Itä-Suomen liikennestrategia

Itä-Suomen liikennestrategia antaa suunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella.

Itä-Suomen liikennestrategia

Itä-Suomen liikennestrategia on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa. Strategian visio, päämäärät ja tavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksissa sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa alkuvuodesta 2023.


Strategia on jatkoa Itä-Suomen toimijoiden pitkäjänteiselle strategiselle yhteistyölle sekä usealla tasolla tehtävälle liikennejärjestelmän suunnittelulle ja kehittämiselle (kuva 1). Päivityksessä on huomioitu toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä muun muassa liikenteen päästövähennystavoitteiden aiempaa vahvempi näkyminen. Strategiassa on huomioitu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) ja maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Itä-Suomen liikennestrategia sijoittuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman alapuolelle ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmien yläpuolelle. Itä-Suomen liikennestrategia ohjaa maakunnallista ja seudullista liikennejärjestelmätyötä.
Kuva 1. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tasot.

 

Itä-Suomen yhteinen kehittämisstrategia

Itä-Suomen liikennestrategia on yhteinen strateginen suunnitelma, jonka edistämiseen Itä-Suomen toimijat ovat sitoutuneet. Strategia sovittaa valtakunnallisia tavoitteita ja linjauksia itäsuomalaiseen toimintaympäristöön. Strategia tuo esiin itäsuomalaisia erityispiirteitä ja asiakastarpeita valtakunnalliseen vuoropuheluun. Strategia ohjaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja alueen toimijoiden työtä liikennejärjestelmän kehittämiseksi.

Prosessi ja työvaiheet

Syksyn 2021 aikana käytiin laajaa vuoropuhelua liikenteen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa nykyisen strategian toteutumisesta sekä toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksista nyt ja tulevaisuudessa. Marraskuussa 2021 pidettiin sidosryhmille kaksi samansisältöistä verkkotyöpajaa, joissa työstettiin toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksia sekä tulevaisuuden näkymiä.

Muutostarpeiden pohjalta päivitetään nykyisen strategian visio, päämäärät ja tavoitteet laajassa vuorovaikutuksessa. Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan toimenpideohjelma. Vaikutusten arviointia tehdään koko prosessin ajan.

 

Työn ohjaus 

Päivitystyötä ohjaa Itä-Suomen liikennestrategiaryhmä, jossa ovat edustettuina Pohjois-Savon ELY-keskus, maakuntien liitot, Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Päivitetty: 09.02.2024