Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke

Kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke

Infografiikka: Kuvaus pakolaistaustaisten arvoista. ” Jotta ihmisen voi todella onnistua opastamaan tiettyyn paikkaan, on hänet ensin löydettävä sieltä, missä hän on. Hanke sujuvoittaa maahan muuttaneiden koulutus- ja työllistymispolkuja kohtaavan asiakas työn avulla. Hankkeen tavoitteet: ohjauspalvelujen nykytilan kartoitus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, verkostojen toimivuuden kehittäminen, ohjauksellisten palveluiden kehittäminen koulutuksen avulla, TE-toimistojen ohjaus- ja neuvontatyön tuki, pakolaistaustaisten urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen kehittäminen, parhaiden käytäntöjen juurruttaminen. Hankkeemme käsittele näitä teemoja: jaettu asiantuntijuus, etuoikeussensitiivisyys, intersektionaalisuus, näkökulman laajentaminen, hyvinvointi, syrjimättömyys, kohtaaminen, yhdenvertaisuus, itsemäärääminen, ratkaisukeskeisyys, osallisuus, inhimillisyys, moninaisuus, arvostus, kunnioitus, ihmisarvo. ”

Tarve

Maahanmuuttajat tarvitsevat erityisesti alkuvaiheessa ohjausta ja tukea pystyäkseen itsenäisesti rakentamaan omaa oppimisen ja työllistymisen polkuaan vieraissa ja nopeasti muuttuvissa oloissa. Maahanmuuttajien ohjauksen kehittämisen tarve korostuu nykyisessä tilanteessa, jossa maahanmuuttajille suunnattua kotoutumisen palvelurakennetta ja koulutustarjontaa uudistetaan. Uudistetut palvelut ja palvelurakenteet edellyttävät erityisesti TE-toimistojen asiakasohjauksesta vastaavilta asiantuntijoilta vahvaa ohjausosaamista, kulttuurisensitiivisyyttä ja -tietoutta, monialaista yhteistyötä, koulutusjärjestelmän tuntemusta ja kykyä soveltaa koulutus- ja palvelutarjontaa yksilöllisten koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamiseksi.

Hankkeen kuvaus

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Tavoitteeseen päästään tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja verkostotyötä kehittämällä sekä tuomalla TE-hallinnon ja oppilaitosten asiantuntemus yhteen aikaisemmassa vaiheessa. Kehittämistyötä tehdään hankkeen aikana toteutetun laajan kartoituksen sekä selvityksen pohjalta. Lisäksi hankkeessa järjestetään omakielisiä infoja kiintiöpakolaisille.

Hanke on saanut 100% rahoituksen ajalle 1.4.2018 - 31.3.2021 turvapaikka-, maaanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF). AMIF rahasto on perustettu vuosiksi 2014-2020 tukemaan ja kehittämään EU alueen vapautta, turvallisuutta ja oikeuksia. Rahaston tavoitteisiin kuuluvat mm. turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen, kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto sekä toimiva ja sujuva kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittaminen. (Lähde: https://eusa-rahastot.fi/tietoa-rahastoista/amif).

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen tavoitteet ovat yhteneviä AMIF rahaston tavoitteiden kanssa. Opiskelu- ja työllistymispolkujen tukeminen sekä oikea-aikainen palveluihin ohjaaminen edesauttaa maahanmuuttajien kiinnittymistä yhteiskuntaan ja kotoutumista. Hankkeen tuloksista tulevat hyötymään myös muut TE-toimiston asiakkaat.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, mutta hanke toimii valtakunnallisesti. ELY-keskuksissa työskentelee viisi projektiasiantuntijaa, joiden tehtävinä on kehittää kiintiöpakolaistaustaisten ohjausta luoden oppilaitosten ja TE-hallinnon ohjausta integroivia malleja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä työskentelee yksi henkilö, jonka tehtävänä on nykytilan selvitykseen liittyvät tehtävät sekä yhteen sovittaa kansallisella tasolla TE-hallinnon ja opetushallinnon kehittämistoimia.

TE-toimistoissa työskentelee kahdeksan työntekijää, joiden tehtävänä on kiintiöpakolaistaustaisten asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen henkilökohtaisessa asiakastyössä.

Pakolaistaustaisten ohjaus -logo

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa kiintiöpakolaisten koulutus- ja työllistymispolkuja eri toimijoiden välistä verkostomaista ohjausta kehittämällä.

Hankkeessa on seitsemän yksittäistavoitetta:

1. Nykytilan kartoitus, olemassa olevat prosessit sekä kehittämistarpeet

2. Sähköisten palveluiden kehittäminen

3. Verkostoyhteistyön sekä yhteistyörakenteiden kehittäminen

4. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen koulutuksen avulla

5. TE-toimiston ohjaus- ja neuvontatyön kehittäminen ja kehittämisen tuki

6. Infotilaisuuksien järjestäminen kiintiöpakolaisille

7. Hankkeen tulosten hyödyntäminen maakuntauudistuksessa ja juurruttamisen tuki maakunnille.

Infografiiikka hankkeen tavoitteista: Tämän hetkisen ohjauksen tilan kartoitus ja tunnistaminen, TNO henkilöstön koulutus, Verkostoyhteistyön tukeminen ja vahvistaminen, Sähköisten palveluiden kehittäminen, Ohjaus ja infot kiintiöpakolaisille, Pakolaistaustaisten sujuvat sekä oikea-aikaiset siirtymät koulutukseen sekä työhön, Tulosten juurruttaminen

Yhteystiedot

Hanke on valtakunnallinen ja hankehenkilöstöä on 11 paikkakunnalla. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus:
Hankepäällikkö Raisa Mänttäri p. 0295 029 207
Hankesihteeri Selcan Mancak p. 0295 029 252

Kaakkois-Suomen TE-toimisto:
Asiantuntija Paula Tilli p. 0295 029 224

Keski-Suomen ELY-keskus:
Projektiasiantuntija Juha Lahti p. 0295 024 020
Projektiasiantuntija Titta Turunen p.0295 024 050

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto:
Asiantuntija Yi Young Ji p. 0295 056 620

Satakunnan ELY-keskus:
Projektiasiantuntija Kirsi Paavilainen p. 0295 022 180

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Projektiasiantuntija Antti Kanniainen p. 0295 029 003
 
Uudenmaan TE-toimisto:
Asiantuntija Epp Parkkali p. 0295 040 151

sähköpostit.  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi