Företagstjänster Österbotten, Mellersta Österbotten

InfologoFinansieringsrådgivning för små och medelstora företag:
tfn. 0295 024 800
Servicen är öppen må-fr kl. 9-15
[email protected]

 

​​

Logo av ntm-centralen

Effektivt stöd för att utveckla ditt företag och din affärsverksamhet

Understöd för utvecklande av företag

Behöver ditt företag hjälp med att förnya sin affärsverksamhet eller gå ut på den internationella marknaden? Med understödet för utvecklande av företag kan vi stöda företagets helhetsbetonade utveckling och skapa bättre förutsättningar för din affärsverksamhet.

Vi beviljar understöd för utvecklande av företag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. Särskilda tyngdpunkter är företagens internationalisering samt åtgärder som främjar grön omställning.

Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF) under programperioden 2021–2027.
Med finansieringen stöds en mångsidigare näringsstruktur i regionerna samt utvecklande av nya affärsmöjligheter. Finansieringen riktas på ett mångsidigt sätt till utvecklingsåtgärder och investeringar vid små och medelstora företag i olika branscher. Med åtgärderna främjas den gröna omställningen genom att stöda förnyelse av affärsverksamhet och näringslivsbaserad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Dessutom finns separata medel för finansiering av ESF+ (sysselsättning, kompetens och inkludering) och projekt för restaurering och återställande av torvmossar.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) under programperioden 2021–2027.
Med finansieringen stöds små och medelstora företags investeringar, tillväxt och internationalisering, samt främjas digitalisering. Målet om ett koldioxidneutralt Finland stöds genom att finansiera projekt, som främjar energieffektivitet och cirkulär ekonomi.

Bekanta dig med Västra Finland strategi för företagsfinansiering här.

Utlysning av understöd för utvecklande av företag för perioden 15.1.-28.3.2024:
FRO/JTF: Österbotten och Mellersta Österbotten || ERUF: Mellersta Österbotten.

Dessutom finns nationell FoUI-finansiering, som beviljas i form av understöd för utvecklande av företag:

För små företag i Södra och Västra Finland (små företag definieras som företag som har färre än 50 anställda och vars årsomsättning eller balansomslutning är högst 10 miljoner euro) för utvecklings- och investeringsprojekt relaterade till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) i följande alternativa fall:

 • Antingen
  Ett små företag som deltar eller har deltagit i utvecklingsprojekten för undersökning, utveckling och innovation vid yrkeshögskolor, universitet eller forskningsinstitut. I undantagsfall kan understöd beviljas också medelstora företag som deltagit i eller deltar i ovan nämnda utvecklingsprojekt, när företaget huvudsakligen fortfarande bedriver verksamhet i inhemska marknaden.
 • Eller
  Företag som är mindre än fem år gammalt. Företagets ålder räknas från företagets registreringsdag. Dessutom förutsätts det att företaget inte har fortsatt ett annat företags verksamhet och att produkten inte tidigare har lanserats i ett annat företag och att företaget inte har bildats genom fusion. Som ett undantag räknas de företag som bildats genom fusion och är under fem år gamla.

  Ansökningar lämnas in elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst: sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut -> Företagsfinansiering

Understöd för utvecklande av företag är det huvudsakliga stödet från NTM-centralen på följande områden:

 • Vasa centraltätort inkl. Runsor, Smedsby, Fågelberget och Stormossen
 • Karleby centraltätort
 • Vikby
 • Jakobstads stadsområde
 • Sandsund i Pedersöre

Innan ni lämnar in ansökan, rekommenderar vi att ni tar kontakt med våra experter så vi tillsammans kan se över vilket stödalternativ som är bäst för ert projekt, NTM-centralens understöd för utvecklande av företag eller landsbygdens företagsfinansiering.

Finansiering av landsbygdsföretag

Företagsstöd för landsbygden ges för att starta, utveckla och investera i företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Med stödet kan du göra försök eller köpa experthjälp för att utveckla till exempel marknadsföringen eller företagets produkter och tjänster när du startar din företagsverksamhet. Du kan använda stödet också för att planera ägarbyte i ett befintligt företag. Ett företag som redan är verksamt kan skaffa experthjälp eller göra investeringar med stödet.

Varje medlemsland i EU har för perioden 2023–2027 utarbetat en CAP-plan för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Regional plan för utveckling av landsbygden, landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten (PDF)

Vid inriktningen av stödet ligger fokus på tillväxt- och utvecklingsorienterade företag samt utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter.

