Objekt som avses i det s.k. järnvägsavtalet

Parter i avtalet om förfaringssättet i fråga om de riksomfattande järnvägsstationsområdena (Järnvägsavtalet), som undertecknades 1998, var miljöministeriet, Museiverket, Banförvaltningscentralen, VR-koncernen Ab, Statens fastighetsverk (nuvarande Senatsfastigheter) och Skogsforskningsinstitutet. Frågan om objekten ska bevaras och skyddas eller om man ska avstå från skydd avgörs i samband med att planeringen av utvecklingen och användningen av eller överlåtelsen av ett område eller byggnaderna i det är aktuella. I praktiken måste man när objekt som skyddas genom Järnvägsavtalet kommer till försäljning avgöra om skyddsmedlet är detaljplanen eller byggnadsarvslagen eller om man avstår från skydd.

Syftet har varit att samla ett urval stationsområden som representerar olika tidsperioder och deras byggnadskultur och där hela spektret av järnvägens trafikhistoria, verksamhet och arkitektur (inkl. parkkulturen) finns närvarande. Trots typritningarna präglas stationsområdena inte främst av det typiska, för den allmänna bilden har formats av de lokala förhållandena och områdets tillväxt. Varje område är en individuell helhet.

I fråga om byggnadstyper som upprepas beslutade vi att i samband med projektet ta fram modellobjekt vars skyddsbestämmelser kan tillämpas som modell och från fall till fall modifieras i samband med motsvarande objekt. Stationerna i Lembois, Pulsa, Lusto (Nyslott) och Åbo, som hör till objekturvalet i Järnvägsavtalet, representerar var och en ett stationskomplex med sin egen stilriktning. Av de ovan nämnda anhängiggjordes stationen i Åbo som byggnadsskyddsärende och anhängiggörandet av stationen i Lusto förbereddes under projektet.

Bilderna upptill; Till vänster: Stationsinspektorns bostadshus och ett bostadshus för fyra familjer på det gamla stationsområdet i Kuopio. © Eeva Pehkonen
Till höger: Peipohja stationsinspektors källare. © Kirsti Virkki
Bilden i mitten: Vattentorn som hörde till lokstallet på det gamla stationsområdet i Kuopio. © Eeva Pehkonen
Bilderna nedtill; Till vänster: Järnvägsstationen i Nystad representerar 1920-talets klassicism. © Kirsti Virkki
Till höger: Ett byggnadsskyddsärende som gäller järnvägsstationen i Åbo inleddes i samband med projektet. © Kirsti Virkki