Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kohtaamo somessa 

Kohtaamolaiset oikealta vasemmalle: Titta, Pasi, Seija, Satu, Teemu, Outi ja Ville.

Twitter-logo Yuotube-logo  Instagram-logo  Facebook-logo 

Ajankohtaista

null Nuoret liputtavat poikkeusoloissakin Ohjaamojen puolesta

Nuoret kiittävät 2020 palautteessa #Ohjaaamo palveluja edelleen.

Kohtaamo-hanke 

Koronapandemian aikaansaamasta yhteiskunnallisesta muutoksesta huolimatta nuorten  tyytyväisyys Ohjaamo -palveluihin on pysynyt kiitettävällä tasolla. Nuoret toivovat kuitenkin Ohjaamoilta vielä parempaa saavutettavuutta ja näkyvyyttä. Ohjaamojen vuosittainen asiakaspalaute kerättiin jälleen syksyllä 2020. Aikaisempina vuosina palautetta on kerätty vain Ohjaamojen palvelupisteissä käyneiltä nuorilta, mutta tänä vuonna pyydettiin palautetta myös etäyhteyksillä (puhelin, internet) asioineilta nuorilta. Tulosten mukaan syksyllä 2020 nuoret olivat kauttaaltaan tyytyväisiä Ohjaamosta saamaansa palveluun. Niin Ohjaamossa paikan päällä asioineet kuin etäyhteyksin asioineet nuoret olivat hyvin tyytyväisiä, eikä tyytyväisyys ollut vähentynyt vuoden 2019 kyselyn tuloksista. Tyytyväisyys ei myöskään vaihdellut taustatekijöiden eikä kunnan koon mukaan.

Vastaajat antoivat saamalleen palvelulle yleisarvosanan 9,2 (asteikolla 4–10), joka on sama kuin edellisenä vuonna. Myös muissa kysymyksissä nuoret olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun (asteikolla 1-5). Vastanneet nuoret ovat eniten samaa mieltä Ohjaamon palvelua kuvaavien väittämien ”sain tarvitsemaani tietoa ja tukea”, ”ohjaaja kuunteli ajatuksiani ja toiveitani” sekä väittämän ”sain osallistua ohjauksessa itseäni koskevien päätösten tekemiseen” kanssa. Sen sijaan vajaat 20 % nuorista ei kokenut tulevaisuuden suunnitelmiensa selkiytyneen. Tulevaisuuden suunnitelmien selkiytyminen tosin liittyy ohjauksen vaikutukseen ja vaatii myös ohjaukselta ja nuorelta itseltään enemmän kuin edellä esitetyt väittämät. Avoimessa palautteessa ilmaistiinkin toive nuoren omien suunnitelmien ja tilanteen paremmasta selkiyttämisestä ohjauksessa. Toivottiin apua siihen, miten omaa tilannetta osaisi paremmin sanoittaa.

Ohjaamoissa kohdataan etänä ja kasvokkain

Kun keväällä 2019 vastauksia saatiin 26 Ohjaamosta ja 749 vastaajalta, syksyllä 2020 vastauksia saatiin 39 Ohjaamosta, mutta 558 vastaajalta. Edellistä kyselyä pienempään vastaajamäärään saattoi vaikuttaa kyselyn sijoittuminen syyslomakaudelle, mutta toisaalta palautteen keruuta pidennettiin kahdesta kolmeen viikkoon. Monista Ohjaamoista raportoitiin toimipisteissä olevan hiljaista ja on siis mahdollista, että Ohjaamojen asiakasmäärät olivat syksyllä 2020 aiempaa pienemmät. Luotettava vastaus tähän kysymykseen saadaan vasta vuoden lopussa Ohjaamojen todellisia asiakasmääriä tarkastelemalla.

Vaikka Ohjaamo-palvelujen alkuperäinen idea on kasvokkainen kohtaaminen niin on ennakoitavissa, että etäyhteyksien käyttäminen tulee Ohjaamoissa olemaan merkittävä palvelumuoto. Siksi myös etäyhteydellä asioineiden palautetta pyydettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Vastaajista 16 % oli asioinut etäyhteydellä. Etäyhteyksien (puhelin, internet) käyttö ei näytä olevan yhteydessä vähäisempään tyytyväisyyteen. Väittämien kanssa samaa mieltä oleminen, eli tyytyväisyys Ohjaamosta saatuun palveluun ei juuri vaihtele taustatekijöidenkään mukaan. Huomionarvoista on myös se, että asiakaspalautteesta ei myöskään havaittu eroja nuorten tyytyväisyydessä Ohjaamosta saamaansa eri kuntien välillä, kun asiaa tarkasteltiin ryhmittelemällä kunnat väkiluvun mukaan.

Ohjaamo-palveluille on jatkuva tilaus

Suurin osa Ohjaamossa asioinnista liittyy työhön ja yrittäjyyteen ja toiseksi suurin osa opiskeluun. Kaikki tähän mennessä tehdyt asiakaspalautekyselyt vahvistavat asian. Kolmanneksi suurin osa liittyy terveyteen ja hyvinvointiin, seuraavaksi asumiseen. Niiden vastaajien osuus, joiden asiointi liittyi työhön ja yrittäjyyteen, oli kuitenkin aiempaa pienempi. On myös huomionarvoista, että mitä useammin oli asioinut Ohjaamossa, sitä useammin asiointi liittyi terveyteen tai hyvinvointiin.

Nuorten avoimessa palauteosuudessa nousee toive siitä, että Ohjaamossa olisi enemmän yhdessä tekemistä. Erityisesti nuoret kuitenkin toivoivat Ohjaamoilta suurempaa tavoitettavuutta ja näkyvyyttä, niin sosiaalisessa mediassa kuin esimerkiksi kouluissakin. Nuorten avoimessa palautteessa korostui kuitenkin tyytyväisyys Ohjaamoon, kiitollisuus saadusta avusta ja toive toiminnan jatkumisesta samanlaisena. Hyvästä palvelusta kiitettiin myös ihmisiä oikeilla nimillä.

Kohtaamo-hanke on koordinoinut Ohjaamojen asiakaspalautteen keruuta vuosittain. Tämän syksyn asiakastyytyväisyyskysely jäänee viimeiseksi Kohtaamo-hankkeen teettämäksi kyselyksi hankkeen päättyessä vuoden 2021 lopulla. Palautekysely osoittaa, että Ohjaamo-palveluille on jatkuvasti tilausta ja nuoret liputtavat Ohjaamojen puolesta. Jatkuvuus palvelujen tarjonnassa tulee olemaan jatkossa yhä enemmän kuntien käsissä.

Lisätietoja:nuoria yhdessa

Teemu Vauhkonen, tutkija
Keski-Suomen ELY-keskus, Kohtaamo-hanke
teemu.vauhkonen@ely-keskus.fi
 

 

 

Kuva: Kohtaamo-hanke, nuoria yhdessä, valokuvaaja Juha Lindvall