Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kohtaamo somessa 

Kohtaamolaiset oikealta vasemmalle: Titta, Pasi, Seija, Satu, Teemu, Outi ja Ville.

Twitter-logo Yuotube-logo  Instagram-logo  Facebook-logo 

Blogit

null Epävarmat polut kohti työelämää

Kirjoittaja: Milla Kuisma

Tutkin keväällä 2021 julkaistussa sosiologian pro gradu -tutkielmassani Ohjaamossa käyneiden nuorten aikuisten epävarmuuskokemuksia koulutus- ja työmarkkinasiirtymissään laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimusaineisto on kerätty nuorten aikuisten (18-29 -vuotiaat) haastatteluista Kohtaamon Ohjaamosta työelämään -seurantatutkimuksessa syksyinä 2018 ja 2019. 

Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät ovat melkoisen laaja käsite. Usein sosiaalitieteellisissä tutkimuksissa kyseisiä siirtymiä tarkastellaankin toisistaan erillään. Halusin kuitenkin tutkielmassa tarkastella näitä siirtymiä kokonaisvaltaisena prosessina paristakin syystä. Ensinnäkin lähtökohtaisesti näiden siirtymien koetaan olevan toisiinsa limittyneitä. Koulutus- ja työelämäpolkuja kuljetaan nuorena aikuisena usein samanaikaisesti tai vuorotellen. Toiseksi sekä koulutus- että työmarkkinasiirtymissä näyttää tapahtuneen epästandardisuuskehitystä eli esimerkiksi siirtymien toteuttaminen näyttää pitkittyvän yhä pidemmälle aikuisuuteen. Siirtymiin sisältyykin usein monenlaisia mutkia, pysähtymisiä ja suunnitelmien uudelleenmuokkauksia - ja juuri näistä syistä halusin tarkastella nuorten omia kokemuksia siirtymien toteuttamisesta.

Monet nuorista hakeutuvat Ohjaamoihin juuri koulutus- ja työmarkkinasiirtymiin liittyvissä kysymyksissä. Nuorten koulutus- ja työmarkkinasiirtymien tukeminen näyttäytyykin yhtenä tärkeänä Ohjaamon tehtävänä muiden palvelujen ohella.

Neljä keskeistä tutkimustulosta

Ensimmäinen tutkielman keskeinen tulos on se, että koulutus- ja työmarkkinasiirtymiin liittyvät epävarmuuskokemukset hajautuvat pitkin siirtymäpolkua. Epävarmuutta koetaan koulutussiirtymissä esimerkiksi alanvalinnan, koulutukseen hakeutumisen, opintojen alkuvaiheen ja kulun sekä työelämäharjoittelujen suhteen. Työmarkkinasiirtymissä epävarmuutta koetaan esimerkiksi

  • opinnoista työelämään siirtymisen
  • työmarkkinoille sisäänpääsyn
  • työmarkkinoille vakaasti kiinnittymisen 
  • työttömyysjaksojen myötä.

Monen nuoren työelämää tässä aineistossa näyttävätkin leimaavan prekaarit ja epästandardit työn muodot osana "normaalia" työmarkkinasiirtymää kohti vakaata työmarkkinapositiota.

Toisena tutkielman keskeisenä tuloksena on se, että nuoret aikuiset kokevat epävarmuutta koulutus- ja työmarkkinainstituutioiden keskinäisen erillisyyden suhteen. Koulutus ja työelämä eivät kohtaa. Esimerkiksi opintojen aikana oman alan työelämä voi edelleen tuntua vieraalta, opinnoissa ei tarpeeksi opeteta työllistymiseen ja työelämään liittyviä käytännön asioita tai pelkän koulutuksellisuuden pätevyyden ei koeta riittävän omalla alalla työllistymiseen, vaan lisäksi koetaan tarvittavan myös työkokemusta. Siirtymä koulutusinstituutiosta työmarkkinoille näyttäytyykin suurena epävarmana muutoksena.

Kolmantena tuloksena on se, että koulutus- ja työmarkkinasiirtymiin kytkeytyy epävarmuutta myös suhteessa niihin valintapäätöksiin, joita nuoret aikuiset joutuvat siirtymissä tekemään. Siirtymiin liittyviin valintoihin näyttää lähes väistämättä kytkeytyvän epävarmuutta. Valinnoissa esimerkiksi arvioidaan oman persoonan ja työkyvyn sekä alan ja työelämän yhteensopivuuksia, omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä työelämän tulevaisuutta ylipäätään. Koska siirtymiin liittyvillä valinnoilla nähdään olevan merkittävä vaikutus omaan tulevaisuuteen (aikuisuuteen), koetaan päätökset usein merkittäviksi - joskin tulevaisuuden arviointi osoittautuu usein haastavaksi.

Tutkielman neljäntenä ja keskeisenä tuloksena on se, että koulutus- ja työmarkkinasiirtymiin liittyvää epävarmuutta leimaa jo aiemminkin mainittu siirtymien epästandardisuus. Ei ole olemassa yhtenäistä, jatkuvaa ja selkeää polkua, jota pitkin kulkea, ja tästä syystä siirtymien toteuttaminen ja läpikäyminen voi nuoresta tuntua venyvän. Aineistossa siirtymien epästandardisuus näyttäytyy esimerkiksi koulutusten vaihdoilla/katkoksilla, epästandardin ja prekaarin työn muodoilla sekä työttömyysjaksoina. Työelämään vakaasti kiinnittyminen näyttäytyy usein pitkänä ja epävarmana prosessina, välivaiheena, johon koetaan olevan vaikea itse vaikuttaa.

Loppukaneettina sanoisin, että tutkielman tulokset kartottavat sitä, millaista epävarmuutta nuoret aikuiset kokevat koulutus- ja työmarkkinasiirtymissä. Tutkielmassani hyödyntämäni aineiston ansiosta tulokset heijastelevat erityisesti Ohjaamon palveluja hyödyntävien tai hyödyntäneiden nuorten epävarmuuskokemuksia. Täten tutkielman tulokset voivat auttaa Ohjaamoja kehittämään koulutus- ja työmarkkinasiirtymiin liittyviä tukipalveluja. Toisaalta tulokset myös piirtävät ylipäätään kuvaa nykyisistä tyypillisistä koulutus- ja työmarkkinasiirtymistä ja nostavat esiin sen, etteivät siirtymät lähtökohtaisesti olekaan sujuvia ja suoraviivaisia. Siirtymissä koettu epävarmuus voi olla myös mahdollisuus toteuttaa jotain uutta, odottamatonta ja hienoa omalla työelämäpolullaan: ennaltamääräämätön polku voi olla myös seikkailu.

Koko tutkielma on luettavissa osoitteessa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/130655