Pirkanmaan lumo

Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030

Pirkanmaan LUMO - luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030:

Pilotti. Pirkanmaa saa ensimmäisenä maakuntana Suomessa alueellisen luonnon monimuotoisuusohjelman. Ohjelman laativat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto yhteistyönä.

Tavoite. Ohjelma pyrkii torjumaan luonnon monimuotoisuuskatoa. Se hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja asiantuntemusta. Laaja toimijajoukko keskittyy ratkaisuihin ja yhteistyöhön.

Tausta. Suomen uhanalaisten lajien säilymisen kannalta Pirkanmaa on erittäin merkittävä maakunta.

Pirkanmaan LUMO-ohjelma on nyt valmistunut - tutustu ohjelmaan: LUMO-ohjelma, pdf

 

Varpuspöllö on yksi Pirkanmaan vastuulinnuista, sillä sen suomalaisesta pesimäkannasta jopa neljännes elää juuri Pirkanmaalla. Kuva: Taru Suninen

Ajankohtaista

Luonnon monimuotoisuutta edistävä Pirkanmaan maakunnallinen LUMO-ohjelma on valmistunut

Laajassa sidosryhmäyhteistyössä valmistellun Suomen ensimmäisen maakunnallisen LUMO-ohjelman tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen ja positiivisen kehityssuunnan aikaansaaminen Pirkanmaalla. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja jokaisen panosta.

Rauhoitettu, uhanalainen kynäjalava (Ulmus laevis) kuuluu Pirkanmaan vastuulajeihin. Viimeisimmissä arvioinneissa laji on luokiteltu vaarantuneeksi. Kuvat: Kristiina Tolvanen / Pirkanmaan ELY-keskus.

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat yhteistyössä vastanneet LUMO-ohjelman laatimisesta. Ohjelman valmisteluun on osallistunut laaja sidosryhmäjoukko. Maakuntahallituksessa 20.6. hyväksytyn ohjelman ansiosta luonnon monimuotoisuus tulee entistäkin vahvemmin huomioiduksi maakunnassa.

Ohjelman tarkoituksena on esittää yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat sille, miten luonnon monimuotoisuutta Pirkanmaalla vaalitaan ja edistetään vuosina 2022–2030.

- Ohjelma on välttämätön, sillä luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat maailmanlaajuisesti uhattuina, ja lajien sekä luontotyyppien häviäminen on ajassamme ennennäkemättömän nopeaa, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen luontoyksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen.

Lumo-ohjelman vision mukaisesti

  • luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Pirkanmaalla pysähtyy ja muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi käynnistyy
  • luonnon monimuotoisuus valtavirtaistuu ja on pirkanmaalaisten yhteinen ylpeydenaihe
  • monipuolinen tutkimustieto ja koulutus ovat päätöksenteon ja toiminnan lähtökohdat
  • yhteinen toimijuus ja luontosuhde vahvistuvat.

Pirkanmaan luonnolla on omat erityispiirteensä

LUMO-ohjelman valmistelun tukena toimi tuore Suomen ympäristökeskuksen kokoama raportti Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä. Raportista selviää, että maakunta on metsien, viljelyseutujen ja vesistöjen leimaamaa. Mukaan mahtuu arvokkaita lehtoalueita, harjuja sekä Siikanevan laaja suoalue. Lisäksi Pirkanmaalla esiintyy joitakin lajeja, joita ei tavata lainkaan muualla Suomessa.

- Ominaispiirteisiin ja niiden säilymiseen on pyritty kiinnittämään huomiota myös LUMO-ohjelmassa, Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen kertoo.

Pirkanmaan LUMO-ohjelma käsittelee luontoon kohdistuvia uhkia yleisesti sekä paikallisella tasolla. Tarve ekologiseen siirtymään on tunnistettu.

- Jos ajattelen lapsuuttani, emme eläneet vielä maailmassa, jossa kaikkea oli saatavilla loputtomia määriä kellon ympäri. Ja silloinkin elettiin hyvin yltäkylläistä elämää verrattuna esimerkiksi vanhempieni nuoruuteen. Nykyisillä toimintamalleilla on hintansa, eivät ne tavarat ja tuotteet ilmesty tyhjästä, ilmojen halki matkaten. Ja se hinta verotetaan väistämättä luonnosta, pohtii LUMO-ohjelmaa valmistellut ELY-keskuksen projektisuunnittelija Kristiina Tolvanen.

Jokainen voi vaikuttaa

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat mm. maankäyttö, luonnon suora hyödyntäminen, ilmastonmuutos, vieraslajit ja saasteet. Tutkimukset osoittavat, että yhä useampien lajien määrät ovat romahtaneet, paikallisia sukupuuttoja ilmenee jatkuvasti ja eri luontotyyppien tila heikkenee. Ihmisinä olemme kuitenkin täysin riippuvaisia luonnon tuottamista ekosysteemipalveluista kuten pölyttäjistä, raaka-aineista ja ravinnosta.

- Yksittäisen ihmisen on toki vaikea muuttaa kokonaisia yhteiskunnallisia rakenteita, mutta jokainen meistä voi omalla tavallaan vaikuttaa luontokadon etenemiseen ja tuleviin kehityskulkuihin. Yksityiset pihat, metsäpalstat ja maa-alueet ovat omistajiensa toimivallassa ja niiden monimuotoisuutta rakentamalla voi saada aikaan paikallisesti merkittäviä muutoksia esimerkiksi kasvien, pölyttäjien ja lintujen kannoissa, Pitkänen kannustaa.

Monimuotoisuutta on mahdollista edistää myös esimerkiksi taloyhtiöissä, yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa. Kuluttajavalinnoillakin on roolinsa: mitä kestävämmin kulutamme, mitä vähemmän roskaamme ja mitä enemmän kierrätämme, sitä paremmin luonto voi.

Toimenpidesuunnitelma rakentuu askelista, joilla LUMO-ohjelman tavoitteet saavutetaan

Pirkanmaan maakunnallisen LUMO-ohjelman jatkoksi valmistellaan tulevan syksyn aikana ohjelmaan pohjautuva toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa täsmentyy käytännön tasolla se, millä tavoin ohjelmassa asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan.

- Keskeisiä teemoja ovat luontokasvatus, luontotieto, luonnonsuojelu- ja hoito, viestintä, tutkimus ja koulutus sekä uudet toimintamallit ja yhteistyö. Toimenpiteiden määrittelyssä hyödynnetään myös ohjelman valmistelussa kertynyttä arvokasta työpaja-aineistoa, ja syksyn alkaessa keräämme kiinnostuneita kumppaneita mukaan, Tolvanen kertoo.

Lisätietoja

Pirkanmaan LUMO - Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030 (pdf)

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan ELY-keskus:
yksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen, marja-liisa.pitkanen@ely-keskus.fi, 040 755 0168 ja projektisuunnittelija Kristiina Tolvanen, kristiina.tolvanen@ely-keskus.fi, p. 050 401 2367

Pirkanmaan liitto:
suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi, p. 044 422 2264 ja maakuntainsinööri Satu Appelqvist, satu.appelqvist@pirkanmaa.fi, p 050 350 5925

Päivitetty: 05.07.2022