Programmerat byggnadsskydd

Programmering av byggnadsskyddet i Finland

Objekt som är skyddade med stöd av förordning om skydd för staten tillhöriga byggnader

Huvudbyggnaden på Kirjakkala bruk är den före detta knappfabrikens ingenjörshus. Bild: Kirsti Virkki Ett byggnadsskyddsärende som gäller Åbo universitets campusområde inleddes i samband med projektet. Bild: Kirsti Virkki

Det statliga byggnadsarvet består av byggnader som staten låtit bygga eller skaffat för eget bruk. Många av de här byggnaderna är inte längre i statlig ägo. En betydande del av det statliga byggnadsarvet är skyddat genom förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/1985).

Byggnader som är skyddade genom förordning har i det ursprungliga skyddsbeslutet skyddsklass, men inte skyddsbestämmelser. Lagen om skyddande av byggnadsarvet (11 §) kräver att ett byggnadsskyddsärende enligt byggnadsarvslagen anhängiggörs när staten överlåter en byggnad som är skyddad med stöd av förordning. De objekt som undersöktes i samband med projektet, med undantag av Åbo slott och Gullranda, anhängiggjordes som byggnadsskyddsärende. Även om en del av objekten inte kommer till försäljning fastställs skyddsbestämmelser också för dem. Som mål har föreslagits att skydd genom förordning småningom kan frångås.

I samband med projektet inleddes ett skyddsärende som gäller Heretty skogsarbetarförläggning i samarbete med NTM-centralen i Mellersta Finland. I fråga om byggnadstyper som upprepas beslutade vi att i samband med projektet ta fram modellobjekt vars skyddsbestämmelser kan tillämpas som modell och från fall till fall modifieras i samband med motsvarande objekt. Heretty skogsarbetarförläggning, som är skyddad genom förordning, representerar ett stugobjekt byggt enligt Forststyrelsens typritningar. Objektet hör också till den ännu icke fastställda förteckningen i Haag-inventeringen.

Ett skyddsbeslut har fattats om seminariebyggnaderna i Raumo. Bild: Kirsti Virkki Ett skyddsbeslut har fattats om seminariebyggnaderna i Raumo. Bild: Kirsti Virkki

Bilderna upptill; Till vänster: Huvudbyggnaden på Kirjakkala bruk är den före detta knappfabrikens ingenjörshus. © Kirsti Virkki
Till höger: Ett byggnadsskyddsärende som gäller Åbo universitets campusområde inleddes i samband
med projektet. © Kirsti Virkki
Bilderna nedtill: Ett skyddsbeslut har fattats om seminariebyggnaderna i Raumo. © Kirsti Virkki

I samarbete