Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ajankohtaista

Ympäristö- ja ilmastoasiat ovat ajankohtaisia ja koskettavat meistä jokaista. Tulevalla rahoituskaudella asiaan kiinnitetään myös Leader-rahoituksessa entistä enemmän huomiota. Lue miten Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat huomioineet asian strategioissaan.

 

Leader Liiveri: Juuret ja siivet -strategialla kunnianhimoinen tavoite
Leader Liiveri Juuret ja siivet -strategialle on asetettu kunnianhimoinen ympäristö- ja ilmastotavoite. Kaikista strategian avulla toteutettavista toimista noin kolmasosan on tarkoitus olla ilmasto- ja ympäristötoimia. Lisäksi mikään rahoitettava toimi ei voi olla haitallista ilmaston tai ympäristön kannalta. Käytännössä ilmasto- ja ympäristötoimia tehdään Liiverin strategian kaikilla painopisteillä. Yhteisöjen tilojen energiatehokkuutta halutaan edistää sekä parannetaan asukkaiden luontosuhdetta. Lisäksi tärkeää on erikokoiset ympäristötoimet, jotka lisäävät alueen viihtyvyyttä ja ehkäisevät luontokatoa.

Yritysten toivotaan huomaavaan uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä resurssien säästömahdollisuudet ympäristöalalla ja kiertotaloudessa. Yrittäjille halutaan antaa matalankynnyksen neuvontaa kestävästä kehityksestä. Nuorille halutaan mm. tarjota ilmastotoivoa ja hyödyntää luontoa hyvinvoinninlähteenä. Ilmastoahdistuksen käsittely ja ilmastotoivon välittäminen lisäävät hyvinvointia. Uuden oppimisen ja tiedon avulla esim. hyödynnetään fossiilitaloudesta luopumisen ja kiertotalouden mahdollisuuksia maaseudun yhteisöille sekä tuetaan maatalouden vihreän siirtymän kokeiluaja. 

Leader Suupohja: Virtaa viisikkoon -strategia kannustaa kestävään elämään maaseudulla 
Leader Suupohjan Virtaa viisikkoon -strategiassa ympäristön huomioiminen ja kestävän kehityksen näkökulmat ovat vahvasti läsnä. Kestävän kehityksen arvojen ja toimintatapojen edistäminen näkyy läpileikkaava teemana jokaisessa valitussa strategian painopisteessä, joita ovat: elinvoimainen seutu, hyvinvoiva ja taitava seutu, ainutlaatuinen seutu ja aktiivinen seutu. 

Ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalouden edistäminen sekä luontoympäristön ja maiseman vaaliminen korostuvat uudella ohjelmakaudella tuettavien hankkeiden arvioinnissa. Ympäristö- ja ilmastoasioiden huomioonottamista elinkeinotoiminnassa korostetaan entistä vahvemmin taloudellisen kestävyyden nimissä. Eri-ikäisten asukkaiden, erityisesti nuorten, ympäristötietoutta lisätään ja heitä aktivoidaan osallistumaan myös ympäristön ja sitä kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseen. Kylien ja yhteisöjen tasolla huomioidaan se, miten pienelläkin joukolla paikallisesti voi vaikuttaa elinympäristön ja luonnon säilymiseen ja niiden kestävään hyödyntämiseen. Matkailussa edistetään kestävän matkailun periaatteita ja perinnemaisemista huolehtimista. 

Aisapari: Virtaa uusissa uomissa – puhtaammin ja omavaraisemmin 
Aisaparin tavoitteena alkavalla rahoituskaudella on lisää virtaa, uusissa uomissa. Virta syntyy pienistä puroista, eli niistä kymmenistä hankkeista ja yritystuista, joita tulevina vuosina rahoitamme. Ympäristö ja ilmastonmuutos ovat iso osa tätä virtaa: Haasteet vaativat meiltä muutosta, uusia uomia.  

Kestävien yhteisöjen puro – tavoitteessa panostetaan yhteisöjen muutosjoustavuuteen koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla. Resurssiviisaita ja ekologisia toimintatapoja viedään kyliin ja asukkaille. Samalla kannustetaan kehittämään omia ratkaisuja, tekemään suunnitelmia ja sitoumuksia. Tämä puro tuo yhteiseen virtaan myös ympäristön hoitoa: vieraslajien poistoa ja ympäristökohteiden kunnostusta. 
Ilmastosopeutumisen ja muutosjoustavuuden puro – tavoite kannustaa erityisesti yrityksiä osaksi ekologista jälleenrakennusta. Tavoitteena on lisätä yritysten ilmastotietoisuutta ja ymmärrystä ympäristö - ja ilmastoasioista. Vastuullisuus tuodaan osaksi liiketoimintaa. Tavoitteena on myös kokeilla jakamistaloutta ja kiertotaloutta. Tuetaan yrityksiä siirtymässä uusiutuviin energianlähteisiin ja energiatehokkuuden parantamisessa.  

Näille tavoitteelle ja koko Leader-toiminnalle on eduksi, että jatkossa ilmaston ja ympäristö kannalta haitallista toimintaa ei rahoiteta. Esimerkiksi investoinnit fossiilisen energian käyttöön eivät enää ole rahoituskelpoisia. Panostamalla ympäristöön ja ilmastotoimiin parannetaan samalla maaseudun kykyä selvitä yllättävistäkin muutoksista. Paikallisesti tuotettu ruoka, energia ja palvelut virkistävät taloutta ja parantavat asukkaiden palveluja ja elämänlaatua. Ilmasto – ja ympäristötoimissa voittavat kaikki. 

Kuudestaan: Elinvoimainen, hyvinvoiva ja kehittyvä Kuudestaan seutu 2027
Kestävän kehityksen edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat tärkeässä roolissa Kuudestaan ry:n strategiassa. Tulevalla ohjelmakaudella tuetaan monipuolisesti toimenpiteitä, jotka edistävät ympäristötavoitteita ja ilmastonmuutoksen hillintää sekä tukevat luonnon monimuotoisuutta. Muun muassa luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen hyödyntäminen ja uusiutuvan energian käyttö ovat tärkeitä teemoja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä. Lisäksi tietoisuutta siitä, mitä jokainen voi arjessaan tehdä ympäristön hyvinvoinnin eteen, pyritään kasvattamaan.  On väistämätöntä, että ilmasto tulee lämpenemään, joten myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kiinnitetään huomiota.
Keskeistä Kuudestaan ry:n tavoittelemassa oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä on se, että muutoksessa olevia toimialoja tuetaan. Tärkeää on kuitenkin korostaa myös vihreän siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia; esimerkiksi vähähiilisiä toimintamalleja hyödyntämällä voidaan lisätä elinkeinojen kilpailukykyä. Eettisten, vastuullisten ja ekologisten tuotteiden sekä lähiruoan kasvanut kysyntä tarjoaa uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan.  Myös digitalisaatiota ja etätyömahdollisuuksien kehittämistä tuetaan. 

Luonnonympäristön osalta Kuudestaan ry:n alueen asukkailla on erityisesti kiinnostusta vesistöjen hoitoon. Vesiensuojelun tavoitteena on aktivoida toimenpiteitä, joilla vesistöjen laatua saadaan nostettua.


 

Päivitetty: 22.08.2022