Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hanke-esimerkit

Metsänomistajat saavat motit liikkeelle

Metsässä liikkuminen vaikuttaa tutkitusta hyvinvointiin, mutta oma metsä voi olla myös liiketoimintaa. Tästä ajatuksesta lähti Motit liikkeelle – hanke vuonna 2015. Nelivuotisen hankkeen aikana haluttiin saada metsänomistajat ymmärtämään oman metsän hyödyntämistä ja kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan. Hanke oli koulutushanke ja ajatuksena oli, että uuden tutkimustiedon välittämisellä ja kouluttamalla metsänomistajia, heidän on helpompi aloittaa metsiensä hoito ja tiedostaa metsien monipuolista käyttöä.  

Tavoitteet olivat isot: 174 koulutustapahtumaa ja 2447 osallistujaa. Hanke ylitti tavoitteet. Kaikkiaan hankkeen eri koulutustapahtumissa tietoa sai 3506 osallistujaa. Koulutusten yleisarvosana oli 4,3, kun asteikko oli 1-5. Hankkeen yksi mittari oli suositteluindeksi. Sen tavoite oli 50, hanke sai 61.

Koulutusta sekä pulpetissa, että metsässä 

Koska metsänomistajat ovat kohderyhmänä hyvinkin moninainen, koulutuksia järjestettiin moneen tarpeeseen; metsänhoidon perusteita, puukauppaan liittyviä koulutuksia, luonnonhoitoa, talouteen ja kannattavuuteen syventyvää koulutusta.

Metsänhoitajat uusia oppeja hakemassa metsässä.
Metsänomistajat hakemassa uusia oppeja.

- Koulutusta oli sekä pulpetissa, että metsässä. Myös verkkokoulutukset ja erilaiset opintomatkat tulivat tutuksi, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kyösti Sipilä. Hankkeessa kouluttamassa olivat mukana Sedu, KPEDU ja Metsänhoitoyhdistys Keskipohja. 

- Näen hyvänä sen, että alueen oppilaitokset saatiin sitoutettua hankkeeseen. Toimiva yhteistyö on tuonut positiivisia asioita niin ammatilliseen koulutukseen, kuin hankkeen toimijoillekin, toteaa ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Tapio Sivula.  Tärkeintä oli kuitenkin oppi ja oivallus siitä, että metsästä voi tehdä liiketoimintaa.

- Se miten metsää hoidat, sellaista tuottoa siitä myös saat, Sipilä sanoo. Vaikka koulutuksista tuli tärkeää ja hyödyllistä tietoa, parasta oli kuitenkin metsänomistajien verkostoituminen. Kun samoista asioista kiinnostuneet ihmiset kokoontuvat yhteen, syntyy väistämättäkin yhteisöllisyyttä. 

Vaikuttavuus 

Koulutuksen avulla tietoisuus ja sitä kautta oman toiminnan lisääntyminen ja hyödyntäminen metsänhoidossa ovat varmasti hankkeen parasta antia. Maaseudulle metsä on myös erittäin tärkeää. Metsä tarjoaa työpaikkoja, sekä metsänomistajille, että urakoitsijoille. Hankkeen ydinkärki olikin juuri yrittäjyyden edistäminen.

Lisäksi uudenlaiset tavat hyödyntää metsää on tulevaisuutta: pihka, marjat, mahlat, uutteet, kuidut. Vaihtoehtoja metsän hyödyntämiseen riittää. Hyvinvoinnin merkitystä ei voi väheksyä, sillä luontomatkailu on kohottanut päätään. Metsänhoidossa kestävä kehitys on otettava huomioon. Metsäkeskuksella onkin tarkat tiedot metsien kasvu- ja hakkuumääristä. Motit liikkeelle -hanke synnytti tarpeen myös uudelle hankkeelle, joka keskittyy juuri hiilineutraalisuuteen.  

Kaikkein tärkeimpänä on kuitenkin osaamisen kasvaminen.  

- Ilman hankerahoitusta metsänomistajat eivät varmasti olisi saaneet näin laajaa koulutustarjontaa ja tietämystä oman metsän hoitamisesta, Sipilä toteaa loppuun.   

Hankkeen vaikuttavuudesta tehtiin myös opinnäytetyö, johon vastasi yli 450 metsänomistajaa. Vaikuttavuustutkimuksen mukaan lähes kaikkien koulutukseen osallistuneen metsänomistajan oma aktiivisuus metsänhoitotöihin ja hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen paranivat hankkeen vaikutuksesta. Myös Metsäkeskuksen omat tilastot puhuvat samaa kieltä.

Hankefaktat 

Hankkeen nimi: Motit liikkeelle – Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen 

Toteuttaja: Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön läntinen palvelualue. Lisäksi hankkeessa oli mukana tuensiirtosopimuksella Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu) ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (Kpedu) ja metsänhoitoyhdistys Keskipohja

Projektipäällikkö: Kyösti Sipilä 

Toteutusaika: 1.11.2015 – 31.10.2019   Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020  Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

Hankekuvaus 

Motit liikkeelle -hanke toteutettiin Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella. Sen kohderyhmänä olivat potentiaaliset ja varsinaiset metsänomistajat. Päätavoitteena on metsänomistajien koulutuksen avulla lisätä metsänomistajien tietoisuutta omistamiensa metsien mahdollisuuksista, kannustaa yrittäjämäiseen metsätalouden harjoittamiseen, luoda edellytyksiä päätöksentekoon, joka johtaa metsien monipuoliseen käyttöön, hyvään metsänhoitoon ja metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtimiseen. Hanke oli koulutushanke ja se sisälsi monimuotokoulutusta, verkkokoulutusta ja opintoretkiä.