Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tavaraliikenteen vuosivalvonta 2013 ja valvontakierros 2014 (ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suoritti marras-joulukuussa 2013 tavaraliikenneluvan haltijoita koskevan vuosivalvonnan tavaraliikennelain 21 b §:n 2 momentin mukaisesti. Valvonnassa selvitettiin yhteensä 15 500 luvanhaltijan veroihin sekä lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien velvoitteiden asianmukainen hoitaminen. Laiminlyöntejä havaittiin yhteensä 1 175 yrityksellä. Valvontajakso päättyi suurimmaksi osaksi kesä-heinäkuun 2014 aikana tehtyihin valvontapäätöksiin seuraavasti:

  • Ei toimenpiteitä (laiminlyönnit maksukykyyn nähden vähäiset/puutteet korjattu asetetussa määräajassa) 689 yritystä
  • Liikenneluvat peruutettu määräajan päätyttyä (ml. konkurssit ja peruutukset luvanhaltijan omasta pyynnöstä) 312 yritystä
  • Liikenneluvat rauenneet valvontajakson aikana 112 yritystä
  • Valvontaprosessi kesken 62 yritystä.

Tavaraliikenteen vuosivalvonnan 2014 teemana on edelleen asianmukainen velvoitteiden hoitaminen. ELY-keskus suorittaa tarkistukset edellisvuoden tapaan yhteistyössä Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön kanssa. Ne luvanhaltijat, joiden velvoitteiden hoitamisessa havaitaan laiminlyöntejä, tulevat saamaan marraskuussa 2014 asiaa koskevan selvityspyynnön, jossa samalla asetetaan määräaika velvoitteiden hoitamiselle.

Liikenteen lupien 100 euron suuruisesta valvontamaksusta on säädetty 9.1.2014 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014. Maksu koskee kaikkia niitä liikennelupia, joista on säädetty vuosittainen valvontavelvoite.
Valvontamaksu peritään luvanhaltijakohtaisesti (maksu/luvanhaltija) marraskuun 2014 aikana. Maksuilla katetaan rekisterikyselyjen ja niistä aiheutuvien valvonnallisten toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. Maksua ei peritä seuraavilta:

  •  luvanhaltijat, jotka ovat vuoden 2014 aikana hakeneet tavaraliikennelupaa ja joiden luvan myöntämisen edellytykset on tarkistettu hakemuksen käsittelyn yhteydessä
  • luvanhaltijat, joilla on voimassa olevia taksi- tai joukkoliikennelupia ja joille on vuonna 2014 määrätty valvontamaksu näitä lupia koskevien vuosivalvontojen yhteydessä
  • luvanhaltijat, jotka ovat torstaihin 20.11.2014 mennessä panneet vireille hakemuksen tavaraliikennelupiensa peruuttamiseksi.

Lisätietoja:

Liikenteen asiakaspalvelukeskus, puh 0295 020 605
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi


Päivitetty