Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

Tuottajavastuun uudistukset 2021

Jätelainsäädäntö uudistui vuoden 2021 aikana. Uudistettu jätelaki sekä eri tuottajavastuualoihin liittyvät asetukset toivat mukanaan monia muutoksia tuottajavastuuseen.

Keskeisimpiä uudistuksia ovat tuottajavastuun laajeneminen etäkauppaan, tuottajien velvollisuus liittyä tuottajayhteisöön, tuottajien maksamien kierrätysmaksujen uudet määräytymisperusteet sekä omavalvonnan käynnistyminen. Tuottajille ja ennen kaikkea tuottajayhteisöille on tullut myös uusia tiedotus- ja tietojen julkaisuvelvollisuuksia sekä muutoksia raportointiin. Pakkausalalle tuli lisäksi kiristyvät kierrätystavoitteet.

Tälle sivulla on koottu keskeisiä tuottajavastuussa tapahtuneita muutoksia. Sivu täydentyy talven 2021–2022 aikana. Kaikki muutokset löytyvät yksityiskohtaisesti lainsäädännöstä.

Sisällys

 • Jätehuollon tuottajavastuu koskee edelleen yrityksiä, jotka saattavat markkinoille ammattimaisesti akkuja tai paristoja, autoja, pakkauksia, paperia tai paperituotteita, renkaita taikka sähkö- tai elektroniikkalaitteita.

  Uutta on, että tuottajavastuu koskee ulkomaille sijoittautuneita yrityksiä, kun ne myyvät edellä mainittuja tuotteita etäkaupalla suoraan käyttäjälle Suomeen. Suomeen sijoittautuneet etämyyjät ovat vastaavasti tuottajavastuun piirissä myynnin kohdemaassa.

  Suomessa etäkaupan tuottajavastuussa ei ole siirtymäaikaa, mutta EU:n jätedirektiivissä siirtymäaikaa on 5.1.2023 saakka, joten etäkaupan tuottajavastuu tulee voimaan eri EU-maissa eri aikaan. Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa tuottajavastuun verkkosivuille linkit muiden EU-valtioiden tuottajarekistereihin tai tuottajavastuuta valvovan viranomaisen verkkosivuille vuoden 2022 aikana.

  Tuottajavastuu koskee näitä tuotteita ja niitä markkinoille saattavia yrityksiä:

  • moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon tai laitteen renkaat, joiden tuottajia ovat renkaan valmistajat, maahantuojat ja pinnoittajat sekä renkailla varustetun ajoneuvon tai laitteen maahantuojat
  • henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut ajoneuvot, joiden tuottajia ovat ajoneuvon valmistajat ja maahantuojat sekä ne, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joiden tuottajia ovat laitteen valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään
  • paristot ja akut, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin tai muihin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut, joiden tuottajia ovat pariston tai akun markkinoille saattajat
  • sanomalehdet, aikakauslehdet, toimistopaperit ja muut niihin rinnastettavat paperituotteet, joiden tuottajia ovat paperituotteiden valmistuksessa käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat sekä painetun paperituotteen maahantuojat
  • pakkaukset, joiden tuottajia ovat tuotteen pakkaajat ja pakatun tuotteen maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa.

  Yllä mainittujen tuottajien on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

 • Tuottajan on liityttävä 31.12.2021 mennessä tuottajayhteisöön tai perustettava sellainen yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajayhteisöön ei saa kuulua muita kuin tuottajia. Tuottajayhteisön on otettava huolehdittavakseen tuottajan velvollisuudet tämän pyynnöstä, jos tämän toiminta kuuluu tuottajayhteisön toimialaan. Uuteen tuottajaan on sovellettava tasapuolisia ja yhdenvertaisia ehtoja verrattuna muihin tuottajiin.

  Pirkanmaan ELY-keskus voi hyväksyä tuottajarekisteriin yksittäisen tuottajan, jos tuottajayhteisöön liittyminen on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta. Tämä on mahdollista vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Tällaisen tuottajayhteisöön kuulumattoman tuottajan tulee hakea tuottajarekisteriin uudelleen, uusien vaatimusten mukaisesti viimeistään 30.6.2022, vaikka tuottaja olisi kuulunut rekisteriin aikaisemmin.

