst

En eventuell varningstjänst för översvämningar ansågs vara nödvändig av 79 % av de som svarade. I svaren uppgavs det vara viktigt att få förhandsinformation om att vattenståndet ser ut att överskrida det tillåtna och att vatten måste ledas ut till invallningsområdena samt när översvämningsluckorna till invallningsområdena öppnas. Mest understöd fick förslaget att genomföra varningstjänsten med hjälp av textmeddelanden.

PÅ SAMARBETE

Fonden för Kyro älvs logo.

Fonden för Lappo ås logo.

Södra Österbottens förbunds logo.

Mellersta Österbottens förbunds logo.

Österbottens förbunds logo.

 

Uppdaterad: 30.12.2021