Itä-Suomen liikennestrategia

Itä-Suomen liikennestrategia antaa suunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella.

Itä-Suomen liikennestrategiaa uudistetaan

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt yhdessä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnan liittojen kanssa Itä-Suomen liikennestrategian päivittämisen uudelle vuosikymmenelle. Päivitystyöstä vastaa johtaja Tommi Huttunen apunaan ELY-keskuksen asiantuntijat.

Päivitykseen on päädytty vuonna 2015 hyväksytyn liikennestrategian ajantasaistamiseksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) ja maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien valmistuttua. Päivitystarpeeseen vaikuttavat mm. liikenteen päästövähennystarpeiden aiempaa vahvempi korostuminen, lainsäädäntömuutokset sekä muutokset toimintaympäristössä ja asiakastarpeissa. Myös liikennehallinnon organisaatiot ovat muuttaneet muotoaan.

Liikennestrategian päivitys tehdään laajassa vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa hyödyntämällä olemassa olevia vuorovaikutuskanavia ja yhteistyöryhmiä sekä täsmätilaisuuksia.

Itä-Suomen liikennestrategia sijoittuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman alapuolelle ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmien yläpuolelle. Itä-Suomen liikennestrategia ohjaa maakunnallista ja seudullista liikennejärjestelmätyötä.
Liikennejärjestelmäsuunnittelun tasot.

 

Tavoitteena Itä-Suomen yhteinen kehittämisstrategia

Itä-Suomen liikennestrategian päivityksessä tavoitellaan yhteistä strategista suunnitelmaa, johon kaikki Itä-Suomen toimijat voivat sitoutua, toteuttaa sekä edistää. Päivityksellä tavoitellaan myös liikennestrategian viemistä uudelle vuosikymmenelle, valtakunnallisten tavoitteiden ja linjausten sovittamista itäsuomalaiseen toimintaympäristöön sekä muuttuvien asiakastarpeiden ja itäsuomalaisten erityispiirteiden esiintuomista valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuoropuheluun. Strategia ohjaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja alueen toimijoiden työtä liikennejärjestelmän kehittämiseksi. 

 

Prosessi ja työvaiheet

Syksyn 2021 aikana käytiin laajaa vuoropuhelua liikenteen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa nykyisen strategian toteutumisesta sekä toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksista nyt ja tulevaisuudessa. Marraskuussa 2021 pidettiin sidosryhmille kaksi samansisältöistä verkkotyöpajaa, joissa työstettiin toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksia sekä tulevaisuuden näkymiä.

Muutostarpeiden pohjalta päivitetään nykyisen strategian visio, päämäärät ja tavoitteet laajassa vuorovaikutuksessa. Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan toimenpideohjelma. Vaikutusten arviointia tehdään koko prosessin ajan.

 

Työn ohjaus 

Päivitystyötä ohjaa Itä-Suomen liikennestrategiaryhmä, jossa ovat edustettuina Pohjois-Savon ELY-keskus, maakuntien liitot, Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Päivitetty: 15.12.2022