Tarve

Maahanmuuttajat tarvitsevat erityisesti alkuvaiheessa ohjausta ja tukea pystyäkseen itsenäisesti rakentamaan omaa oppimisen ja työllistymisen polkuaan vieraissa ja nopeasti muuttuvissa oloissa. Maahanmuuttajien ohjauksen kehittämisen tarve korostuu nykyisessä tilanteessa, jossa maahanmuuttajille suunnattua kotoutumisen palvelurakennetta ja koulutustarjontaa uudistetaan. Uudistetut palvelut ja palvelurakenteet edellyttävät erityisesti TE-toimistojen asiakasohjauksesta vastaavilta asiantuntijoilta vahvaa ohjausosaamista, kulttuurisensitiivisyyttä ja -tietoutta, monialaista yhteistyötä, koulutusjärjestelmän tuntemusta ja kykyä soveltaa koulutus- ja palvelutarjontaa yksilöllisten koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamiseksi.


Hankkeen kuvaus

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen tarkoituksena on sujuvoittaa kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Tavoitteeseen päästään tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja verkostotyötä kehittämällä sekä tuomalla TE-hallinnon ja oppilaitosten asiantuntemus yhteen aikaisemmassa vaiheessa. Kehittämistyötä tehdään hankkeen aikana toteutetun laajan kartoituksen sekä selvityksen pohjalta. Lisäksi hankkeessa järjestetään omakielisiä infoja kiintiöpakolaisille.

Hanke on saanut 100% rahoituksen ajalle 1.4.2018 - 31.12.2020 turvapaikka-, maaanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF). AMIF rahasto on perustettu vuosiksi 2014-2020 tukemaan ja kehittämään EU alueen vapautta, turvallisuutta ja oikeuksia. Rahaston tavoitteisiin kuuluvat mm. turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen, kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto sekä toimiva ja sujuva kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittaminen. (Lähde: https://eusa-rahastot.fi/tietoa-rahastoista/amif).

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen tavoitteet ovat yhteneviä AMIF rahaston tavoitteiden kanssa. Opiskelu- ja työllistymispolkujen tukeminen sekä oikea-aikainen palveluihin ohjaaminen edesauttaa maahanmuuttajien kiinnittymistä yhteiskuntaan ja kotoutumista. Hankkeen tuloksista tulevat hyötymään myös muut TE-toimiston asiakkaat.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, mutta hanke toimii valtakunnallisesti. ELY-keskuksissa työskentelee viisi projektiasiantuntijaa, joiden tehtävinä on kehittää kiintiöpakolaistaustaisten ohjausta luoden oppilaitosten ja TE-hallinnon ohjausta integroivia malleja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä työskentelee yksi henkilö, jonka tehtävänä on nykytilan selvitykseen liittyvät tehtävät sekä yhteen sovittaa kansallisella tasolla TE-hallinnon ja opetushallinnon kehittämistoimia.

TE-toimistoissa työskentelee kahdeksan työntekijää, joiden tehtävänä on kiintiöpakolaistaustaisten asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen henkilökohtaisessa asiakastyössä.

 


 

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa kiintiöpakolaisten koulutus- ja työllistymispolkuja eri toimijoiden välistä verkostomaista ohjausta kehittämällä.

Hankkeessa on seitsemän yksittäistavoitetta

1. Nykytilan kartoitus, olemassa olevat prosessit sekä kehittämistarpeet

2. Sähköisten palveluiden kehittäminen

3. Verkostoyhteistyön sekä yhteistyörakenteiden kehittäminen

4. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen koulutuksen avulla

5. TE-toimiston ohjaus- ja neuvontatyön kehittäminen ja kehittämisen tuki

6. Infotilaisuuksien järjestäminen kiintiöpakolaisille

7. Hankkeen tulosten hyödyntäminen maakuntauudistuksessa ja juurruttamisen tuki maakunnille.

Yhteystiedot

Hanke on valtakunnallinen ja hankehenkilöstöä on 11 paikkakunnalla. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Hankepäällikkö Eija Asikainen p. 044 246 4609
Hankesuunnittelija Anne Laitinen-Saunio p. 050 350 9660
Hankesihteeri Raisa Mänttäri p. 0295 029 207

Etelä-Savon TE-toimisto Asiantuntija Saeed Bayazidi p.0295 044 158

Hämeen TE-toimisto Asiantuntija Outi Grossett p. 0295 041 511

Kaakkois-Suomen TE-toimisto Asiantuntija Paula Juvakka p. 0295 029 224

Keski-Suomen ELY-keskus Projektiasiantuntija Juha Lahti p. 0295 024 020
Keski-Suomen ELY-keskus Projektiasiantuntija Titta Turunen p.0295 024 050

Lapin ELY-keskus Projektiasiantuntija Tarja Tuononen p. 0295 037 127
Lapin TE-toimisto Asiantuntija Tiina Holappa p. 0295 029 200

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Asiantuntija Anna-Mari Väänänen p. 0295 056 620

Pohjanmaan ELY-keskus Projektiasiantuntija Katarina Fogde p. 0295 056 048
Pohjanmaan TE-toimisto Asiantuntija Tarja Puputti p.  0295 056 198

Satakunnan ELY-keskus Projektiasiantuntija Kirsi Paavilainen p. 0295 022 180

TEM Projektiasiantuntija Antti Kanniainen p. 0295 029 003

Uudenmaan ELY-keskus Projektiasiantuntija Noora Hagman p. 0295 029 002
Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntija Jennifer Martins p. 0295 040 402

Varsinais-Suomen TE-toimisto Terhi Kaurila p. 0295 023 085

sähköpostit   etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi