Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

ELY-keskus ei etene Pielisen säännöstelyasiassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pielisen säännöstelymahdollisuuksia on selvitetty laajasti viime vuosina. Selvitystyöhön ovat osallistuneet ELY-keskus, Pielisen rantakunnat, Pielisjoen voimalaitokset, vesialueen omistajat sekä järven muut toimijat ja sidosryhmät.

Selvitystyössä säännöstelylle asetettiin tavoitteiksi mm. vedenkorkeuksien riittävä nousu kuivina kesinä ja syksyinä, ekologinen haitattomuus, alapuolisen vesistön käyttäjien hyväksyntä, vesivoimahyödyn saaminen ja riittävä yksimielisyys säännöstelystä. 

Selvityksissä Pielisen säännöstelemiseksi löytyi hyvä virkistyskäyttöä merkittävästi parantava tapa. Kuivina kesinä järven vedenkorkeudet nousisivat 20-40 cm säännöstelyn myötä. Järven säännöstelystä ei aiheutuisi haittaa järven ekologialle tai alapuoliselle vesistölle.

Kaikki säännöstelylle asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan täyttyisi. Järven säännöstelyllä ei mm. saataisi lisättyä vesivoimahyötyä. Vesivoimahyötyä saataisiin säätämällä Pielisjoen virtaamaa vuorokauden sisällä sähkön kulutuksen mukaan. Jos virtaaman vaihtelut olisivat suuria, siitä aiheutuisi vuorokauden sisällä vedenkorkeuden vaihtelua Pielisjoella.  

Selvityksessä ei löydetty siihen osallistuneiden tahojen yhteisesti hyväksymää ja asetetut tavoitteet toteuttavaa Pielisen ja Pielisjoen säännöstelytapaa. Järven säännöstely ilman virtaaman lyhytaikaista säätöä olisi hyväksyttävissä, mutta sille ei löydetty toteuttajaa. Tämän johdosta YVA-menettelyyn ei edetä, koska ei ole nähtävissä, että säännöstely etenisi sen jälkeen vesilain mukaisen luvan hakemiseen.   

Pahimpina tulvavuosina ja kuivimpina kesinä vedenkorkeuden nousua haitallisen korkealle tai laskua matalimmilleen on estetty hakemalla lupaa poiketa Pielisen juoksutussäännöstä. Viimeisimmässä poikkeusjuoksutusta koskevassa päätöksessään aluehallintovirasto velvoitti ELY-keskuksen selvittämään poikkeusjuoksutuksia koskevien määräysten sisällyttämisen juoksutussääntöön.

ELY-keskus selvittää ensi vuoden aikana tämän mahdollisuuden. Määräyksiä käytettäisiin vain poikkeuksellisimmissa vesitilanteissa. Menettely ei muuttaisi nykyistä juoksutussääntöä säännöstelyksi, eikä sillä voi ratkaista säännöstelylle asetettuja tavoitteita vedenkorkeuden vaihtelun hillitsemisessä.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö, DI Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 197, janne.karkkainen(at)ely-keskus.fi

   


Päivitetty