KIPSI-hanke

Kipsin levitys koko Suomen rannikkoalueen pelloille

     

Hanke-esittely

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää rannikon valuma-alueen pelloille kipsiä noin 100 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2025 aikana.

Kipsinlevityksellä pyritään vähentämään valuma-alueilta Saaristomereen, Pohjanlahteen ja Suomenlahteen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta. Kipsikäsittelyllä on tutkimuksissa saatu noin 50 prosentin vähennys fosfori- ja kiintoaineskuormaan.

Kipsikäsittely ei vähennä muiden vesiensuojelutoimien tarpeellisuutta. Kipsikäsittelyn lisäksi on tärkeää edistää myös muita maatalouden vesiensuojeluratkaisuja sekä pitää huolta maan kasvukunnosta ja peltojen vesitaloudesta.

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhteistyötahoina toimivat MTK, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, SAVE- ja SAVE2 -hankkeet (aukeaa uuteen ikkunaan), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), Österbottens svenska producentlantbrukssällskap (Pro Agria ÖSL), ProAgria, Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), maatalousneuvonta, vesiensuojeluyhdistykset sekä alueelliset ja paikalliset tuottajajärjestöt ja muut toimijat.

Viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa ProAgria

Vaikutusten seuranta

Kipsinlevityksen vaikutuksia vedenlaatuun on seurattu Paimionjoella, Vähäjoella, Tarvasjoella sekä Paattistenjoella. Haitallisia vaikutuksia vesistöön tai vesieliöstöön ei ole havaittu KIPSI-hankkeessa tai sitä edeltäneissä tutkimushankkeissa. Seurantaa jatketaan. 

Hankkeen laajentuessa myös uusilla alueilla käynnistetään vedenlaadun seuranta.

Päivitetty: 08.09.2023