Tarjouspyyntöihin ja hakuihin liittyvät kysymykset - Satakunta

Tällä sivulla julkaistaan Satakunnan ELY-keskuksen voimassa oleviin tarjouspyyntöihin liittyviä yleisiä kysymyksiä ja vastauksia, jos niitä on esitetty.

--------------

KYSYMYKSET TARJOUSKILPAILUUN INKA SATAKUNTA - INNOVATIIVISET KASVUPALVELUT SATAKUNNASSA -PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI, SATELY/229/2018, tarjouspyyntö Hilmassa 

Kysymys:

Tarjouspyynnön mukaan hankintaan on varattu 17 000 €. Pitääkö tämä tieto paikkansa huomioiden toimeksiannon kattavuuden ja keston (2 väliarviointia + loppuarviointi)?

Vastaus:

Kyllä, hankintaan on enimmillään käytettävissä 17 000 euroa (sis. alv).

- - - - - - - -

KYSYMYKSET TARJOUSKILPAILUUN TE-HALLINNON STARTTIRAHASSA KÄYTETTÄVÄN ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINTA SATAKUNNASSA 2019,  SATELY/258/2018,  tarjouspyyntö Hilmassa

Kysymys 1:

Voidaanko henkilökohtaisia haastatteluita toteuttaa myös verkossa esim. Teamviewer-istunnossa?

Vastaus:

Yhteydenpito asiakkaan kanssa pitää toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Pääpaino on kasvokkain tapahtuvalla palvelulla, mutta sähköisten välineiden ja puhelimen käyttö on mahdollista ja tilanteen mukaan joskus järkevääkin. Henkilöasiakkaalta ei kuitenkaan edellytetä ko. välineiden hankintaa, joten tarvittaessa pitää aina kyetä kasvokkain tapahtuvaan palveluun.

Kysymys 2:

Jos henkilökohtaista haastattelua ei voida toteuttaa verkossa, mille paikkakunnille tulee järjestää tilat asiakkaiden tapaamiseen?

Vastaus:

Asiakkaat tavataan Satakunnan alueella, kilpailutuksessa ei ole määritelty paikkakuntia vaan tarjouksessa tarjoajan pitää antaa selvitys miten asiakkaan tapaaminen on tarkoitus toteuttaa. Suurin osa starttiraha-asiakkaista tulee maakunnan suurimmilta paikkakunnilta.


Kysymys 3: 

Kun tavoitteena on valita kymmenen palveluntarjoajaa, millä perusteella asiakasvirta ohjataan/jakautuu eri palveluntarjoajille? 

Vastaus:

Puitejärjestelmämenettelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että palvelun tarjoaja voi saada palvelun tilauksia, mutta se ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää valmennuksien tilauksia. Tarjouksia ei laiteta hankintapäätöksessä paremmuusjärjestykseen. Satakunnan TE-toimisto tekee tilauksen palvelusta puitesopimuksen piiriin kuuluvien palvelun tuottajien kanssa, etsien kulloiseenkin tarpeeseen sopivan puitetoimittajan yhdessä asiakkaan kanssa.

- - - - - - - -

Kilpailutus:

Homma haltuun! (SATELY/131/2019) ja Taidolla töihin! (SATELY/132/2019) –pilotit

Vastauksia INKA Satakunta -projektin järjestämässä kilpailutuksessa esiin nousseisiin kysymyksiin

1) Molemmissa piloteissa palveluntuottaja määrittelee itse palvelun kiinteän hinnan. Sen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä määritellyt toimenpiteet sekä palvelua koskevat muut kulut. Homma Haltuun! –pilotissa tulospalkkio ilmoitetaan palvelun hinta/asiakas, joka on työllistynyt vähintään 6 kk kestävään työsuhteeseen. Tästä on laskettavissa muut palkkiot. Taidoilla töihin! –pilotin tulospalkkiotaulukko on valmiina tarjouspyynnössä.

2) Homma haltuun! – pilotin osallistujat ovat käyneet koto-koulutuksen, jossa on mahdollisuus yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason tutkinnon suorittamiseen, mikäli se on perusteltua TE-toimiston ja koulutuksen toteuttajan näkökulmasta. Testiä ei siis tehdä kaikille, ja näin ollen kielitaso pilotin osallistujilla vaihtelee.

3) Eri toimijoiden välinen, kirjallisesti sovittu yhteistyö on suotavaa erityisesti Homma haltuun! -pilotissa, jossa valintaperusteissa mainitaan se yhtenä lähtökohtana valinnalle. Myös Taidolla töihin! -pilotissa yhteistyö on eduksi, ja mahdollistaa uusiakin näkökulmia pilotissa haettavaan ratkaisuun.

4) Molempien tarjousten tulee sisältää alustava toteutussuunnitelma, jossa on kuvattu tarjottavien palveluiden osat ja aikataulu, niiden vaikuttavuus sekä uutuusarvo.

Pilotit toteutetaan Satakunnan alueella. Tarjoaja voi esittää tarkempaa toteutusaluetta.

Kumpikin pilotti (ja siihen liittyvä dokumentaatio) on suunniteltu alkavaksi 1.5.2019.

Taidoilla töihin! –pilottiin voi samakin tarjoaja jättää useamman tarjouksen, jos esim. lähestymiskulma on erilainen. Tarjousten tulee vastata tarjouspyyntöä.

Päivitetty