Ajankohtaista

Itä-Suomen liikennestrategia toteutusvaiheessa

Strategian toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin. Kärkitoimenpiteiksi määritettiin raaka-ainekuljetusten kannalta tärkeiden teiden liikennöitävyyden turvaaminen ja uudet monipuoliset liikennepalvelut arjen matkoja varten. Tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuutta on saatu parannettua korjausvelkarahan avulla. Tienpidon rahoituksen kohdentamisessa on tehty yhteistyötä metsäsektorin kanssa ja verkostoitumista erityisesti maataloussektorin suuntaan on lisätty. Uusia liikennepalveluita on toteutettu eri puolilla Itä-Suomea ja uusia palveluita on suunnitteilla. Maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä haetaan nykyisten henkilöliikennepalveluiden järjestämiselle tehokkaita malleja. Itä-Suomen maakuntien yhteistoiminta-alueen työvaliokunta hyväksyi 28.3.2017 strategian yhdessä edistettävät kärki-asiat ja -hankkeet.

Toteuttamiseen tarvitaan edelleen kaikkien toimijoiden aktiivisuutta sekä yhteistyöverkostojen laajentamista yrityselämän ja asiakkaiden suuntaan. Kunkin toimijan arkityöllä on liikennejärjestelmän kehittämisessä iso rooli, mutta myös erillisillä toimenpiteillä ja -hankkeilla edistetään tavoitteiden toteutumista.

Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia hyväksyttiin Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntahallituksissa lokakuussa 2015.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon kokonaisuudesta. Itä-Suomen liikennestrategian tavoitteena on alueen kannalta tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen.

Itä-Suomen liikennestrategia antaa suunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle seuraaville vuosikymmenille Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen ja se on laadittu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kaiken lähtökohtana ovat olleet keskeisimmät asiakastarpeet, joiden perusteella päämäärät ja tavoitteet on asetettu. Strategian käytäntöön viemiseksi kaikki toimijat toteuttavat linjauksia sekä omassa toiminnassaan että yhdessä laadittavien toimenpidesuunnitelmien kautta. Liikennevirasto on osallistunut strategian valmisteluun ja se on laadittu yhtä aikaa Liikenneviraston pitkän tähtäyksen suunnitelman - Liikenne kohti tulevaa - kanssa.