Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kohtaamo somessa 

Kohtaamolaiset oikealta vasemmalle: Titta, Pasi, Seija, Satu, Teemu, Outi ja Ville.

Twitter-logo Yuotube-logo  Instagram-logo  Facebook-logo 

Blogit

null Monialaisen työn opit, oivallukset ja kiperät kysymykset

 

Monialaisen työn opit, oivallukset ja kiperät kysymykset

Minusta nuorten ohjaamisessa monialaisissa palveluissa tärkeintä on muistaa, että nuori on aina keskiössä ja palvelut tulisi lähteä nuoren palvelutarpeesta, ei palvelujärjestelmästä tai työntekijöistä käsin. Jokaisen monialaista työtä tekevän työntekijän tulisi muistaa minkä ja kenen takia on töissä, jotta monialaisia palveluita saataisiin kehitettyä asiakaslähtöisimmiksi ja vastaamaan nimenomaan asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi koen nuoren kohtaamisen erittäin tärkeänä, kohtasi nuoren kuka asiantuntija tahansa.

Aito kiinnostus, tasavertainen kohtaaminen ja kuulluksi tulemisen tunne ovat muun muassa mielestäni tärkeitä asioita hyvään kohtaamiseen. Palveluista tulisi kertoa nuorelle selkokielellä ja palvelut tulisi järjestää ratkaisukeskeisesti, nuorten vahvuuksien ja arvojen mukaisesti, yhden luukun periaatteella, ettei nuorta ohjata luukulta toiselle tai asioimaan vain sähköisesti.

Nuorten palvelut ovat ikävä kyllä edelleen hyvin pirstaleisia. Minusta olisi tärkeää muistaa, että palvelujen pirstaleisuus ei saa näkyä asiakkaaseen päin, vaan kaikilla Ohjaamon työntekijöillä tulisi olla tieto, mistä kunkin palvelun saa ja taito kohtauttaa asiakas ja palvelu, asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Henkilökohtaisesti pidän toisten ammattilaisten ja asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämistä erittäin tärkeänä asiana nimenomaan monialaisten palveluiden ja sujuvan yhteistyön näkökulmasta, jotta asiakas saa tarvitsemansa avun, ilman luukuttamista palveluista toiseen.

On myös hyvä sopia, että joku ottaa asiakkaasta koordinointivastuun. Työskennellessäni Varkaudessa OHO! – hankkeessa hankekoordinaattorina, kehitimme nuorten matalan kynnyksen palveluohjausmallin, jonka avulla pystyttiin lisäämään monialaista ja moniammatillista yhteistyötä nuorten verkoston kanssa, koska hankkeen aikana palvelukentän kokonaisvaltaisesti tunteva työntekijä oli verkoston tukena ja koordinoimassa nuorten oikea-aikaisten ja sopivien palvelujen ja toimintamallien suunnittelussa sekä palvelupolkujen luomisessa kohti yksilöllisiä jatkosuunnitelmia. 

Vastuuhenkilö nuoren verkostossa muuttui aina nuoren palvelutarpeen mukaan. Kartoittamalla keitä toimijoita tarvitaan nuoren ympärille ja sopimalla työnjaosta, saatiin vähennettyä päällekkäistä työtä sekä toteutettua selkeämpiä palvelukokonaisuuksia. Myös tieto siirtyi asiakkaan mukana saattaen vaihtaen työntekijän vaihtuessa, jolloin myös tiedonkulku oli sujuvaa ja saumatonta ja tietosuoja-asiat otettiin huomioon.

Asiakas on tietysti aina päähenkilö, ja koordinoiva / nimetty vastuutyöntekijä auttoi asiakasta oikea-aikaisten palveluiden ja etuuksien löytymisessä. OHO! -hankkeessa kehitettiin myös suostumuslomake tiedonsiirtoon, joka mahdollisti sujuvamman tiedonkulun laaja-alaisen yhteistyöverkoston kesken, huomioiden tietosuoja ja salassapitosäännökset.

Suostumuslomakkeen pääperiaate oli se, että asiakas itse sai nimetä suostumuslomakkeeseen ne henkilöt, joiden kanssa hankkeen työntekijöillä oli lupa vaihtaa keskenään asiakkuuden aikana esiin nousseita oleellisia tietoja, jotka katsottiin tarpeellisiksi asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi ja palvelujen suunnittelun kannalta välttämättömiksi. Nämä asiat saattoivat liittyä asiakkaan työ- ja toimintakykyyn, terveyteen, opiskeluun, työhön, työkokeiluun, sosiaaliseen kuntoutukseen tai muuhun kuntoutukseen tai sosiaaliseen tilanteeseen. Halutessaan asiakas pystyi nimeämään suostumuslomakkeeseen myös omaan luomuverkostoon kuuluvia henkilöitä. 

