Muutosturvan kehittäminen

Yhteistyöllä turvaa muutostilanteisiin

Valtakunnallista vaikuttamista, vilpitöntä välittämistä.

Tämä hankkeemme laajan palvelumuotoilutyön aikana syntynyt lause kuvaa erinomaisesti muutosturvan keskeistä sanomaa TE-palvelujen asiantuntijaverkoston näkökulmasta.

Muutosturva on palvelua, joka auttaa pitämään työntekijät työelämässä. Muutosturva auttaa myös työnantajia sujuvasti muutoksesta eteenpäin ja voi tukea yritystä jo ennen muutostilanteisiin päätymistä. Toimivalla muutosturvalla on siis suuri rooli alueiden elinvoiman ylläpitämisessä.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke kehitti muutosturvaa valtakunnallisesti asiakaslähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi vuosien 2015 ja 2023 välillä. Kehittämisellä pyrittiin turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja samalla vastaamaan työvoiman kohtaannon haasteisiin, jotta työnsä menettävä henkilöstö voisi löytää uuden työpaikan tai uran mahdollisimman pian.

Tältä sivustolta löydät tietoa muutosturvan kehittämisestä ja tietoa tulevaisuuden kehittämisen varalle. Muutosturvan kehittämishankkeessa saatuja oppeja voi myös soveltaa muiden lakisääteisten palveluiden kehittämiseen.

 

Tutustu myös Muutostilanteita luotsaamassa -julkaisuumme:  https://www.doria.fi/handle/10024/186866

 

Lomautustarpeet lisääntyvät - miten lomautettuja asiakkaita voidaan tukea? 

Pohjois-Pohjanmaan muutosturvapilotissa on tartuttu lomautettujen muutosturvaan. ”Kehitämme pilotissa toimintamallin, jossa yritykset ja työnantajat saavat mahdollisimman nopeasti osaavaa työvoimaa. Mallissa painottuu lomautettujen ja työvoimaa tarvitsevien yritysten nopea kohtauttaminen. Odotamme pilotilla olevan vaikutuksia myös työhakujaksojen lyhentymiseen”, toteaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtaja Mari Tuomikoski. 

Pilotin taustaa 

Pohjoismaisessa vertailussa Suomen työmarkkinoilla vallitsee huomattavan alhainen dynamiikka, kertoo Työ ja elinkeinoministeriön julkaisu Työllisyysaste-erot Pohjoismaissa ja eräitä taustatekijöitä niille. Työmarkkinoiden liikkuvuus on alhaista, mikä näkyy muun muassa avoimien työpaikkojen määrässä, joka on Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan vuoden 2022 alussa korkeampi kuin koskaan ennen. Tämä indikoi, että työnantajilla on haasteita löytää sopivaa työvoimaa. 

Heikko liikkuvuus ilmenee myös henkilöasiakkaiden lomautusaikaisena passiivisuutena. Suomessa lomautetut henkilöasiakkaat hakeutuvat muita pohjoismaita vähemmän työnvälityksellisiin palveluihin tai väliaikaiseen työhön. 

Tämä on käynyt ilmi myös Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tilastoissa. Lomautettujen asiakkaiden määrä kasvoi vuoden 2019 aikana jopa 27 %, eli lomautettujen asiakkaiden määrä oli selvässä kasvussa jo ennen koronapandemian aiheuttamia massiivisia lomautuksia. 

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa haluttiin tarttua tähän ilmiöön, kun tunnistettiin tarve kehittää vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä sekä työnantajien osaajatarpeet tunnistavia palveluita ja toimintatapoja lomautettujen muutosturvan kehittämiseksi. Niinpä ryhdyttiin pilotoimaan uudenlaista toimintamallia lomautetuille henkilöasiakkaille.  

”Muutosturvamallien kehittäminen on yksi tapa vastata alueen työnantajien kokemiin rekrytointiongelmiin. Tahtotilamme on kehittää sujuvaa TE-palvelua, jossa siirtymät avoimiin työpaikkoihin nopeutuvat. Pilotissamme on vahva työnvälityksellinen näkökulma, mutta samalla tarjoamme lomautetuille oman palvelutarpeen mukaisia osaamista kehittäviä palveluita”, Mari Tuomikoski kertoo. 

