Yksityistien parantamisen avustaminen 

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Avustettavat hankkeet

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

 • huonokuntoiset sillat ja tierummut
 • tulva- ja routavauriot
 • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen
 • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

Avustuksen suuruus

Avustus on yleensä 50 % hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Joissakin hankkeissa avustus voi olla suurempi eli 75 %. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja isojen rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten tulvien, tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Hakeminen

Voit hakea avustusta yksityistien parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus -lomakkeella. Sen saa täyttöohjeineen seuraavista osoitteista:

 • www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet ja
 • www.suomi.fi/liikenne.


Hakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Lähetä hakemus osoitteella:

Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297, 33101 Tampere.

Suosittelemme hakemuksen lähettämistä ELY-keskusten sähköisen asiointilomakkeen liitteenä. Asiointilomake yksityishenkiilöille löytyy osoitteista:

 • www.suomi.fi/asioi verkossa ja
 • www.ely-keskus.fi/asioi verkossa
   

Liitä hakemukseen

Hakemuksen mukana aina toimitettavat liitteet

 • rekisteriote ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen pysyvä asutus on merkitty (Maanmittauslaitos, Ote kiinteistötietojärjestelmästä/yksityistie)
 • pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty
 • suunnitelma-asiakirja (työselitys, suoritepohjainen kustannusarvio, suunnitelmakartta)

Tarvittaessa toimitettavat liitteet

 • aukkolausunto (silta- tai rumpuaukon mitoitukseen liittyvä asiantuntijalausunto)
 • muut luvat, suostumukset ja lausunnot tarvittaessa

Siltasuunnitelmat ja A3-kokoa suuremmat liitteet toimitetaan ensisijaisesti 1 kpl paperisena ja 1 kpl sähköisesti tai vaihtoehtoisesti 2kpl paperisena.

Parantamisavustuksen hakemiselle ei ole erityistä määräaikaa. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä hakemus viimeistään kesäkaudella ennen suunniteltua töiden tekemisvuotta.

Avustuspäätös

ELY-keskuksen tekemässä myönteisessä avustuspäätöksessä ilmoitetaan hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio, avustusprosentin suuruus, avustuksen enimmäismäärä, avustuksen maksuerien määrä sekä päätöksen voimassaoloaika (päätöksenteko päivämäärä - hankkeen vaadittu valmistumispäivämäärä).

Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten tulee syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Avustuksen vastaanottaminen

Tiekunnan on 60 päivän kuluessa avustuspäätöksen saamisesta ilmoitettava, ottaako se avustuksen vastaan. Vastaanottoilmoitus on päätöksen liitteenä.

Vastaanottoilmoituksessa ilmoitetaan tiekunnan tilinumero sekä tiekunnan nimeämän valvojan nimi ja puhelinnumero sekä tehdäänkö työ omana työnä vai osa- tai kokonaisurakkana. Lisäksi on toimitettava pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa valtionavustuksen vastaanottamisesta on päätetty.

Valvojalta edellytetään alaan liittyvää riittävää teknistä osaamista. Valvojan tulee olla urakoitsijasta riippumaton. Valvojan tiedot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.

Jos tiekunta ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoita avustuksen vastaanottamisesta, avustuspäätös raukeaa.

Urakointi / kilpailuttaminen

Yksityistä tiekuntaa pidetään julkisena hankintayksikkönä ja sen tulee urakoita teettäessään noudattaa hankintasäännöksiä, mikäli valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön hankkeelle myöntämän tuen määrä on yli puolet hankinnan arvosta. Mikäli avustusta saadaan useammalta julkisyhteisöltä, avustukset lasketaan yhteen.

Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) tulee noudattaa kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Yksityisten tiekuntien hankinnoissa käytännössä kyseeseen tulevat kansalliset kynnysarvot, jotka ovat

Tavara- ja palveluhankinnat                       30 000 euroa alv 0 %

Rakennusurakat                                       150 000 euroa alv 0 %

Jos tiekunta on edellä mainitun hankintalain 6 §:n perusteella velvollinen kilpailuttamaan hankintansa, tiekunnan tulee toimittaa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen seuraavat asiakirjat ELY-keskukselle:

 • sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa julkaistu hankintailmoitus
 • tarjouspyyntö
 • saadut tarjoukset
 • hankintapäätös

Näiden asiakirjojen perusteella ELY-keskus valvoo, että hankintalain 6 §:n mukaisena julkisena hankintayksikkönä toimiva tiekunta kilpailuttaa hankintansa asianmukaisesti. Jos tiekunta laiminlyö hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvoitteensa, valtionavustusta koskeva päätös voidaan joutua kumoamaan valtionavustuslain 21 §:n perusteella. 

Tarkempia ohjeita kilpailuttamisesta ja hankintasäännösten soveltamisesta yksityiseen tiekuntaan löytyy Liikenneviraston ohjeesta:

ja Työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilta:

Vaikka tiekunnan hankintojen arvo parantamishankkeessa ei ylittäisikään em. kansallisia kynnysarvoja, ELY-keskus suosittelee tiekuntaa kilpailuttamaan teettämänsä urakat ja muut hankinnat mahdollisten kustannussäästöjen vuoksi

Työn aloitus

Tiekunta saa aloittaa työt sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt myönteisen päätöksen ja tiekunta on kirjallisesti ilmoittanut vastaanottavansa avustuksen vastaan. Työn aloittamisesta ilmoitetaan ELY-keskuksen valvojalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.

Työn valmistuminen

Avustuksen saajan on huolehdittava, että hanke valmistuu ja kustannukset syntyvät päätöksen voimassaoloaikana. Hankkeen on valmistuttava ja viimeisen erän maksatushakemus liitteineen tulee olla toimitettuna Pirkanmaan ELY-keskukseen päätöksen voimassaoloaikana.

Työn valmistumisesta ilmoitetaan ELY-keskukselle kirjallisesti. Hankkeen valmistuminen todetaan ELY-keskuksen edustajan tekemällä lopputarkastuksella.

Mikäli hanke ei näytä valmistuvan ajoissa, tiekunnan tulee hyvissä ajoin kirjallisesti hakea jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen.

Tiekunnan oma työ

Talkootyö on tieosakkaiden omaa työtä, josta ei synny avustuskelpoisia kustannuksia. Tällaisen talkootyön määrän seuraaminen on tiekunnan sisäinen asia. Talkoo-vakuutuksesta aiheutuneet kustannukset voidaan hyväksyä.

Jos työ tehdään tieosakkaiden omana työnä tiemaksuja vastaan, ei kysymyksessä ole vastikkeetta tehty työ. Tällaiset työt ja kustannukset ovat avustuskelpoisia kustannuksia. Hyväksyttävä arvo on henkilötyön osalta 10 euroa työntekijätunnilta. Jos työ tehdään käyttäen traktoria tai muuta vastaavaa työkonetta, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan henkilötyön lisäksi 20 euroa tunnilta. Henkilötyö + konetyö on siis yhteensä 30 euroa tunnilta.

Maksatushakemuksessa on tällaisesta työstä esitettävä tosite, josta käy ilmi

 • tieosakkaan nimi
 • työn tekemisen päivämäärät
 • tehdyn työn kuvaus
 • työmäärä
 • yksikköhinta (em. hyväksyttävään arvoon saakka)
 • yhteishinta
 • mahdollinen arvonlisäveron osuus
 • kuitattujen tiemaksujen määrä

Avustuksen maksaminen

Avustuspäätöksessä on päätetty kuinka monessa erässä avustus voidaan enintään maksaa.

