Pelastetaan Pirkanmaan raakut

LIFE Revives -hanke elvyttää jokihelmisimpukoiden elinympäristöjä

Ota yhteyttä

Life Revives-hankkeen projektipäällikkö, luontoyksikkö Pirkanmaan ELY-keskus

Katja Vainionpää

[email protected]

puh. 0295 027 240

 

Miten raakkujokia seurataan?

Vedenlaadun seuranta

Pirkanmaalla raakkujokien vedenlaatua seurataan. Sivustolle päivitetään vedenlaadun seurantatiedot kuukauden välein. Tarvittaessa tarkempaa seurantatietoa voi kysyä hankkeen projektipäälliköltä. Jokiin on asennettu vedenlaadun seurantalaitteistot eli loggerit, jotka keräävät tietoa seuraavasti:

  • Pinsiön-Matalusjoella vedenlaadun (sameus, lämpötila ja sähkönjohtavuus) sekä veden pinnankorkeuden mittaukset toteutetaan koko hankkeen ajan (2022-2027).
  • Ruonanjoella veden laadun (sameus ja lämpötila) ja veden pinnankorkeuden mittaukset toteutetaan yhden (1) vuoden ajan hankkeen alussa (2022-2023) ja lopussa (2026-2027).
  • Turkimusojalla veden laadun (sameus ja lämpötila) ja veden pinnankorkeuden mittaukset toteutetaan yhden (1) vuoden ajan hankkeen lopussa (2026-2027).

Sameus [NTU] on yksi veden laatua kuvaava suure. Sameuteen vaikuttaa vedessä oleva kiintoaines, kuten maahiukkaset. Savimaiden joet ovat usein varsin sameita, erityisesti jos valuma-alueella on paljon peltoja. Kirkkaan veden sameus on alle 1 NTU ja lievästi samean 1-5 NTU. Jokivedet ovat yleensä selvästi järvivesiä sameampia jokien voimakkaamman eroosion vuoksi. Jokivesissä sameus vaihtelee vuodenajoista ja sateista riippuen, esimerkiksi kevättulvien aikana joet ovat sameampia.

Sähkönjohtavuus eli sähkönjohtokyky on vesitutkimuksessa käytetty suure. Sähkönjohtavuus kertoo veteen liuenneiden mineraalien eli suolojen määrän (mitä suurempi arvo sitä enemmän suoloja). Suomen sisävesien sähkönjohtavuus on yleensä pieni, koska vedessä on niukasti kalkkia tai muita suoloja. Valuma-alueelta tuleva kuormitus voi lisätä veden sähkönjohtavuutta. Yleisesti ottaen Suomen sisävedet ovat vähäsuolaisia, arvot välillä 50–100 µS/cm. Sisävesien sähkönjohtavuutta lisäävät lähinnä Na, K, Ca, Mg sekä kloridit ja sulfaatit.

Pinsiön-Matalusjoen seurantatiedot

Pinsiön-Matalusjoen vedenlaadun seurantatiedot päivitetään sivustolle kuukauden välein alla. Seurantatiedoissa sininen kuvaa sameutta [NTU], vihreä kuvaa veden lämpötilaa [°C], keltainen kuvaa sähkönjohtavuutta [µS/cm] ja punainen kuvaa vedenpinnan korkeutta [cm]. Kuvat ovat Masinotek Oy:ltä. Seurantatulokset eivät ole saavutettavassa muodossa.

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 11/2022

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 12/2022

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset vuosi 2022 kokonaisuudessaan

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 01/2023

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 02/2023

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 03/2023

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 04/2023

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 05/2023

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 06/2023

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 07/2023

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulokset 08/2023

Pinsiön-Matalusjoki seurantatulosket 09/2023

Ruonanjoen seurantatiedot


Ruonanjoen vedenlaadun seurantatiedot päivitetään sivustolle kuukauden välein. Seurantatiedoissa sininen kuvaa sameutta [NTU], vihreä kuvaa veden lämpötilaa [°C] ja keltainen kuvaa vedenpinnan korkeutta [cm]. Kuvat ovat Masinotek Oyl:tä. Seurantatulokset eivät ole saavutettavassa muodossa.

Ruonanjoen seurantatuloset 11/2022

Ruonanjoen seurantatuloset 12/2022

Ruonanjoen seurantatulokset vuosi 2022 kokonaisuudessaan

Ruonanjoen seurantatuloset 01/2023

Ruonanjoen seurantatuloset 02/2023

Ruonanjoen seurantatuloset 03/2023

Ruonanjoen seurantatuloset 04/2023

Ruonanjoen seurantatuloset 05/2023

Ruonanjoen seurantatuloset 06/2023

Ruonanjoen seurantatuloset 07/2023

Ruonanjoen seurantatulokset 08/2023

Ruonanjoen seurantatulokset 09/2023

Sähkökoekalastukset

Sähkökoekalastuksia tehdään sekä ennen että jälkeen kunnostuksia. Näin saadaan tietoa kunnostustoimenpiteiden vaikutuksista taimen- ja kalapopulaatioihin. Syksyisin tehdyissä sähkökoekalastuksissa arvioidaan raakun isäntäkalojen tilaa. Keväisin tehtävän sähkökalastuksen tarkoituksena on selvittää, onko kalojen kiduksilla glokidioita, jotka voisivat vapautua seuraavana kesänä itsenäisesti eläviksi poikasiksi joen pohjalle. Jyväskylän yliopisto ovat tehnyt sähkökoekalastuksia Pirkanmaan raakkujoilla seuraavasti: 05/2022, 08/2022, 06/2023 ja 08/2023. Sähkökoekalastuksien englanninkieliset raportit ovat alla PDF-muodossa. Seuraavat sähkökoekalastukset tehdään kunnostuksien jälkeen. 

Sähkökoekalatusraportti 05/2022 - Jyväskylän yliopisto (pdf)

Sähkökoekalastusraportti 08/2022 - Jyväskylän yliopisto (pdf) 

Sähkökoekalastusraportti 06/2023 - Jyväskylän yliopisto (pdf)

Sähkökoekalastusraportti 08/2023 - Jyväskylän yliopisto (pdf)

Päivitetty: 23.10.2023