 

Kunnianhimoiset tavoitteet 

Pohjois-Pohjanmaan pilotin tavoitteina on luoda ennakoiva toimintamalli, joka tukisi työnhakua ja osaamisen kehittämistä lomautuksen aikana. Käytännössä tämä ilmenee esimerkiksi siten, että jokaisella lomautetulla olisi lomautuksen aikana konkreettinen, henkilökohtainen toimintasuunnitelma, ja asiantuntijoilla olisi tietoa ja keinoa tarjota lomautetuille henkilöasiakkaille sopivia palveluita tai väliaikaista työtä lomautuksen ajalle.  

”Avointen työpaikkojen ja lomautettujen työnhakijoiden kohtauttamisella tavoittelemme suoria ja nopeita siirtymiä työstä työhön. Lomautetuilla saattaa olla taustallaan ajantasainen osaaminen ja valmius uuden työn nopeaan vastaanottamiseen. Tuemme muutostilanteessa olevia lomautettuja tässä tilanteessa kehittämällä omaa palveluamme", Mari Tuomikoski jatkaa. 

Erityishuomiota pilotissa kiinnitetään myös siihen, että löydetään ja kehitetään lomautettujen asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia palveluita, mikä edellyttää lomautettujen asiakkaiden tarpeiden tunnistamista. Kun on kyse nimenomaan lomautuksista irtisanomisten sijaan, palveluiden tulee ottaa huomioon myös työnantajan tarpeet, sillä useimmissa tapauksissa lomauttava työnantaja tarvitsee työntekijänsä takaisin väliaikaisen lomautustarpeen jälkeen. Erityisesti pahenevan työvoimapulan kanssa kamppailevat työnantajat haluavat pitää tiukasti kiinni osaajistaan, minkä takia pilotissa pyritään siihen, että lomautuksen jälkeen työntekijä palaisi entistä monipuolisempana osaajana takaisin lomauttavalle työnantajalle. 
 

Kehitystyö on jo alkanut 

Työskentely on aloitettu luomalla toimintamallit sekä lomauttavalle yritysasiakkaalle että lomautetulle henkilöasiakkaalle. Lomauttavan yrityksen kanssa käydään keskustelua henkilöstön kehittämisen näkökulmasta, pohditaan toimialan kehitystä, ja tarpeista henkilöstön osaamisen laajentamiselle. Henkilöasiakkaan palvelussa erityishuomiota kiinnitetään asiakaslähtöiseen tarvekartoitukseen, jonka avulla saadaan kerättyä tärkeää tietoa lomautettujen asiakkaiden tilanteista ja tarpeista. Kun asiakasymmärrys lisääntyy, voidaan hankkia heidän tarpeisiinsa sopivia palveluita, jotka edistäisivät heidän tilannettaan. Pilotissa myös pohditaan, kuinka palvelumuotoilua voisi hyödyntää osana kehittämistyötä. 

Erityisesti viestintään tullaan myös panostamaan pilotin aikana. Kuinka lomautetuille asiakkaille kerrotaan vaihtoehdoista kannustavasti ja innostavasti? Suunnittelussa on esimerkiksi videomateriaalia, joka tukisi lomautusajan aktiivisuutta. 

 

Vaikutuksia seurataan 

Pilotin vaikutuksia seurataan tiiviisti, ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, millaisia vaikutuksia tällaisella toimintamallilla voidaan saada aikaan. 

Tekstissä viitattuihin lähteisiin voit tutustua täällä: 

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus, tammikuu 2022 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510090 

Työllisyysaste-erot Pohjoismaissa ja eräitä taustatekijöitä niille https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-442-6 

 

 

Teksti: Tiina Iskanius 

 

Kirjoittaja on Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen alueellisten pilottien projektikoordinaattori. Teksti on kirjoitettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa 

Päivitetty: 10.08.2023