Avustus maksetaan työn edistymisen mukaan avustuspäätöksen mukaisissa erissä. Kutakin avustuserää, myös ennakkoa, on haettava kirjallisesti Yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen maksaminen – lomakkeella avustuspäätöksessä nimetyltä maksatusasioiden yhteystaholta. Maksajana yksityisteiden valtionavustuksissa toimii ELY -keskusten sekä TE -toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA -keskus).

Tarvittavat lomakkeet täyttöohjeineen lähetetään tiekunnalle avustuspäätöksen yhteydessä. Lomakkeet ovat saatavissa myös

Maksatushakemuslomake liitteineen toimitetaan käsittelyyn:

 Asiointilomake yksityishenkilöille löytyy osoitteista

Sähköisesti toimitettua hakemusta ei tarvitse enää toimittaa postitse.

Tositteesta tai laskusta tulee käydä selville laskutettujen työsuoritusten tai tavaroiden lajit, määrät ja hinnat. Tositteiden asianmukaisuus voidaan varmistaa tiekunnan tiliotteista ja tarvittaessa kirjanpidosta.

Ensimmäinen erä voidaan maksaa ennakkona töiden aloittamisen jälkeen ilman kuluselvitystä. Jos avustus maksetaan kahdessa erässä, voi ensimmäisen erän suuruus olla enintään 50 % valtionavustuksen määrästä. Jos avustuseriä on enemmän kuin kaksi, voi ensimmäisen erän suuruus olla enintään 30 % valtionavustuksen määrästä.

Seuraavat avustuserät maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti, kun riittävästi kustannuksia on syntynyt. Välimaksatuksia haettaessa tiekunnan tulee toimittaa kopiot saapuneista laskuista ja arvio hankkeen tulevista kokonaiskustannuksista. Laskujen ei vielä tässä vaiheessa tarvitse olla maksettuina.

Viimeisen avustuserän hakemuksen toimittamisen yhteydessä annetaan selvitys hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista (Työtilitysluettelo).

Avustusta maksetaan hyväksyttävien, toteutuneiden kustannusten perusteella avustuspäätöksessä esitettyjen avustusprosentin ja avustuksen enimmäismäärän mukaan.

Viimeisen erän maksatushakemukseen liitetään

 • työtilitysten luettelo, jolla selvitetään tositteittain tehdyt työt ja muut kustannukset
 • kopiot tiekunnalle osoitetuista laskuista
 • kopiot maksukuiteista tai tiliotteista, joista käy ilmi, että laskut on maksettu tiekunnan tililtä 
 • tositteet tiemaksuja vastaan tehdyistä töistä (kopiot)
 • kirjanpidon raportit (kunta toteuttajana)

Viimeinen erä maksetaan, kun työ on valmis ja hyväksytty. Hyväksymiseen liittyy hankkeen lopputarkastus, jossa tarkastetaan, onko suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tehty. Tiekunnan mahdollisesti toimittamat alkuperäiset tositteet palautetaan tiekunnalle maksatuspäätöksen mukana. Maksatuspäätökseen liittyy oikaisuvaatimusosoitus.

Valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi hyväksytään hankkeen suunnittelusta, parantamistöiden toteutuksesta ja töiden valvonnasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Hyväksytyt kustannukset on tarkemmin eritelty verkkojulkaisussa:

Toteutuneella kustannuksella tarkoitetaan tiekunnalle osoitettua ja tiekunnan tililtä maksettua laskua.

Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja voi arvonlisäverolain säännösten mukaan vähentää liiketoimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvän veron.

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa

Lisätietoja ja neuvontaa yksityisteiden valtionavustuksista saa liikenteen asiakaspalvelusta (ma–pe klo 9–16)

 • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
 • 0295 020 603 (pvm/mpm)

TIETOA ALUEELTA

Yksityistien parantamisen avustaminen 

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Päivitetty

ota yhteyttä

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa

 • 0295 020 603 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)
 • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

MUUALLA VERKOSSA

ALUEELLISET LINKIT