Beskrivning av inriktningen av landsbygdens företagsstöd på Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde under finansieringsperioden 2023–2027 (PDF)

Du kan läsa mer om hur företagsstöd riktas i vårt område på webbplatsen landsbygd.fi/osterbotten. 

Ur landsbygdsfonden kan finansiering beviljas som:

 • Investeringsstöd
  • Investeringar för grundande av företag, tillväxt eller utveckling av verksamt företag (små företag på landsbygden som sysselsätter mindre än 50 personer)
  • Investeringar i förädling av jordbruksprodukter (företag, som sysselsätter mindre än 250 personer)
  • Investeringar i förnybar energi och biobränslen
  • Gårdsbrukens investeringar i företagsverksamhet utanför jordbruket (annan företagsverksamhet)

Investeringen ska ha väsentlig betydelse för grundandet, expansionen eller utvecklingen av företaget.

 • Genomförbarhetsstudie för en investering
  För att utreda förutsättningar för att göra en investering
 • Utvecklingsstöd
  • För att utveckla företagsverksamheten, t.ex. utveckla nya produkter, tjänster, produktionsmetoder, teknologi och digitala lösningar samt andra utvecklingsåtgärder, som förnyar företagsverksamheten
  • Ämnad för små företag på landsbygden samt små och medelstora företag, som förädlar jordbruksprodukter
 • Startstöd
  Till gårdsbruk för uppstart av företagsverksamhet utanför jordbruket.
 • Leaderfinansiering
  Leader-grupper, som är verksamma i Österbottens landskap Aktion Österbotten rf (Kust-Österbotten + Karleby) och YHYRES-Kehittämisyhdistys ry (Kyroland, på finska), och Mellersta Österbottens landskap Pirityiset ry (på finska) samt Rieska-Leader ry (Kannus + 6 kommuner i Norra Österbotten).
  • Mikroföretag (sysselsätter mindre än 5 årsverken) på landsbygden kan söka leaderfinansiering för investeringar (procentsats) samt etablering och utveckling av företagsverksamhet (standardiserade engångsersättningar)
  • Dessutom kan stödet sökas för försök inom jordbrukssektorns primärproduktion (standardiserad engångsersättning)

Landsbygdsfondens företagsfinansiering ska i huvudsak riktas till företag på landsbygdsområden. Centralorterna Vasa och Karleby omfattas inte av landsbygdsprogrammets företagsfinansiering. Till Vasas centralort räknas också Runsor och Korsholms kommunens områdena Smedsby, Fågelberget och Stormossen.

Inom Vikby industriområde i Korsholm samt Jakobstads och Pedersöres (Sandsund) områden som klassificeras som inre och yttre stadsområde används primärt NTM-centralens understöd för utvecklande av företag (se på Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF) ovanför).

Finansiering av landsbygdsföretag (ely-keskus.fi)

 

Utvecklingstjänster för företag

NTM-centralernas Utvecklingstjänster för företag lades ned i början av 2024 i enlighet med regeringsprogrammet.

 

Kontaktuppgifter

 • Mies hymyilee

  Tom Saksa | Österbotten, Mellersta Österbotten
  Team Finland -koordinator
  tfn 0295 028 614

  ​​​​
  Leende person

  Henna Henriksson | Österbotten, Mellersta Österbotten
  Företagsexpert
  tfn 0295 056 224


  Utveckling av Team Finland -nätverket | Österbotten, Mellersta Österbotten


  Terhi Mäkinen
  Livskraftschef
  tfn 0295 028 595

   

  E-post: 

 • En man flinar

  Henrik Broman | Österbotten
  tfn 0295 028 545
   

  Leende person

  Henrik Granqvist | Österbotten
  tfn 0295 028 551

  Leende person

  Irma Liedes | Mellersta Österbotten
  tfn 0295 024 530

  Leende person

  Marika Suomalainen | Västra Finland
  tfn 0295 028 630

   

  E-post: 

 • Leende person

  Matias Smeds | Österbotten
  tfn. 0295 028 620 

  Leende person

  Peter Björkmark | Österbotten
  tfn. 0295 028 541

  Mies hymyilee

  Heikki Rautio | Mellersta Österbotten
  tfn. 0295 028 612

   

  E-post: 

Facebook-logoInstagram-logoLinkeIn-LogoELY blogX logoYoutube logo

Uppdaterad: 27.02.2024