Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke

Kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja

Tervetuloa hankkeen sivuille!

                                                                           Hankkeen logo

                                                                                    Hankkeen logo ” Tervetuloa hankkeen sivuille” .

 

Kotoutumisesta

Kotoutuminen voidaan määritellä maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteiseksi  prosessiksi, jonka päämääränä on, että maahanmuuttaja tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen jäsen. Kotoutumisella ja sitä tukevalla kotouttamisella tavoitellaan yhteiskunnan näkökulmasta sitä, että maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Samalla kun hän tutustuu uuden asuinmaansa kielelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Vastavuoroisesti vastaanottava yhteiskunta saa uusia vaikutteita ja monimuotoistuu. (Kotouttaminen.fi) 

Kotoutujan näkökulmasta kotoutumisessa on kyse pitkästä, vuosia kestävästä yksilöllisestä prosessista, jossa voidaan erotella sosiaalinen, taloudellinen ja henkilökohtaisen identiteettityön ulottuvuus.  Uuden kotimaan kielen riittävä hallinta sekä paikka työelämässä valtaväestön rinnalla ovat kotoutumisen mahdollistajina keskeisessä roolissa.  Tästä on kuitenkin vielä matkaa sosiaaliseen integraatioon, jossa kotoutuja on osallisena mm. valtaväestön verkostoissa.  Henkilökohtaisella tasolla sosiaalinen integraatio kuvastuu siinä, kuinka vahvasti kotoutuja tuntee kuuluvansa osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 

Kotoutujan henkilökohtaisen tunnetyön ja identiteetin rakentumisen merkitystä tuskin voi ylikorostaa kotoutumisprosessissa. Luonnollisesti ihmiset eroavat kulttuuritaustastaan riippumatta tässä suhteessa suuresti: joku suuntaa katseensa tähän hetkeen ja tulevaan – toinen tarvitsee enemmän tietoista pohdintaa rakentaakseen sillan lähtökulttuurinsa ja uuden kotimaansa välillä.  Mitä erilaisempi lähtökulttuuri tapoineen on ollut, sitä suuremmasta kulttuuriloikasta on kyse.  Etenkin aikuinen kotoutuja jättää taakseen juurensa ja identiteettinsä, sosiaalisen verkostonsa ja äidinkielen, jonka avulla osasi toimia yhteiskunnassa aikuisena ja aikuisen roolissa.  Taakse jää kaikki se hiljainen tieto, jonka varassa ihminen suunnistaa elämässään.   

Kaikki tämä on tavalla tai toisella otettava riittävästi haltuun uudessa kotimaassa, jotta uusi, sovitettu identiteetti voi alkaa rakentua. Uuden identiteetin rakentuminen kestää paljon pidempään kuin kotouttamistoimenpiteet, jotka saattavat loppua kotoutumisen kannalta aivan liian varhaisessa vaiheessa. Filosofisesti tarkastellen kotoutuminen on koko elämän mittainen prosessi.

 

Hankkeen tavoitteet: Tämän hetkisen ohjauksen tilan kartoitus ja tunnistaminen, TNO henkilöstön koulutus, Verkostoyhteistyön tukeminen ja vahvistaminen, Sähköisten palveluiden kehittäminen, Ohjaus ja infot kiintiöpakolaisille, Pakolaistaustaisten sujuvat sekä oikea-aikaiset siirtymät koulutukseen sekä työhön, Tulosten juurruttaminen