Vuõiggâdvuõđ riikk- da čää´ccvuu´did

Saa´mi vuõiggâdvuõđ riikk mädd- da čää´ccvuu´din.

Sää´mvuu´dest jälsteei sä´mmlast lij vuu´dest åårrai riikk mädd- da čää´ccvuu´din sää´mlää´jj 9 §:ff mie´lddlânji jee´res ko´rvvõõzztää vuõiggâdvuõtt

Meä´ccvaaldšemve´rǧǧnee´ǩǩi loo´vin

 • vuäǯǯad čuä´jtõõzz mie´ldd mie´rruum pääi´ǩin
  • raajjâm-, puä´lddem- da jee´res dommaaunâsmuõrid
  • raajjâm-, da jee´res dommtaarbeez vääras šäurrvuõddâz da mäddväjjaz
 • raajjâd puäʒʒ-, mie´cstummuš- da kue´llšee´llemǩeâmpaid, kue´llpoo´ǥrvid da ääi´tid
  • Raajjmõõžži sâjjdõõttmõõžž â´lǧǧe vuâđđõõvvâd sä´mmla da suu piârri pi´rǧǧumu´šše le´be luâttjie´llemvue´jj ha´rjtõõttmõõžž mie´ldd. Meä´cchalltõõzz ve´rǧǧneǩjuâǥǥas räukk ää´ššest ceâlkâlm Sää´mjânnam JTP –kõõskõõzzâst.
 • pue´reed peäld, ǩee´dd da palggsid.

Jee´rab låå´vtää vuäǯǯ

 • vä´ldded puä´lddem-muõrrtaarbeez mie´ldd riikk mie´ccest viirrâm muõrid da kå´šǩǩmuõrid (leâ´ša ij raajjâm-muõrrân ââ´nteei muõrid )
 • raajjâd võõnâs-säätkaid da kue´llšee´llemneävvai äärdaid
 • lue´štted skoottid luõttu di čuõppâd tõid suei´nid, košǩǩeed lõsttšnooppid, njormmsue´nid da -vuåššid
 • šee´lled kue´l riikk jânnam čää´ccvuu´din.