Programmerat byggnadsskydd

Programmering av byggnadsskyddet i Finland

Byggda kulturmiljöer av riksintresse

Byggnader på Normarks bruk: brandstation, Seppälä och Rantala. Bild: Kirsti Virkki.

Byggda kulturmiljöer av riksintresse avser en inventering som utarbetats av Museiverket och som enligt statsrådets beslut 22.12.2009 i fråga om byggda kulturmiljöer utgör från och med den 1.1.2010 en sådan inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Urvalet av byggda kulturmiljöer av riksintresse ger en mångsidig bild av historien och utvecklingen av de byggda miljöerna i vårt land med avseende på olika regioner, tidsperioder och objektstyper.

I projektet delades RKY-områdena med hjälp av geografisk information in i sådana som befinner sig inom ett landskapsplaneområde, inom ett generalplaneområde respektive ett detaljplaneområde. Dessutom kartlades läget för byggnadsinventeringarna i RKY-områdena. Avsikten är också att ta upp RKY-områden för vilka inventering saknas. I alla landskap har inventeringarna inte förts in i den geografiska informationen.

Separata rapporter har skrivits om kulturmiljöerna av riksintresse (RKY-områden) i Björneborg och Nystad, som ska tjäna som modeller för en mer omfattande översikt av de här områdena. Kartmaterialet finns på NTM-centralens ArcGis Online.

Linkkejä (på finska):

Biskopsgården utgör en del av Åbo stads historiska kärna. Bild: Kirsti Virkki.Blindskolan i Kuopio hör till l RKY-området Linnanpelto bostadsområde och blindskola. Bild: Eeva Pehkonen.

Bilden upptill: Byggnader på Normarks bruk: brandstation, Seppälä och Rantala. © Kirsti Virkki
Bilderna nedtill: Till vänster: Biskopsgården utgör en del av Åbo stads historiska kärna. © Kirsti Virkki
Till höger: Blindskolan i Kuopio hör till l RKY-området Linnanpelto bostadsområde och blindskola.
© Eeva Pehkonen

I samarbete