Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Tuottajavastuun valvonta

Pirkanmaan ELY-keskus ohjaa ja valvoo tuottajavastuun toteutumista keskitetysti koko maassa, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Valvonnalla varmistetaan, että kaikki tuottajavastuun alaiset yritykset osallistuvat jätehuollon järjestämiseen ja kustannuksiin. Pirkanmaan ELY-keskus tekee valvonnassa yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon, Tullin ja Suomen ympäristökeskuksen, kanssa.

Tuottajarekisteriin kuuluvien tuottajien ja tuottajayhteisöjen on raportoitava markkinoille saatettujen tuotteiden määrät sekä keräys- ja kierrätysmäärät ELY-keskukselle vuosittain. Oman alan tuottajayhteisöön kuuluvat yritykset raportoivat tietonsa omalle tuottajayhteisölleen. Tuottajien tulee saavuttaa kierrätys- ja hyödyntämisvaatimukset. Raportoitujen tietojen pohjalta Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa valtakunnalliset tuottajavastuutilastot ja raportoi ne useimpien alojen osalta myös Euroopan komissiolle.

Valvonnalla huolehditaan lisäksi, että tuottajavastuun alaisille jätteille on riittävän laaja ja tiheä keräysverkko, ja että tuottajat ja tuottajayhteisöt tiedottavat tuotteiden kerätyksestä ja kierrätyksestä lain edellyttämällä tavalla.

Tuottajavastuun laiminlyönnistä voi seurata tuntuva maksu

Tuottajavastuuta ei kannata jättää hoitamatta. Mikäli tuottajavastuussa oleva yritys ei ole hoitanut tuottajavastuuta, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun, joka on 1 % yrityksen edellisen vuoden liikevaihdosta. Maksu on kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa. Ennen maksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kehotus hoitaa tuottajavastuunsa.

Myös seurantatietojen raportoinnin laiminlyömisestä voidaan määrätä maksu, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa.

Ennen laiminlyöntimaksujen määräämistä laiminlyöjää kehotetaan kirjallisesti korjaamaan laiminlyöntinsä määräaikaan mennessä.

Tuottajavastuu huomioidaan ympäristölupien käsittelyssä ja jätteenkäsittelytoiminnan valvonnassa

Jätehuollon tuottajavastuuvelvollisuus koskettaa välillisesti ammattimaisia jätteen käsittelijöitä. Tämän takia tuottajavastuu otetaan huomioon jätteenkäsittelijöiden ympäristöluvissa sekä valvonnassa. Tuottajavastuuviranomainen on laatinut ympäristölupien käsittelijöille sekä jätteenkäsittelytoiminnan valvojille ohjeen tuottajavastuun huomioon ottamiseksi.

Päivitetty: 02.11.2023