Uskon, että monialainen työ onnistuu myös verkkoalustalla. Mennyt vuosikin sen todisti. Meillä Onni-hankkeessa, jossa nykyisin työskentelen, on kehitetty paljon erilaisia digipalveluita ja toimintaa, joita on toteutettu onnistuneesti valtakunnallisesti verkossa. Onni tarjoaa myös Ohjaamoiden monialaiselle verkostolle erilaisia koulutuksia ja tapahtumia verkossa. Lisäksi hankkeelle on luotu oma Moodle-oppimisympäristö, jossa tarjotaan maksutonta koulutusmateriaalia ohjaamolaisille.

Verkkoalustat ja tapahtumat on otettu verkoston keskuudessa erittäin hyvin vastaan, ja koettu myös osallistavana. Toki toteutus verkkoalustalla vaatii ajattelu- ja toimintatapojen muutosta ja välineistön ajantasaistamista, mutta en pidä missään nimessä mahdottomana, etteikö monialainen yhteistyö onnistuisi nykyistä laajemmin myös verkossa. Ennemminkin näen, että verkkoalustalla tehtävä monialainen työ tarjoaa mahdollisuuden myös sellaisille nuorille, jotka kokevat kasvokkain tapahtuvat tapaamiset vaikeaksi, esim. sosiaalisten tilanteiden tai jännittämisen vuoksi.

Monialainen työ verkkoalustalla mahdollistuakseen vaatii sujuvat ja tietosuojaturvalliset alustat sekä myönteisen suhtautumisen ja aitoa tahtotilaa monialaisten palvelujen kehittämiseen. Tässä kohtaa näen tärkeänä osana myös esimiesten roolin, koska esimiesten tehtävänä on mahdollistaa aikaa myös kehittämistyölle sekä tietotaito ja välineistö. Yhteistoimijuutta ja monitoimijuutta on minusta edelleen liian vähän ja toteutuakseen monialainen yhteistyö vaatii asennemuutoksen ja myös esimiesten oman kiinnostuksen, asenteen ja varhaisen puuttumisen näkemisen, koska ne heijastuvat myös työntekijöihin. 

Mielestäni monialainen työskentelytapa ja kehittäminen tulisi nähdä aitona työkaluna, tapana tehdä työtä yhdessä ilman sektoreiden välisiä raja-aitoja tai omia lokeroita, sisältäen säännöllisiä yhteisiä verkostotapaamisia ja arviointia, tapahtui se sitten kasvokkain tai verkkoalustalla. Tietoisuus Ohjaamon monialalaisen verkoston työntekijöistä ja heidän työstään sekä tiivis esimiestyö yli sektorirajojen tukee monialaista ja moniammatillista yhteistyötä ja mahdollistaa nuorille oikea-aikaiset palvelut sekä yksilölliset ja sujuvat palvelupolut. 

Kirjoittaja:

Elina Koivistoinen, Sosionomi (YAMK), Varkaus
Projektiesimies, Onni-hanke, Uudenmaan TE-toimisto

- Yli 10 vuoden ajalta työkokemusta monialaisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä TYP:in sosiaaliohjaajan ja nuorten kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävistä, sekä viimeisimmäksi nuorten psykososiaalisen tuen kehittämishankkeista (OHO! -hanke ja Onni-hanke)-
 

--

Maaliskuussa 2021 Kohtaamo kysyi Ohjaamoilta kokemuksia ja työstä opittua jaettavaksi monialaista työtä vasta aloitteleville asiantuntijoille. Elina oli yksi vastaajista. Kesäkuussa julkaistavassa eOppivan koulutuksessa "Onnistu etäpalvelussa - Ohjaustaverkossa.fi kohtaavassa asiakastyössä" Elina on mukana ja kertoo videolla monialaisesta työstä. 

Lue lisää Elinan aiemmista hankkeista:

Arki haltuun -hankkeiden arviointi (pdf, 2184 kt)

OHO-hankkeen loppuraportti (pdf, 1235 kt)

Onni-hankkeen arviointiraportti (pdf, 2061 kt)