Rahoitus

Sääʹmlääʹjj meâldlaž teäggtõs

Teäggtõõzzin pueʹreet nuõrttsääʹmnarood jieʹllemåårrmõõžžid da tuõʹllʼjet nuõrttsääʹmkulttuur.

Lappi JJP-kõõskõs vuäitt miõttâd tuärjjõõzz jälstem- leʹbe täällraajâlm raajjmõʹšše, vuâđđteevvmõʹšše leʹbe šuuʹrummša. Tuärjjõõzz vueiʹtet miõttâd še jälstempirrõõzz pueʹrummša da äʹrbbvuõttpirrõõzz seeiltummša.

Tuärjjõõzz vuäitt vuäǯǯad še kueʹllǩeâmp raajjmõʹšše. Kueʹllǩeâmp sâjjdâʹttem õõlǥat meäʹcchalltõõzz lååʹv. Lââʹssteâđaid nuõrttsaaʹmi vuõiggâdvuõđin käunnʼje tän seeidast.

Investâsttmõõžž vuäǯǯ altteed jiijjâs riiskin tuärjjõsooccmõõžž kuâđđmõõžž mâŋŋa. Ainsmâtt, što ooccmõõžžad lij puättam tuʹmmjem vuâlla Lappi JJP-kõõskõʹsse.

JJP-kõõskõs siâzztââll kuuitâǥ altteed investâsttmõõžž eman miõttlõs tuärjjõstuʹmmstõõǥǥ mâŋŋa. Jõs oocci alttad raajjmõõžž ooudbeäʹlnn miõttlõs tuärjjõstuʹmmstõõǥǥ jiijjâs riiskin da vuäǯǯ investâsttmõʹšše ǩiõldlaž teäggtõstuʹmmstõõǥǥ, son ij vueiʹt vuäǯǯad teänab tuärjjõõzz tuejjuum investâsttmõʹšše.

Sääʹmlääʹjj meâldla teäggtõõzz vuäǯǯeed Lappi ELY-kõõskõõzzâst. Ooccâm lij juätkkjeei, leša ooccmõõžž vääʹldet ǩiõttʼtõõllmõʹšše tuärrjõspooddi mieʹldd. Ouddmiârkkân jõs ooccmõš kueʹđet JJP-kõõskõʹsse 15.4. mõõneeʹst, vuäǯǯak ooccmõʹšše tuʹmmstõõǥǥ 15.6. mõõneeʹst.

•    16.1.–15.4.
•    16.4.–15.6.
•    16.6.–15.9.
•    16.9.–15.1.

Lââʹssteâđ da lomaakk (ruokavirasto.fi)

Lââ´ssteâđaid:

  • pâʹjjtaʹrǩǩeei Inka Ahonen, Lappi JJP-kõõskõs, teʹl. 0295 037 096, neʹttpååʹšt: risttnõmm.sokknõmm@jtp-kõõskõs.fi ([email protected])

 

Päivitetty: 06.04.2023