Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

null Kohti kestävää tulevaisuutta, tutustu Etelä-Pohjanmaan alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan

Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma on valmistunut ja toimitettu Maa- ja metsätalousministeriöön.

Kohti kestävää tulevaisuutta, Etelä-Pohjanmaan alueellisen kehittämissuunnitelman kansi.Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-930-4

Alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ovat osa kansallista CAP-suunnitelman valmistelua. CAP -lyhenne tulee EU:n yhteisestä maatalouspolitiikan tulevasta rahoituskaudesta (Common Agricultural Policy, CAP), jota tullaan soveltamaan vuosina 2023-2027.

ELY-keskusten alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat kattavat kehittämishankkeet, maaseudun yritystuet sekä ensimmäistä kertaa myös maatalouden rakennetuet. Kehittämissuunnitelmassa esitetään strateginen näkemys alueen maaseudun kehittämisen painopisteistä sekä kiteytetään keskeiset päämäärät, tavoitteet ja keinot.

Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen painopisteiksi on yhteisesti määritelty

  1. Ruokaprovinssin kehittäminen
  2. Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen
  3. Maaseudun elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi

Ruokaprovinssin kehittämisen keskeisimmät päämäärät ovat ruokaketjun kilpailukyvyn vahvistaminen ja uudistaminen, taloudellinen kannattavuus ja osaamisen kehittäminen sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen.

Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämisellä tavoitellaan työllisyyttä ja kasvua luovaa kilpailukykyistä ja monimuotoista maaseutualueiden yrittäjyyttä. Lisäksi tavoitellaan yritystoiminnan jatkuvuutta sekä liiketoimintaosaamisen ja yritystoiminnan suunnitelmallisuuden kehittämistä.

Maaseudun elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi- painopisteessä kehittämisen päämäärinä ovat: elinvoimainen ja kehittyvä maaseutu, monipuoliset palvelut sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö sekä hyvinvoivat asukkaat. Myös maaseudun kestävä tulevaisuus: ilmastonmuutos, monimuotoinen luonto ja puhdas ympäristö sekä vähähiiliset energiaratkaisut ja uusiutuva energia nousivat kehittämisen tavoitteiksi.

Painopisteet ja niiden sisällöt ovat luonteva jatkumo aikaisempien kausien tulokselliselle kehittämistyölle. Kaikkia painopisteitä yhdistävät läpileikkaavat teemat: digitalisaatio, osaamisen lisääminen, ympäristö, ilmastonmuutos sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Yhteisinä teemoina kestävän kehityksen lisäksi esille nousevat osaamisen vahvistaminen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Maatalouden rakennetukien tavoitteet ovat yhteneväiset Ruokaprovinssin kehittämisen painopisteen kehittämistarpeiden kanssa. Rakennetukien tavoitteena Etelä-Pohjanmaalla on maataloustuotannon kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen sekä maatilojen taloudellisten ja tuotannollisten olosuhteiden sekä tehokkuuden parantaminen. Lisäksi tavoitellaan kestävän ympäristön tilan edistämistä sekä nuorten yrittäjien kannustamista ja lisäämistä alalle.

Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu n ollut laajasti alueen toimijoita ja keskeisiä sidosryhmiä sitouttava prosessi. Toimijat olivat aktiivisesti mukana valmistelutyössä ja toivat näkemyksensä tulevaisuuden kehittämistarpeista Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen näkökulmasta tämä yhteistyö ja vuorovaikutus on ollut ensiarvoisen tärkeää ja luo vahvaa luottamusta myös alueellisen suunnitelman tulokselliseen toteuttamiseen.

Kiitos teidän kaikkien mukana olleiden! Luodaan yhdessä kestävää tulevaisuutta maaseudulle!

Hanna Mäkimantila, kehittämispäällikkö

 

 

Päivitetty: 27.09.2021