 • Tuottajayhteisön on 1.1.2023 alkaen määriteltävä tuottajien maksamat kierrätysmaksut tasapuolisesti suhteessa näiden markkinoille saattamiin tuotteisiin. Hallinnolliset maksut tulee määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien tuotteiden määrään ja muihin tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

  Lisäksi maksut on porrastettava ympäristöperusteisesti. Maksuosuuksia määrittäessään tuottajayhteisön on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon tuotteen

  • kestävyys
  • korjattavuus
  • uudelleenkäytettävyys
  • kierrätettävyys ja
  • vaarallisten aineiden esiintyminen.

  Alakohtaiset tarkennukset tuottajien maksuosuuksiin:

 • Tuottajan (tai tuottajayhteisön) on valvottava 1.1.2023 alkaen säännöllisesti ja suunnitelmallisesti laissa säädettyjen velvoitteiden toteutumista. Tuottajan on laadittava tästä omavalvonnasta kirjallinen suunnitelma, joka on liitettävä viimeistään 30.6.2022 tehtävään tuottajarekisterihakemukseen. Suunnitelmassa on oltava:

  • selvitys seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi
  • arvio tuottajan kustannusvastuun täyttymisestä
  • selvitys tuottajan maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta
  • menettelyt maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä
  • suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

  Omavalvonnan tueksi on tarvittaessa teetettävä säännöllinen tarkastus henkilöllä, joka on tuottajaan, tuottajayhteisöön ja sen omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävään tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Jos tuottajalla on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi järjestelmää.

 • Tuottajan (tai tuottajayhteisön) on tiedotettava käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijainnista ja aukioloajoista sekä vastaanotettavista jätteistä. Lisäksi tuottajan on tiedotettava ja neuvottava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä ja uudelleenkäyttöä koskevista toimista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä. Tuottajan on toimitettava vuosittain selvitys tiedotuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

  Tuottajayhteisön on lisäksi julkaistava yleisessä tietoverkossa (ilman siirtymäaikaa)

  • ajantasainen luettelo omistajista sekä tuottajista, jotka ovat siirtäneet sille tuottajavastuunsa (luetteloon on merkittävä tuottajan nimi ja Y-tunnus sekä tiedot jäsenen tuotteista)
  • tiedot liittymis- ja vuosimaksuista sekä kierrätysmaksuista kappale- tai tonniperusteisesti
  • tiedot palvelunhankinnoissa noudatettavista periaatteista ja menettelyistä sekä
  • tiedot jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvollisuuksien (uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet) täyttymisestä.
 • Kaikkien alojen tuottajien tai tuottajayhteisöjen on jatkossa toimitettava vuosittaiset seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukselle 30.6. mennessä.

  Seurantatietojen sisällöt alakohtaisesti:

 • Tuottajien (tai tuottajayhteisöjen) on järjestettävä keräys ja kuljetus siten, että tuotteet eivät vaurioidu tarpeettomasti ja että ehjät tai korjauskelpoiset tuotteet ja niiden osat pidetään erillään tai erotellaan tarvittaessa. Myös myyjien on järjestettävä käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotto niin, että tuotteiden rikkoontuminen estetään mahdollisuuksien mukaan.

  Tuottajien on edistettävä uudelleenkäyttöä mahdollisuuksien mukaan niin, että tuotteen haltijat ja muut jätehuollon toimijat saavat tietoa tuotteen ja sen osien uudelleenkäyttömahdollisuuksista, purkamisesta sekä vaarallisten aineiden ja osien sijainnista.

  Tuottajien on varattava uudelleenkäytön valmistelua harjoittaville yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen mahdollisuus saada uudelleenkäyttöön soveltuva jäte osoittamastaan vastaanottopaikasta, ellei tuottaja itse valmistele jätteen uudelleenkäyttöä.

  Jätteen luovuttamisesta uudelleenkäytön valmisteluun on tehtävä kirjallinen sopimus. Tuottaja voi periä uudelleenkäytön valmistelua harjoittavalta yritykseltä tai yhteisöltä jätteen keräyksestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Uudelleenkäytön valmistelua harjoittavan yrityksen tai yhteisön on annettava jätteen käsittelyä koskevat tiedot jätteen luovuttajalle.

  Alakohtaiset määräykset uudelleenkäytön edistämiseksi:

Päivitetty: 08.01.2024