Pelastetaan Pirkanmaan raakut

LIFE Revives -hanke elvyttää jokihelmisimpukoiden elinympäristöjä

Raakkujoet Pirkanmaalla 

Jokihelmisimpukan eli raakun (Margaritifera margaritifera) tiedetään elävän Etelä-Suomessa Oulun eteläpuolella enää kahdeksassa joessa. Näistä kolme sijaitsee Pirkanmaalla. Nokian ja Hämeenkyrön rajalla virtaava Pinsiön-Matalusjoki, Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajalla oleva Ruonanjoki sekä Hämeenkyrön Turkimusoja. 

Turkimusojan ja Ruonanjoen raakkupopulaatioiden on myös todettu kykenevän lisääntymään – ainoina populaatioina Etelä-Suomessa. Ruonanjoki (FI0353002) ja Pinsiön-Matalusjoki (FI0356004) ovat suojeltu Natura-alueena, jossa yhtenä suojeluperusteena on raakku. Turkimusojalla jokihelmisimpukka on suojeltu erityisesti suojeltavan lajin rajauspäätöksellä vuonna 2018. Päätöksessä kielletään erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen. Kyseessä on ensimmäinen jokihelmisimpukalle tehty rajauspäätös Suomessa. 


Kohdejoet Pirkanmaalla 1) Turkimusoja, 2) Ruonanjoki ja 3) Pinsiön-Matalusjoki (kuva: Katja Vainionpää).

Raakkukartoitukset ja kohdekunnostukset Pirkanmaalla

Ruonanjoen ja Pinsiön-Matalusjoen raakkukannat ovat olleet pitkään tiedossa, ja ensimmäiset tieteelliset raakkukartoitukset niissä tehtiin jo 1970-luvun lopulla (Kirsi Arino, julkaisematon aineisto). Sen sijaan Turkimusojan raakkupopulaatio varmistettiin vasta vuonna 2014 Luonnontieteellisen keskusmuseon emeritusintendentti Ilmari Valovirran toimesta sen jälkeen, kun esiintymästä oli saatu vihjetieto paikalliselta asukkaalta. 

Pinsiön-Matalusjoella ja Ruonanjoella tehtiin pienimuotoisia kunnostustoimenpiteitä osana ”Jokihelmisimpukkaa sisältävien jokiekosysteemien entisöinti” – Life-Nature hanketta vuosituhannen alussa. Toteutetut kunnostustoimet kohdistuivat jokiuomiin ja tehtiin pääosin raakkuesiintymien ulkopuolella. Vuonna 2017 kaikille kolmelle Pirkanmaan raakkujoelle laadittiin kunnostussuunnitelmat Kolmen helmen joet -hankkeessa, jota koordinoi Hämeenkyrön sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungit. Kunnostussuunnitelmat laadittiin erikseen sekä  jokiuomaan että jokien valuma-alueille. Valuma-alueiden kunnostussuunnitelmista vastasi Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ja jokiuoman kunnostussuunnitelmista FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Pirkanmaan ELY-keskus tilasi Alleco Oy:ltä päivityksen suunnitelmiin jokiuomien osalta vuonna 2019. 

Pirkanmaan raakkujokien kunnostussuunnitelma 2020 - Alleco Oy. Raportti on tulossa. PDF-tiedostosta on piilotettu osioita salassapitosäännösten takia. 

LIFE Revives-hanke alkoi syyskuun alussa 2021.

Päivitetty: 20.11.2023