Programmerat byggnadsskydd

Programmering av byggnadsskyddet i Finland

Programmerat byggnadsskydd

Bostadshuset Fyren på Själö var tidigare tjänstebostad för hospitalets hushållerska och arbetsförman. Bild: Kirsti Virkki

I augusti 2014 började vid NTM-centralen i Egentliga Finland ett två-årigt pilotprojekt för det programmatiska skyddet av nationellt betydelsefulla byggnader.

Målet är att uppdatera skyddet av objekt som ägs och har sålts av staten och som är skyddade med stöd av förordning om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/85) och att utveckla verksamhetsmodeller för det programmatiska skyddet av byggnader tillsammans med de andra NTM-centralerna. I projektet kartläggs också skyddsläget för andra nationellt betydelsefulla kulturhistoriska objekt. Under det andra året av projektet har byggnadsskydd programmerats också i hela Finland. Projektet finansieras av miljöministeriet.

Först har de nationellt betydelsefullaste byggnaderna i Egentliga Finland och Satakunta studerats systematiskt. De undersökta objektgrupperna är:

  1. genom förordning skyddade byggnader
  2. objekt som avses i det s.k. järnvägsavtalet (Rautatiesopimus)
  3. förteckningen över nationellt betydelsefull kulturegendom enligt den preliminära Haagkonventionen
  4. byggda kulturmiljöer av riksintresse

Under det andra året av projektet har de nationellt betydelsefullaste byggnaderna i hela Finland studerats och kartlagts systematiskt. På grund av erfarenheter som gjorts under det första året har rekommendationer för det programmatiska skyddet utarbetats. I kartorna har trafikljusmodellen använts för att demonstrera skyddsläget.

Programmerat byggnadsskydd-projektets slutseminarium, föredragen 3.8.2016 (på finska)

Byggnader skyddas genom en detaljplan eller lagen om skyddande av byggnadsarvet

Det vanligaste redskapet för skyddet av byggnader är en detaljplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. I områden som saknar en detaljplan faller det sig naturligt att skydda byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Den kan användas också i områden som har en detaljplan, om objektet är av nationell betydelse, om man inte når tillfredställande skydd med detaljplanen eller om det finns särskilda skäl på grund av detaljplanssituationen.

En framställning om skydd lämnas in hos NTM-centralen, som även på eget initiativ kan inleda ett skyddsä-rende.

En byggnad bevaras bäst om den används kontinuerligt, men användningssyftet kan dock inte skyddas. I skyddsbeslutet som fattas enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet ingår skyddsföreskrifter som Mu-seiverket föreslår i sitt utlåtande. Under skyddsprocessen begärs utlåtande också av kommunen, grannarna, innehavarna och ägarna. NTM-centralens positiva beslut bekräftas av miljöministeriet och det kan ta 1-2 år för skyddsärendet att bli avgjort. Renoveringarna av byggnaderna som skyddats med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet sker i samarbete med Museiverket, som beviljar understöd för restaureringar.

Mer information:

Kirsti Virkki 
(förnamn.efternamn@ely-keskus.fi)

Bilden upptill: Bostadshuset Fyren på Själö var tidigare tjänstebostad för hospitalets hushållerska och arbetsförman. © Kirsti Virkki

I samarbete