Luõvtemlåå´v

Sää´mpõõrti kuõskki luõvtemlåå´v

Luõvtemrää´jtõõzzi vuâlaž sää´mtääl le´be tõn vuä´zz luõvtumu´šše (kaupp, sǩiâŋkk, jue´ǩǩem, juâkk, vaajtõs, vuåkrjumuš) âlgg vuäǯǯad Sää´mjânnam jie´llemvue´ǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõõzz (JTP-kõõskõs) låå´v. JTP-kõõskõõzz låå´vtää u´vddum luõvtumuš lij ku´ddte´m.

Ǩe´rjjlaž luõvtemlåå´ppooccmõõžž vuei´tet tuåimted vuõi´ǧǧest Sää´mjânnam JTP-kõõskõ´sse le´be vääjtõsmääi´nlânji Aanar kåå´dd jânnamvu´vddjie´llemvue´ǩǩve´rǧǧnekka. Kåå´dd jânnamvu´vddjie´llemvue´ǩǩve´rǧǧneǩ tuåimat ooccmõõžž JTP-kõõskõ´sse rä´tǩǩeem diõtt. JTP-kõõskõs räukk ooccmõõžžâst ceâlkâlm kåå´dd jânnamvu´vddjie´llemvue´ǩǩve´rǧǧnee´ǩǩest da še sää´msuåvtõõzzâst nåkam låå´ppooccmõõžžin te´l, ko luõvtemvuäǯǯai ij tiuddâd sää´mlää´jj mie´lddsaž låå´ppoudldõõzzid.

Luõvtemlåå´ppää´ššest tuejjuum tu´mmstõõǥǥâst pe´rrjet määus, kåå´tt ee´jjest 2023 lij 80 € (VNa 1357/2022). Tu´mmstõõǥǥ låå´ppmääu´sast vuõltteet mââibeä´lnn laask.

 I   LUÕVTEMVUÄǮǮAI LIJ TEÂĐAST

Nåkam luõvtemaa´ššin, koin lij ju´n teâđast luõvtemvuäǯǯai, siâssõõlât jää´ǩǩted puõ´tti mõõntõõllmõõžž:

  1. Luovtemvuäǯǯai lij Aanar kåå´ddest jälsteei tiuddvälddsaž sä´mmlaž, kåå´tt ij vuä´mest sää´mtääl le´be lij äärblaž, kåå´tt vuäitči a´rbbjed luõvteei.

Ooudbeä´lnn peäggtum oudldõõzzi mie´ldd luõvtemlåå´v miõttât.

Låå´ppää´šš ǩiõttʼtõõllâm diõtt tuejjeet luõvtemlåå´ppooccmõõžž, koon mie´lddõssân lij/liâ luõvtem määinaid čuä´jtem ä´ššǩe´rjj/-ǩee´rj (ouddkauppǩe´rjj, sǩiâŋkk-ǩe´rjj, jue´ǩǩemsuåppmõš, ä´rbbõõttâmǩe´rjj le´be jee´res nåkam.

  1. Luõvtemvuäǯǯjen lij jee´res ko Aanar kåå´ddest jälsteei tiuddvälddsaž sä´mmlaž, kåå´tt ij vuä´mest sää´mtääl le´be lij jee´rab ooumaž, kåå´tt vuäitči a´rbbjed luõvteei

Ooudbeä´lnn peäggtum šõddmõõžžâst luõvtemlåå´v miõttât pâi aaibâs pue´r veä´rin.

Låå´ppää´šš ǩiõtt'tõõllâm vuâlla piijjâm diõtt tuejjeet luõvtemlåå´ppooccmõõžž, ko´st mušttlet luõvtem-määinaid vuâđđõõttmõõžžineez.  Ooccmõõžž mie´lddõssân â´lǧǧe piijjâd luõvtem-määin čuä´jtem ä´ššǩee´rj (häämaskauppǩe´rjj, ouddkauppǩe´rjj le´be jee´res nåkam) di puk jee´res ä´ššǩee´rj, koid luõvtemvuâđđõõttmõõžžin nuäjjõõđât

 II  LUÕVTEMVUÄǮǮAI IJ LEÄKKU TEÂĐAST (tääujmõsân kaaupid)

Nåkam šõddmõõžžin, koin sää´mtääl le´be tõn vuä´zz juu´rdet kaaupšed, leâ´ša kaaupšee´jest ij leäkku teâđast vue´stti, te´l oocci âlgg ouddâl låå´ppooccmõõžž ǩiõttʼtõõllâm vuâlla piijjmõõžž čiõ´lǧǧeed snäätneld mååžna sää´mvue´sttivõboršee´ǩǩid. Tän vääras siâssõõlât jää´ǩǩtem diõtt puõ´tti mõõntõõllmõõžž:

1)     Kaaupšemhaa´lumuužžâst  âlgg i´lmmted  (ǩe´rjjlânji le´be njaa´lmilânji)
        •         Aanar kåå´dd jânnamvu´vddjie´llemvue´ǩǩve´rǧǧnekka
        •         saa´mi ouddooumaž Veikko Feodoro´ffe

2)     Tääl kaaupšumuužžâst âlgg õlmstâʹttedkaaupšemil´mmtõõzz Inarilainen –nõmmsaž pääiklaž ga´zeâ´tâst.  I´lmmtõõzzâst âlgg peäggted, što kaaupšemnalla lij sää´mtääll le´be tõn vuä´ss.

Kaaupšumuužž ju´rddi sää´mtääl vuä´msteei âlgg mâŋŋa tuejjeed luõvtemlåå´ppooccmõõžž. Ooccmõõžž mie´lddõssân â´lǧǧe piijjâd luõvtem-määin čuä´jtem ä´ššǩee´rj (häämaskauppǩe´rjj, ouddkauppǩe´rjj le´be jee´res nåkam) di puk jee´res ä´ššǩee´rjid, koid kaaupšumuužž vuâđđõõttmõõžžin nuäjjõõđât di kopia ga´zeâ´tâst õlmstõttum sää´mtääl kaaupšemi´lmmtõõzzâst.


Lââ´ssteâđaid:
Sää´mjânnam JTP -kõõskõs: Tarja Loukusa, te´l. 0295 037 179  
Aanar kåå´dd jânnamvu´vddjie´llemvue´ǩǩve´rǧǧneǩ te´l. 040 357 6077

Pri´ntte luõvtemlåå´v ooccâmra´vvjõõzz da ooccâmpõ´mmai:

Taarbše´mmen pri´ntte âânnmõ´šše lää´jj måttmi nuõrttsaa´mi aazztumuužžâst (273/55), nuõrttsaa´mi mäddšiõttõõllâmlää´jj (593/69), sää´mlää´jj (611/84) da/le´be sää´mlää´jj (253/95):

Päivitetty: 06.02.2023