Programmerat byggnadsskydd

Programmering av byggnadsskyddet i Finland

Nationellt betydelsefull kulturegendom enligt den preliminära Haagkonventionen

Huvudbyggnaden på Heretty skogsarbetarförläggning byggdes enligt typritningar 1948. Bild: Hilja Palviainen.

Fyrmiljön på Bengtskär har bevarats i den skepnad den hade under byggnadsskedet i början av 1900-talet. Bild: Anna-Leena Seppälä.

Haagkonventionen 1954 är en humanitär konvention som lyder under Unesco med syftet att skydda kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Konventionen uppkom efter andra världskriget i ett läge där en betydande del av det europeiska kulturarvet hade förstörts till följd av direkta och indirekta anfall samt plundringar. Utgångspunkten för konventionen är tanken om att förstörelse av individuella nationers kulturegendom inte enbart är en nationell förlust, utan gäller hela den mänskliga kulturen. Finland ratificerade konventionen och tilläggsprotokollet 1994.

Haag-förteckningen är Museiverkets expertsyn på den nationellt betydelsefulla kulturegendomen. Förteckningen har i främsta hand gjorts för försvarsmaktens och räddningsmyndighetens kristida verksamhet. I projektet har vi bara undersökt den byggda kulturegendom som ingår i den preliminära förteckningen, och förteckningen har ännu inte fastställts under projektet.

I samband med projektet inleddes ett skyddsärende som gäller Heretty skogsarbetarförläggning i samarbete med NTM-centralen i Mellersta Finland. I fråga om byggnadstyper som upprepas beslutade vi att i samband med projektet ta fram modellobjekt vars skyddsbestämmelser kan tillämpas som modell och från fall till fall modifieras i samband med motsvarande objekt. Heretty skogsarbetarförläggning, som är skyddad genom förordning, representerar ett stugobjekt byggt enligt Forststyrelsens typritningar. Objektet hör också till den ännu icke fastställda förteckningen i Haag-inventeringen.

Ungdomsföreningshuset Euran pirtti är ett helhetskonstverk från jugendperioden. Bild: Kirsti Virkki.Ungdomsföreningshuset Euran pirtti är ett helhetskonstverk från jugendperioden. Bild: Kirsti Virkki.Ungdomsföreningshuset Euran pirtti är ett helhetskonstverk från jugendperioden. Bild: Kirsti Virkki.

Bilden upptill: Huvudbyggnaden på Heretty skogsarbetarförläggning byggdes enligt typritningar 1948.
© Hilja Palviainen
Bilden i mitten: Fyrmiljön på Bengtskär har bevarats i den skepnad den hade under byggnadsskedet
i början av 1900-talet. © Anna-Leena Seppälä
Bilden nedtill: Ungdomsföreningshuset Euran pirtti är ett helhetskonstverk från jugendperioden.
© Kirsti Virkki

I samarbete